8
Ilia da Elane amola egefelali Gobele Salasu Hawa: Hamoma:ne Momogili Gagai
(Gadili Asi 29:1-37)
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia Elane amola egefelali amo Na Abula Diasu logo holeiga oule misa. Gobele salasu abula amola ligiagasu susuligi, bulamagau mano (gawali) Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne, sibi gawali aduna amola daba yisidi hame sali agi ga:gi amoga nabai, gaguli misa. Amasea, dunu fi huluane amogawi gilisima:ne sia:ma.”
Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. Amasea, fi dunu huluane da gilisi dagosea, e da ilima amane sia:i, “Na da wali Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi amo hamomu.”
Mousese da Elane amola egefelali ba:le gaidiga oule misini, ilima ilia da sema defele hanoga ulima:ne sia:i. E da Elanema da:i salasu amola abula gasisa:li. Amola abula eno bululisi. Amola e da ea bidegiga Ifode gasisa:li, amola amo ea nodomei bulu amoga ga:si. E da bidegi ea dedebosu gasisa:lili, amo ganodini Ulimi amola Damini sali. E da ea dialumaga habuga figisi amola amo ea midadi gouliga nina: hamosu mogili gagasu dawa:digima:ne olelesu sema liligi amo la:gi. E da Hina Gode ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi.
10 Amasea, Mousese da ligiagasu susuligi lale, Hina Gode Ea Abula Diasu amola liligi huluane amo ganodini dialu amoga legei dagoi. Amasea, liligi huluane da Hina Godema momodale ligiagai dagoi ba:i. 11 Amasea e da susuligi mogili lale, fesuale agoane oloda amola ea liligi amola ofodo bagade amola ea bai amoga Hina Godema momodale ligiagama:ne, foga:gagala:i. 12 E da Elane mogili gagamusa:, susuligi mogili ea dialuma amo da:iya, sogadigi. 13 Amasea, Mousese da Elane egefelali oule misini, ilima da:i salasu amola abula bulu gasisali, amola ilia dialumaga habuga figisi-Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.
14 Amasea, Mousese da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne, bulamagau mano gawali amo oule misini, Elane amola egefelali da ilia lobo ea dialuma da:iya ligisi. 15 Mousese da amo bulamagau medole legele, ea maga:me mogili lale, ea lobo sogo amoga ‘hono’ oloda ea hegomaiga diala amoga sema modale ligiagama:ne ilegei. Amasea, eno maga:me dialu amo e da oloda ea baiga sogadigi-oloda modale ligiagama:ne amola ledo fadegama:ne. 16 Mousese da dialumagaisa, habe ea la:idi noga:i, fogome ganumui amola sefe amoga diala amo lale, oloda da:iya gobesi.
17 E da bulamagau ea da:i hodo eno dialu, - ea gadofo, ea hu amola ea iga huluane - amo lale, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, abula diasu gilisisu gadili gobesi dagoi.
18 Amasea, Mousese da sibi gawali amo Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salimusa: oule misini, Elane amola egefelali da ilia lobo ea dialuma da:iya ligisi.
19 Mousese da amo sibi gawali medole legele, ea maga:me amo oloda ea afo biyaduyale gala amoga sogaga:la:gaganoi. 20 - 21 E da sibi gawali amo dadega:le, ea iga amola emo hanoga dodofele, amola sefe amola sibi gawali ea da:i hodo huluane, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, gobesi. Amo Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu da Ha:i Manu Iasu agoane ba:i, amola ea gabusiga: amo Hina Gode da hahawane nabi.
22 Amasea, Mousese da sibi gawali eno, gobele salasu dunu ili momogili gagama:ne, (amo da Ligiagasu Iasu) amo oule misini, Elane amola egefelali da ilia lobo amo ea dialuma da:iya ligisi. 23 Mousese da amo sibi gawali medole legele, ea maga:me mogili lale, amo Elane ea lobodafadi ge gehahaya amola ea lobodafadi bi amola ea emodafadi bi amoga legei. 24 Amasea, Mousese da Elane egefelali amo oule misini, maga:me mogili lale, ilia lobodafa la:idi ge gehahaya amola ilia lobodafa bi amola ilia emodafa bi amoga legei. Amasea, e da maga:me eno dialu amo oloda ea afo biyaduyale amoga sogaga:la:gaganoi. 25 E da sefe huluane, la:go bai, dialumagaisa, habe ea la:idi noga:i, fogome ganumui amola ela sefe amola emodafa amo lai. 26 Amasea, e da agi ga:gi amoga yisidi hame sali Godema iasu, daba ganodini sali, amoga e da agi ga:gi afadafa lale, amola ga:gi eno susuligi amoga hamoi amola belowagi afae lale, amo sefe huluane amola emodafa amo da:iya ligisi. 27 E da amo ha:i manu huluane Elane amola egefelalia loboga ligisili, ilia da amo hahawane iasudafa agoane, Hina Godema ima:ne olelei. 28 Amasea, Mousese da ilima amo ha:i manu bu lale, oloda da:iya, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gadodili, ili momogili gagama:ne, gobesi dagoi. Amo da ha:i manu iasu, amola ea gabusiga: amo Hina Gode da hahawane nabi. 29 Amasea, Mousese da sibi gawali ea sogogea lale, Hina Godema i dagoi. Amo sogogea da ligiagasu gobele salasu sibi gawali, amo Mousese hi iabe gala. Mousese da hou huluane Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.
30 Amola, Mousese da ligiagasu susuligi mogili amola maga:me oloda da:iya dialu mogili amo lale, Elane amola egefelalia abula amoga fogaga:gala:i. E da amo hou amoga ili Godema momogili gagai dagoi.
31 Mousese da Elanema amane sia:i, “Hu amo Hina Gode Ea Abula Diasu logo holeiga gaguli masa. Amoga gobele moma! Amola agi ga:gi amo da ligiagasu iasu daba ganodini diala, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, moma. 32 Hu o agi ga:gi hame mai galea, amo laluga gobesima. 33 Dilia da Abula Diasu logo holeiga eso fesuale gala, amogawi esalu, ligiagasu sema hou huluane hamoi dagosea fawane yolesimu. 34 Hina Gode da dilia wali eso hou hamobe amo hamoma:ne sia:i. Bai dilia wadela:i hou fadegamusa:. 35 Dilia mae yolesili, Abula Diasu ea logo holeiga eso amola gasi, fesuale agoane ouesaloma. Amane hame hamosea, dilia da bogosu ba:mu. Hina Gode da amo hou hamoma:ne, nama sia:i dagoi. 36 Amaiba:le, Elane amola egefelali da Hina Gode Ea Mousesema sia:i liligi huluane hamoi dagoi.