^
Gala:isia
Gala:isia
Gode Sia:dafa da Afadafa Gala
Bolo da Habodane Asunasi Dunu Hou Lalegagubala:?
Bolo amola Eno Asunasi Dunu
Bolo da A:dioge Moilai Bai Bagade Ganodini, Bidama Gagabole Sia:i
Yu Dunu amola Gode Ea Hou Hame Dawa:su Dunu, Yesu Ea Hou Dafawaneyale Dawa:beba:le fawane Eso huluane Mae Bogole Fifi Ahoanusu Ba:mu
Gode Ea Sema amola Yesu Gelesuma Dafawaneyale Dawa:su Hou
Gode Ea Sema amola Gode Ea Hahawane Dogolegele Iasu
Sema ea Bai
Gala:isia Dunu Dafasa:besa:le, Bolo da Da:i Dione Dadawa:sa
Ha:iga amola Sela. Fedege Sia:
Dilia Hahawane Halegale Lalebe Hou Noga:le Ouligima
A:silibu Ea Hou amola Da:i Hodo ea Hou
Dunu Eno Ilia Da:i Dioi Gisima
Sia: Dagomusa:, Bolo da Sisasu amola Asigi Sia: Olelesa