2
Hame Gagui Dunuma Banenesisu Dunu Ilia da Se Bagade Ba:mu
Amo mae golale sidagane esala wadela:i hou hamomusa: ilegelalebe dunu ilia da se bagade nabimu! Soge da hadigila dasea, ilia da hamomu dibi ba:sea, ilia da ili wadela:i hou hamomusa: ilegei amo defele hamosa. Ilia da soge lamusa: dawa:sea, ilia da amo soge ilia suguli lasa. Ilia da diasu lamusa: dawa:sea, ilia da amo diasu lasa. Dunu afae ea sosogo amola liligi da noga:le dialebe da hamedafa ba:sa.
Amaiba:le Hina Gode da amane sia:sa, “Na da dilima gugunufinisisu hou dilima imunusa: ilegelala, amasea dilia da amoga hobeale masunu logo hamedafa ba:mu. Dilia da dilisu fawane bidi hamosu ganodini esalebe ba:mu, amasea dilia da hahawane hidala ahoasu amo bu hame hamomu. Amo esoha da doaga:sea, dunu ilia da gugunufinisisu hou dilima doaga:i, dunu eno gugunufinisisu hou dawa:digima:ne ilima adodolalumu, amola ilia dilima hamoi amo dadawa:lu, heawini goe gesami hea:mu;
“Nini da dafawanedafa wadela:lesi dagoi.
Hina Gode da ninia soge amo lale fasi.
Amalu amo soge, bu ninima hohonosu dunu amo iligili iasi dagoi.”
Amaiba:le, soge amo da bu Hina Gode Ea fidafa dunu ilima bu imunu esoha doaga:sea, dunu afae diliga da amo soge amoga afae hame lamu.
Dunu ilia da nama olelelala, agoane sia:sa, “Ninima mae olelema! Amo huluane mae olelema! Gode da nini gogosiama:ne hame hamomu! Dilia dawa:lobada, Isala:ili fi dunu da aligima:ne gagabui amoha esalabala? Hina Gode Ea asaboi hou amo da yolebela:? E da dafawane amo se iasu liligi hahamoma:bela:? E da moloidafa hamobe dunu ilima asigili hame sia:nanabela:?”
Hina Gode da dabe sia:sa, “Dilia da Na dunuma ha lai agoane doagala:sa! Dunu ilia da gegenanu ili diasuga buhagibiba:le ilia da gaga:i dagoi amane dadawa:dudala, be amoga dilia da ilia anegagi abula amo ilia baligidu wamolamusa: oulelefula. Dilia da na fi dunu ilia uda amo huluane ili hanai soge amoga esalu, amo oule sese ahoa, amola dilia da Na eso huluane hahawane fidisu hou amo Na da ilia manoma hamoi, amo lale fasi dagoi. 10 Wa:legadole masa! Goeguda: da gaga:su hamedafa gala! Dilia da wadela:le hamobeba:le, Na da amo soge gugunufinisimusa: ilegei dagoi!
11 Amo dunu ilia da ogogole olelesu balofede dunu hanai gala. Agoai balofede da agoane ba:lala, “Na ba:laloba amo waini hano da dilia moma:ne, hano agoane ai masunu.
12 Be Na fi dunu! Na da dili Isala:ili hame bogoi esalebe dunu amo dili gilisilisimu. Sibi da ilia gagoiga buhagibi, amo defele Na da dili gagadole, dilia sogega bu oule masunu. Sibi da gisi noga:i sogebi amogai gilisibi defele, dilia soge da dunu bagohamedafa amoga nabai ba:mu.”
13 Gode da Ea fidafa ilia buhagima:ne logo doasimu. Ilia mugululi asi amo fisili, Gode Hi da ilima bisili gadili oule masunu. Ilia da moilai logo holei fili asili, hahawane udigili masunu. Ilia Hina Bagade, Hina Gode Hisu, da ili bisili gadili oule masunu.