30
Be La:isele da Ya:igobe ea mano hame laiba:le ea dalusima mudasu ba:i. E da Ya:igobema amane sia:i, “Di da nama mano hame iasea na da bogomu.” La:isele ea sia: nababeba:le, Ya:igobe da ougi ba:i. E amane sia:i, “Na da Gode Ea sogebi lamu da hamedei galebe. Hi fawane da dia mano lamu logo ga:sisa.” La:isele da amane sia:i, “Di da na udigili hawa: hamosu a:fini Biliha, amo lama. Di amola e gilisili golama. Amasea, e da mano lasea, na da amo mano ea ame esalumu.” E da Biliha amo egoama i. Amalalu, Ya:igobe da e amola gilisili golai. Biliha da abula agui, dunu mano lalelegei. La:isele da amane sia:i, “Gode da na fidima:ne fofada:i dagoi. E da na sia:ne gadosu nabalu, dunu mano nama i dagoi.” Amaiba:le, e da ea manoma Da:ne (Fidima:ne fofada:su) dio asuli dagoi. Biliha da bu abula agui, Ya:igobe ea dunu mano eno amola lalelegei. La:isele da amane sia:i, “Na da na dalusima bagadewane gegei galu. Be na da osa:le heda:i dagoi. Amaiba:le e da amo manoma Na:badalai (Gegesu) dio asuli.
Lia da ea mano lamu logo ga:i dagoi amo dawa:beba:le, e da ea udigili hawa: hamosu a:fini Siliba amo Ya:igobema i. 10 Amalalu, Siliba da Ya:igobe ea dunu mano lalelegei. 11 Lia da amane sia:i, “Na da hahawane udigili lai!” Amaiba:le e da Ga:de (Hahawane udigili Lai) dio ema asuli. 12 Siliba da Ya:igobe ea dunu mano eno lai.
13 Lia da amane sia:i, “Na da hahawane bagade! Eno uda da na da hahawane sia:mu. Amaiba:le, e da amo manoma A:sie (Hahawane) dio asuli.
14 Widi faisu eso amoga, Liubene da gisi sogega asili, sogea liligi amo mano lasu fidisu liligi ilia da dawa:i galu, (ma:nadala:igi) amo fili, ea:me Liama gaguli misi. La:isele da Lia ema amane sia:i, “Dia mano ea sogea lai liligi amo mogili nama ima.”
15 Lia da bu adole i, “Di da nagoa wamolai dagoi. Amo da hamedei liligi di da dawa:bela:? Be wali di da na mano ea sogea liligi amo amola lamusa: dawa:lala.
La:isele da amane sia:i, “Di da dia mano ea sogea liligi amo nama iasea, di amola Ya:igobe da wali gasia gilisili golamu da defea.”
16 Daeya, Ya:igobe da ifabi amoga misini, Lia da logoga e yosia:musa: asi. Lia da amane sia:i, “Ania da wali gasia gilisili golamu galebe. Na da na mano ea sogea amoga di bidi lai dagoi.” Amaiba:le, Ya:igobe da e amola gilisili golai.
17 Gode da Lia ea sia:ne gadosu nabi dagoi. E da abula agui, Ya:igobe ea dunu mano eno - amo da mano bi gala lalelegei. 18 Lia da amane sia:i, “Na da na hawa: hamosu a:fini nagoama i dagoiba:le, Gode da nama hahawane bidi i dagoi. Amaiba:le, e da ea manoma Isiga (Dunu Bidiga Lai) amo dio asuli. 19 Lia da bu abula agui ba:i. E da Ya:igobe ea dunu mano gafe lalelegei dagoi. 20 E amane sia:i, “Gode da nama hahawane udigili iasu i dagoi. Wali, na da nagoama dunu mano gafeyale ia dagoiba:le, e da na hahawane lamu. Amaiba:le, e da amo manoma Sebiulane (Hahawane Iasu Lai) dio asuli. 21 Fa:no, Lia da uda mano lai dagoi. E da ema Daina dio asuli.
22 Amalalu, Gode da bu La:isele dawa:i. E da ea sia:ne gadosu nabi. E da ea mano lamu logo doasi dagoi. 23 E da abula agui, dunu mano lalelegei. E amane sia:i, “Gode da nama dunu mano ia dagoiba:le, na gogosiasu fadegai dagoi. 24 E da nama eno dunu mano imunu da defea. Amaiba:le, e da amo manoma Yousefe (Eno imunu da defea) dio asuli.
