2
Sa:ida:ne da Youbema bu Adoba:i
Eso eno amoga, Hebene ganodini esalebe a:silibu da Hina Gode midadi bu doaga:loba, Sa:ida:ne da ili gilisili manebe ba:i. Hina Gode da ema amane adole ba:i, “Di da adi hamonanula:?”
Sa:ida:ne da bu adole i, “Na da goeguda: amola goega amola osobo bagade huluane sisiga:sa lalu.” Hina Gode da amane adole ba:i, “Di da Na hawa: hamosu dunu Yoube amo dia ba:bela:? Dunu osobo bagade ganodini fi noga:le fa:no bobogesu dunu e agoai da hame. E da Nama fawane sia:ne gadosa, amola e da wadela:le hamosa:besa:le, dawa:iwane Nama fa:no bobogelala.”
Sa:ida:ne da bu adole i, “Dunu da ea esalebe gaga:ma:ne, ea liligi huluane mae dawa:iwane yolesimu. Be Di da wali ea da:i hodo se nabaloma:ne fasea, e da Dia odagia gagabusu aligima:mu!”
Amaiba:le, Hina Gode da Sa:ida:nema amane sia:i, “Defea! Na da e dia lobo da:iya ligisimu. Be e mae bogoma:ma!”
Amalalu Sa:ida:ne da Hina Gode Ea midadi lelu amo yolesili, asili, Yoube ea da:iba:le huluane aiya madelama:ne hamoi. Yoube da asili, isu salasu bega: fili, osoboga hamoi ofodo goudai amo lale, ea aiya amo gilalu. Yoube idua da ema amane sia:i “Di da mae yolele, gebewane Godema dafawaneyale dawa:lala! Di da abuliba:le Godema gagabusu aligima:ne hame sia:sa! Di amane sia:ne bogomu da defea!
10 Yoube da bu dabe adole i, “Di da udigili mae dawa:le adosa! Gode da anigini liligi noga:idafa iabeba:le, ania da olofole hahawane lai. E da anima se nabasu nabima:ne iasea, abuliba:le ania da Godema egane sia:ma:bela:?” Amo se nabasu da Youbema doaga:beba:le, Yoube da Godema egane hamedafa sia:su.
Yoube ea Sama ilia da Ema Misi
11 Yoube ea sama udiana ilia dio da Ilaifa:se, (e da Dima:ne moilai bai bagadega esalu), Bilida:de (e da Sua sogeganini misi), amola Soufa (e da Na:ima sogeganini misi.) Ilia da Yoube ea se nabasu hou amo nababeba:le, ea dogo denesima:ne oufila masunusa: ilegele sia:sa:i.
12 Ilia da badiliadafa ganini mana, ba:leguda:loba, Yoube esalebe amo ba:i, be ilia da Yoube eyale hame dawa:i galu. Ilia da dafawane amo da Yoube ilia da dawa:digibiba:le, ilia da bai muni eha asigili didigia:sa, ilila: abula gagadelale sali, amola bagade dadawa: ahoabeba:le gulu gasa:le hame fufua gala gagadoi, amola ilia: dialuma da:iya gasa:le lelegei. 13 Amaiba:le, ilia da mae sia:baouni, eso fesuale amola gasi fesuale agoane Yoube ili gilisili osobo da:iya esafulu, bai Yoube ea se nabasu da bagadedafa amo ba:beba:le agoane hamosu.