30
A:ige Ea Sia:
Goe da gogolole sia:su A:ige (Ya:ige egefe) da amane sia:i, “Gode da namagai hame! Gode da namagai hame! Na da gasa hame hahani galebe.
Na da dunu agoai hame. Na da ohe agoai esala. Dunu da dawa:su noga:iwane dialumu da defea. Be na da agoaiwane dawa:su da hame galebe.
Na da bagade dawa:su hamedafa lai amola na da Gode ea hou hamedafa dawa:.
Nowa da Hebene hou huluane dawa:bela:? Nowa da fo ea loboga gagubala:? Amola nowa da abula gadelaiga hano gadoba:bela:? Amola osobo bagade ea bega: huluane da nowa ea alalo ilegebela:? Amola dia dawa:loba, e da nowala:? Amola e da nowa ea manola:?
Gode E da Ea moloidafa hou hamomu ilegele sia:i, E da dafawane hamomu. Amola, E da Gaga:sudafa, amola nowa dunu da E hogoi helesea, amo dunu da gaga:su ba:mu.
Gode Ea sia:dafa amoga dia hanai sia: mae gilisima. Di da amane hamosea, E da dima gagabomu, amola eno dunu dawa:ma:ne Gode da di da ogogole olelesu dunu olelemu.”
Eno Malasu Sia:
Na da Dima adole ba:sa, “Gode! Na da liligi aduna Dima lalalu bogomu da defea.
Na ogogolalosa:besa:le, na Dia fidima. Na bagade gagui agoai esalosa:besa:le o hamedafa gagui agoai esalosa:besa:le, Dia na fidima. Amaiba:le, ha:i manu na dafawane esaloma:ne lamu liligi defele nama ima.
Na da Di gogolesa:besa:le, liligi bagadedafa nama mae ima. Amola na da liligi hamedafa gaguiba:le, wamolasa:besa:le amola Dia Dio wadela:sa:besa:le, liligi fonobahadi nama ima.
10 Di da hawa: hamosu dunu amo ea hou ea hina dunuma baligidu sia: mae sia:ma. Amane hamosea, hawa: hamosu dunu da dima gagabumu, amola dia hamoi defele, di da se nabimu.
11 Dunu oda ilia da eda se nabima:ne, gagabusa. Amola eme amoma nodone hame asigisa.
12 Dunu oda ilia da amane dawa:sa, ilisu ilia da moloiwaneyale dawa:sa. Be ilia da ledodafa gala.
13 Goe da dunu eno ilia da amane dawa:su, ilia da ili da moloiwaneyale dawa:su. Dafawane! Ilia da ilisu noga:iwaneyale dawa:sa.
14 Amola dunu oda da hame gagui dunu ilima bagadewane ogogosa amola wadela:lesimusa: dawa:sa. Ilia da amodili ilia esalusu ba:sa.
15 Hebe da idiwi aduna gala. Ela da dio afadafa gala, amo ‘Nama ima!’ Amola liligi biyaduyale amo ilia hanai da hame sadimu.
16 Amo liligi biyaduyale gala da,
(age) Bogoi uli dogoi da hame sadimu.
(ageyadu) Aligime uda da hame sadimu.
(osoda) Hafoga:i osobo gibu hameba:le da hame sadimu.
(biyadu) Amola lalu haba:domu gogolei amo da hame sadimu.
17 Nowa da eda amoma lasogole ofesega:sea, o ea eme ea da:i hamoi eso amoga ema higale ba:sea, sia misini ea da:i hodo manu da defea, amola soge buhiba amo ea si duga:mu da defea.
18 Eno liligi biyaduyale gala amo na dawa:mu gogolei. 19 Goe da wayalima muagadodafa hagili ahoa. Sania da gele da:iya sugi ahoana. Eno da dusagai hano wayabo amo ganodini masusa: logo hogolala. Dunu amola uda ela lamusa: magedaha.
20 Goe da uda amo da egoama baligi fa:su, amo ea hou da agoaiwane gala. E da inia dunu adole lale, ha:i nanu, ea lafi dagale, amane sia:sa, “Na da wadela:le hame hamoi.”
21 Liligi biyaduyale gala da wadela:idafaba:le, fedege agoane, osobo bagade da amo liligi biyaduyale gala higasa.
22 (age) Udigili hawa: hamosu dunu e da hina bagade hamosa.
(ageyadu) Gagaousu dunu da ha:i manu bagade nawene sadisa.
23 (osoda) Wadela:idafa uda amo da gawa fisa.
(biyadu) Hawa: hamosu uda da ea hina uda amo ea sogebi samogene lasa.
24 Osobo bagadega da ohe fonobahadidafa biyaduyale gala. Amo ohe amo da baligili bagadedafa dawa:su gala.
25 (age) Gedama! Amo da liligi fonobahadi amola gasa hame. Be amomane ilia da mugi oubiga ha:i manu momagesa.
26 (ageyadu) Amola wasigiba ea hou dawa:ma. E da gasa hame be amomane e da diasu igi adoba gagusa.
27 (osoda) Amola danuba: dawa:ma. Ilia da hina hame, amomane ilia da gilisili hagili mogodigili ahoa.
28 (biyadu) Amola goma: fi ilia hou dawa:ma. Amo da liligi fonobahadi amola dia da lobo afaega gagumusa: dawa:. Be ilia da hina bagade ea diasu noga:i amo ganodini esalebe ba:sa.
29 Liligi biyaduyale gala ilia ahoabe hou di ba:sea, noga:iwane ba:sa.
30 Amo liligi biyaduyale gala da
(age) Laione wa:me e da gasa bagade amola ohe enoga e baligimu da hamedei. Amola e da ohe enoba:le hame beda:sa.
31 (ageyadu) Goudi
(osoda) Gagala gawali amo ilia da dada:lole ahoa, amola
(biyadu) Hina bagade dunu ilia da ilia dunu fi ilia midadi ahoa.
32 Amola di da gagousu dunu agoai, gasa fi hou hamosea, amola wadela:i hou hamomusa: dawa:sea, yolesima amola dawa:ma.
33 Amola dia ohe amo ea dodo maga:me biogosea, amo da bu sefe hamomu. Amola dia eno ea mia fasea, heale masunu. Amola dia da nenege degesea, se nabasu da dima doaga:mu.