Ya:igobe amola La:iba:ne da Hawa: Hamomusa:gini Sia: Dalu Ilegei
25 Yousefe da lalelegei dagoloba, Ya:igobe da La:iba:nema amane sia:i, “Na da na diasuga masunu. Na masa:ne logo doasima. 26 Na uda amola mano amo na da dia hawa: hamosu hamoiba:le bidi lai, amo huluane nama ianu na da masunu galebe. Di dawa:. Na da dia hawa: hamosu noga:le hamoi. 27 La:iba:ne da ema amane sia:i, “Na da ba:la:lusu dunu agoane. Na agoane ba:i. Dia hawa: hamobeba:le, Gode da nama hahawane dogolegele hamoi. 28 Dima bidi imunu defei, amo di fawane sia:ma. Amasea, na da amo dima imunu”
29 Ya:igobe da amane sia:i, “Di da na hawa: hamosu dawa:. Na da dia sibi noga:le ouligisu. Amaiba:le, ilia idi da noga:le heda:i amola di da bagade gaguiwane ba:sa.
30 Musa: na da mae misini, dia sibi da bagahame galu. Be wali bagohame ba:sa. Na da fidibiba:le, Gode da dima hahawane dogolegele fidisu. Wali na da ni liligi amo dawa:mu.”
31 La:iba:ne da amane sia:i, “Na da dima adi ima:bela:?” Ya:igobe da bu adole i, “Na da muni hame lamu. Di da na adole ba:su hahawane ba:sea, na da dia sibi bu ouligimu.
32 Be wali eso na da dia sibi fi amoga bunumai sibi mano, amola goudi hoholei o daginisisi, amo huluane na da lamu. Amo bidi fawane na da lamu. 33 Amola hobea di da na hou hedolo ba:mu. Di da na hou ba:la masea, hoholei o daginisisi hame hamoi goudi o bunumai hame sibi ba:sea, amo da wamolai dagoi di da dawa:mu.”
34 La:iba:ne da bu adole i, “Defea! Dia sia: defele ninia da hamomu.” 35 Be amo eso La:iba:ne da goudi gawali hoholei amola aseme fifi amola daginisisi huluane, amola bunumai sibi amo fadegale, egefelali ili ouligima:ne oule asi. 36 Amalalu, e da Ya:igobe fisili, eso udiana asili, eno sogega doaga:i. Be Ya:igobe da La:iba:ne ea sibi eno ouligisu.
37 Ya:igobe da ifa amoda lale, ea gadofo mogili amo gobiheiga gagaselele, amoda da ahea:iai amola bunumai, amo fifi agoane ba:i. 38 Amo ifa amoda e da sibi gilisisu ilia hano nasu ofodo gadenene ligisi. Bai fofoi ohe da hano na misini, mano lama:ne agusu. 39 Amaiba:le, goudi da mano hamoma:ne ifa ba:le gaidiga hamosu, ilia mano da fa:no lalelegeloba hoholei amola fifi daginisisi ba:su. 40 Ya:igobe da sibi amola goudi afafai. Sibi da mano lasu hou hamonoba, e da ea sibi amo La:iba:ne ea fifi amola bunumai lai gebo amo ba:la masa:ne olelei. Amalalu, ea lai gebo da bagade hamoi, amola e da ea lai gebo fi amo La:iba:ne ea lai gebo fi ilima afafai.
41 Noga:i dagumui lai gebo da mano lama:ne hamonoba, e da ifa hamoi ilia ba:ma:ne hano ofodo gadenene ligisisu. 42 Be gasa hame lai gebo da mano lama:ne hamonanoba, e da ifa hame ligisisu. Amalalu, La:iba:ne ea lai gebo da gasa hame ba:i. Be Ya:igobe ea lai gebo huluane da gasa bagade dagumui ba:i. 43 Amalalu, Ya:igobe da bagade gagui dunu agoane ba:i. E da sibi gilisisu bagohame, udigili hawa: hamosu dunu, ga:mele, lai gebo, sibi, amola dougi bagohame gagui galu.