29
Yelusaleme da Dafamu
Yelusaleme moilai bai bagade, amo fedege agoane Gode Ea ‘oloda’ amoga musa: Da:ibidi da fi, amo da wadela:lesi dagoi ba:mu. Ode afadafa o aduna amoga ilia da lolo nabe amola hahawane gilisisu hamonanu, amasea, amo moilai bai bagade (Gode Ea ‘oloda’ ilia da sia:sa) amo Gode da gugunufinisimu. Disu amola didigia:su nabimu, amola moilai bai bagade huluane da ‘oloda’ amo maga:mega dedeboi dagoi agoane ba:mu. Gode da Yelusaleme amo sisiga:le, doagala:mu. Yelusaleme da bogoi a:silibu osobo hagudu esala, sia:mu logo hogoi helelala, amo defele agoai ba:mu.
Yelusaleme fi! Ga fi ilia da dilima doagala:sea, da osobo su defele foga mini asi dagoi ba:mu. Amola ilia gasa bagade nimi dadi gagui gilisisu, da bioi gisi defele foga mini asi agoane ba:mu. Hedolowane, eso amoga dilia hame dawa:, Hina Gode Bagadedafa da gugelebe isu bagade, amola bebeda:nima, amola fo bagade, amola lalu bagade osobo bagadega iasili, dili gaga:mu. Amasea, fifi asi gala ilia dadi gagui gilisisu amo da Gode Ea ‘oloda’ moilai bai bagadega doagala:lebe, ilia amola ilia gegesu liligi amola liligi huluane da simasia ba:su defele, wadela:lesili, alalolesimu.
Fifi asi gala amo da Yelusaleme doagala:musa: gilisibi, amo dunu da bogomuwane ha:i e da simasia ba:sea, ha:i manu bagade naha, be nedigili bu ha:i bagade ba:sa, agoane ba:mu. O ilia da dunu hano hanaiga bogogia:be agoai gala, e da simasia hano nabe ba:sa, be nedigili ea da:gisisu da bu hafoga:i ba:sa, agoane ba:mu.
Isala:ili Dunu da Gode Ea Sisasu Hame Nabi
Defea! Dilia mae dawa:le, gagaoui agoane hamoma! Dilia si da wadela:le dialumu da defea. Dilia adini maedafa maini, feloale masa! 10  * Louma 11:8Hina Gode da dilia bagadewane golama:ne hamoi dagoi. Balofede dunu da eno dunu ilia si agoane esalumu da defea galu. Be Gode da ilia mae ba:ma:ne, si dedebole lala:gi dagoi.
11 Gode da ba:la:lusu ba:su huluane ea bai, dilima wamolegemu. Amo da meloa bione, ga:si dagoi agoane ba:mu. Dilia da amo meloa idisu dawa:lai dunuma e idima:ne gaguli ahoasea, e da amo da hamedei sia:mu. Bai meloa bioi da gobelega:i dagoi.
12 Be amo idimusa: dilia idisu hame dawa:lai dunu amoma iasea, e amola da idimu hamedei sia:mu. Bai e da idisu hame dawa:, e da sia:mu.
13  Ma:diu 15:8-9; Maga 7:6-7Hina Gode da amane sia:i, “Amo dunu ilia da Nama nodone sia:ne gadosa, ilisu da sia:sa. Be ilia sia: da hamedei liligi amola ilia dogo da Nama gadenene hame. Ilia sia:ne gadosu hou da osobo bagade dunu ilia sema amola ilia hou fawane, liligi ilia osobo bagade asigi dawa:su amoga sia:sa sisa:lalusu dawa:. 14  1 Golidia 1:19Amaiba:le, na da hedolowane ili fananu, fananu, ilia da fofagadigimu. Nowa da bagade dawa:su dunu ilisu dawa:sa, ilia da gagaoui dunu agoane ba:mu. Amola ilia bagade dawa:su hou da hamedei liligi agoane ba:mu.
Hobea Misunu Hahawane Hou
15 Nowa da ilia ilegesu amo Hina Godema wamolegemusa: dawa:sa, da wadela:lesi dagoi ba:mu. Ilia da fa:no hamomu hou wamowane ilegesa. Amola eno dunu huluane da ilia hou hame dawa:mu, ilia agoane dawa:sa. 16  § Aisaia 45:9Ilia da hou huluane mogo bugisa. Nowa ea hou da baligisala:? Osoboga hamoi ofodo hahamosu dunu o osobola:? Liligi amo dunu ea hamoi, da ea hahamosu dunuma agoane sia:ma:bela:?, “Di da na hame hahamoi.” o “Di da hahamosu hou hame dawa:,” amo sia:mu da defeala:? Hame mabu!
17 Musa: dunu ilia sia:i defele, “Fonobahadi aligili, iwila da ifabi agoane hamomu, amola ifabi da bu iwila hamoma:ne sinidigimu.”
18 Amo esoga, dunu afae da buga idisia, ge ga:i dunu ilia da nabimu. Amola si dofoi dunu musa: gasi ganodini gala, ilia si fadegale bu noga:le ba:mu. 19 Hame gagui dunu amola fonoboi dunu, ilia da Hina Gode Ea hahawane dogolegele hou iasu amo bu ba:mu. 20 Be nowa da eno dunuma banenesisa amola Godema higasa, amola wadela:i hamosu dunu huluanedafa, ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. 21 Nowa da baligidu sia: sia:sea, amola wadela:i hamosu dunu se mae lama:ne fidisia amola moloi dunu ilia moloidafa fofada:su hou mae ba:ma:ne hamosea, Gode da amo huluane gugunufinisimu. 22 Amaiba:le Isala:ili fi ilia Hina Gode (amo da A:ibalaha:me bidi hamosu mae lama:ne gaga:i) E da amane sia:sa “Na fi dunu! Dilia da bu eno hame gogosiamu. Dilia da hobea bu hame gogosiabeba:le, dilia odagi da gasi agoane bu hame ba:mu. 23 Dilia mano amo Na da dilima imunu, amo ba:sea, Na da Isala:ili hadigi Gode amo dilia da dafawaneyale dawa:beba:le, sia:mu. Dilia da Nama nodomu amola Naba:le nodone beda:mu. 24 Gagaoui dunu da dawa: lamu. Amola dunu da wali egane sia: daha da hahawane dawa: lamusa: hame hihimu.”

*29:10: Louma 11:8

29:13: Ma:diu 15:8-9; Maga 7:6-7

29:14: 1 Golidia 1:19

§29:16: Aisaia 45:9