2
Yesu Gelesu Ea Fonoboi Hou amola Ea Gasa Bagade Hou
Dilia da Yesu Gelesu Ea hou lalegaguiba:le, gasa bagade hamonana. Ea asigidafa hou da dilia dogo denesilala. Dilia amola Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, da asigiwane gilisili esala. Dilia da enoma enoma asigilala. Dunu afadafa se nabasea, dilia huluane se naba. Na da amo hou hahawane ba:sa. Amaiba:le, na da baligiliwane hahawane dawa:musa:, dilia asigi dawa:su afadafa fawane amola dogolegei hou afadafa, dilia hou huluane mae mogili afadafa fawane hamoma. Gasa fi hamomusa: amola dilia hanai hou hamomusa:, mae dawa:ma! Be eno dunu fidima:ne, dilia hou fonoboma. Eno dunu ilia hou da dilia hou baligi dagoi, dilia amo asigi dawa:su lama.
Dilia hanai liligi fawane mae dawa:ma. Be eno dunu fidima:ne, ilia liligi dawa:ma amola noga:le ouligima. Dilia Yesu Gelesu Ea asigi dawa:su hou amo defele lalegaguma.
E da mae afadenene,
eso huluane Gode Ea hou defele esalebe ba:i.
Be E da hidale gasa fi hamone, Gode defele ba:mu,
amo hame dawa:i galu.
Be Hi hanaiba:le, Ea bagade gagui huluane yolesili,
hawa: hamosu dunu ea hou agoane lalegaguli,
E da osobo bagade dunu ea da:i hodo lai dagoiba:le,
osobo bagade dunu agoane ba:i.
E da Ea hou fonobone, nabasu logo amoga asili,
mae yolele, bulufalegeiga bogoi dagoi.
Amaiba:le, Gode da Yesu lale gadole,
gadodafa sogebi amoga oule misini,
Ema Hinadafa Dio asuli.
10  Aisaia 45:23Amaiba:le, Yesu Ea Dio amoma nodoma:ne,
dunu huluane Hebene ganodini, osobo bagade ganodini
amola osobo hagudu sogebi ganodini,
amo huluane da diasa:ili, muguni bugili,
11 dunu huluane nabima:ne,
“Yesu Gelesu E da Hina Godedafa!” ilia da sia:mu.
Amane sia:beba:le, ilia Ada Godema hadigi imunu.
Gamali agoane Hadigima
12 Amaiba:le, na fi dunu! Na amola dilia gilisili esalu, amo eso huluane ganodini dilia na sia: nabi dagoi. Wali na da eno sogega esalebeba:le, na sia: baligiliwane nabawane hamoma! Dilia Gode Ea dilima gaga:i hou amo noga:le dagomusa:, beda:iwane amola yaguguiwane hawa: hamoma! 13 Bai Gode da mae helefili dilia dogo ganodini, dilia hanai liligi afadenene, hi hanai defele hamomusa: hawa: hamonana. Amasea, dilia da Ea ilegele hanai hou nabawane homonanumu.
14 Dilia hou huluane mae egane, mae sia:ga gegene, hamoma! 15  Mousese Ea Malasu 32:5Amane hamosea, dilia da Gode Ea ida:iwane manolali, ledo hamedei, wadela:i hou hame gala, osobo bagade wadela:i fi amo ganodini esalebe ba:mu. Gasumuni da muagado hadigi iaha. Dilia da eso huluane esalalalusu sia: osobo bagade dunuma olelesea, amo gasumuni ea hou agoane, ili gilisisu ganodini hadigima! 16 Amane hamosea, na dilima fidisu hou da udigili hame ha:digi na ba:muba:le, Yesu Gelesu Ea Bu Misunu Eso amoga na da dilia hou hamoiba:le nodomu.
17 Ebeda! Na da bogomuba:le, na maga:me da dilia dafawaneyale dawa:su hou dilia Godema gobele salasu agoane hamoi, amoga fedege agoane na maga:me da sogadigili Godema ima:bela:? Be na da bogosea na da amo hou hahawane ba:sa, amola amo hahawane hou dilima olelesa. 18 Amaiwane, dilia amola hahawane ba:ma! Amola amo hahawane hou nama olelemu da defea.
Dimodi amola Iba:faloudaida:se,
19 Hina Gode da logo fodosea, na da ayawane Dimodi dilima asunasimu. Bai na dogo denesima:ne, na da dilia hou huluane dawa:mu hanai galebe. 20 Dimodi hi fawane da na asigi dawa:su defele, dilima bagadewane asigisa. 21 Be eno dunu huluane, ilia da Yesu Gelesu Ea hawa: hamosu mae dawa:le, ilila: liligi fawane dawa:lala. 22 Be dilia da Dimodi ea hou dawa:. E da mae dafane noga:le lela. Ania da gilisili, eda amola egefe agoane, dunu bagohame Gode Ea sia: ida:iwane nabima:ne, gasawane hawa: hamonanu. 23 Amaiba:le, na da nama doaga:mu hou ba:sea, na Dimodi dilima hedolowane asunasimusa: dawa:lala. 24 Amola Hina Gode da nadilima misa:ne logo hedolo doasimu, na dafawaneyale dawa:sa.
25 Be wali na Iba:faloudaida:se, ninia fi dunu, dilima asunasimu dawa:lala. E da na hawa: hamosu amola na Gode Ea sia: olelemusa: gegesu, amo fidisu. Dilia da ema olelebeba:le, e da na wali esaloma:ne lamu hanai liligi fidisu. 26 E da dili ba:mu bagade hanai gala. Dilia da ea oloi nabi dagoi. Amola e da amo nababeba:le, da:i dio gala.
27 Dafawane! E da oloiba:le gadenenewane bogomu galu. Be Gode da ema amola nama asigiba:le, amola na da baligiliwane se nabasa:besa:le, Gode da ea bogomu logo hedofai. 28 Amaiba:le, na da e dilima asunasimusa: baligiliwane hanai galebe. Amasea, dilia amo dunu hahawane ba:muba:le, na da:i dioi amola da fisimu.
29 Amaiba:le, e da Yesu Gelesu Ea fi ganodini dilia sama agoane esalebeba:le, dilia amo dunu hahawane yosia:ma. Amola e agoai dunu huluane, mimogo dunu yosia:be amo defele ilima yosia:ma. 30 Bai e da ea esalusu mae dawa:le, e Yesu Gelesu Ea hawa: fawane dawa:i. Amanoba, e da gadenenewane bogoi dagoi. Dilia da nama fidimu hamedeiba:le, e da amo hawa: hamoi.

2:10: Aisaia 45:23

2:15: Mousese Ea Malasu 32:5