3
Isala:ili Dunu Da Yodane Hano Degei
Golale, hahabedafa, Yosiua amola Isala:ili dunu da wa:legadole, abula diasu Aga:isia sogebiga galu amo fisili, Yodane hano bega: asi. Amogawi, ilia da fili, Yodane Hano degemusa: ouesalu. Eso udiana asili, ouligisu dunu da abula diasu gilisisu amo golili asili, dunu huluane ilima amane sia:i, “Dilia gobele salasu dunu amo dilia Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo gaguli ahoanebe ba:sea, abula diasu mugululi, ilima fa:no bobogema. Dilia da amoga musa: hame ahoasu. Amaiba:le, ilia da logo dilima olelemu. Be Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gadenene mae masa. 1gilomida fisili, sedagaga fa:no bobogema.”
Yosiua da dunu huluane ilima amane sia:i, “Dilia ledo dodofema. Bai aya Hina Gode da dilia gilisisu ganodini gasa bagade hou hamomu.”
Amalalu, e da gobele salasu dunu amo Gode Ea Gousa:su Sema Gagili lale, dunu huluane bisili masa:ne sia:i. Ilia da amo hamoi.
Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Na da wali muni hamosea, Isala:ili dunu da dima beda:iwane nodomu amola Na da Mousesema fidi amo defele dima fidilala amo dawa:mu. Gobele salasu dunu da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli ahoa ilima ilia da Yodane Hano amoga doaga:sea, ilia da amo hano ganodini asili, hano be gadenene leloma:ne sia:ma.”
Amalalu, Yosiua da dunu huluane ilima amane sia:i, “Guiguda: misa! Dilia Hina Gode Ea sia: nabima. 10 Dilia da gusuba:i ahoasea, E da dafawane Ga:ina:naide, Hidaide, Haifaide, Belesaide, Gegasiaide, A:moulaide amola Yebiusaide dunu huluane sefasimu. 11 Hina Gode (osobo bagade fifi asi gala ilima Hina esala) amo Ea Gousa:su Sema Gagili da dili bisili Yodane Hano degesea, dilia da Esalalalebe Gode da dilia gilisisu ganodini esala dawa:mu. 12 Wali dunu fagoyale gala ilegema. Isala:ili fi fagoyale gala afae afae amoga dunu afae ilegema. 13 Gobele salasu amo da osobo bagade fifi asi gala amo Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli ahoa amo da ilia emo hano ganodini osa:gisia, Yodane Hano da ea ahoabe fisili, hano da sogebi afae amo ganodini agolo agoane hamomu.”
14 - 15 Amo eso da ha:i manu gamibi eso ba:i, amola hano da bagadewane nedei. Isala:ili dunu da ilia esalebe fisili, Yodane Hano degemusa: ahoanoba, gobele salasu dunu da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli bisili asi. Gobele salasu dunu da hano amo ganodini ahoanoba,
16 hano da ea ahoabe fisili, sogebi afae amo A:dame moilai bai bagade Sa:leda:ne moilai gadenei amoga agolo bi agoane hamoi. Be Yodane Hano ea ahoabe Bogoi Hano Wayabo amoga da fisi dagoi. Dunu huluane da osobo hafoga:i amoga degei. Ilia da Yeligou moilai bai bagade gadenene degei. 17 Isala:ili dunu huluane da hafoga:i osobo amoga degelaloba, gobele salasu dunu ilia da Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli asili, hafoga:i osobo Yodane Hano dogoa amoga lelu. Dunu huluane da degei dagoiba:le yolesi.