8
Gode Ea Hadigi Hou amola Osobo Bagade Dunu ilia Hou Defele Gala
Hina Gode! Ninia Hina Gode!
Osobo bagade fifi asi gala huluane da Dia gasa bagade hou ba:lala.
Dima nodosu hou da heda:le, muagadodafa amoga doaga:sa.
* Ma:diu 21:16Mano amola mano dudubu da Dima nodosu gesami hea:sa.
Dima ha lai da Di wadela:mu da hamedei.
Di da Dima ha lai dunu amo ilia Dima doagala:mu logo hedofasa.
Di da mu hahamoi dagoi amola oubi amola gasumuni huluane,
Di da ilia sogebi amoga bugisi.
Amo liligi huluane na ba:sea, na bagadewane agoane dadawa:sa,
Yoube 7:17-18; Gesami Hea:su 144:3; Hibulu 2:6-8osobo bagade dunu da hamedei liligi agoane gala.
Amaiba:le, Di, Hina Gode, da abuliba:le
osobo bagade dunuma bagadewane dadawa:sala:?
Abuliba:le, Di da osobo bagade dunu asigiwane ouligisala:?
Be Di da osobo bagade dunu amo gaguia gadole,
ilia da Di hagudu fawane esaloma:ne hamoi.
Di da osobo bagade dunu ilima hadigi hou i dagoi.
Amola, Di da eno liligi huluane da ilima nodoma:ne,
Di da osobo bagade dunu gaguia gadoi.
1 Golidia 15:27; Efesase 1:22; Hibulu 2:8Dia da osobo bagade dunu ilia da liligi huluane Dia hamoi
amo ouligima:ne ilegei dagoi.
7-8 Dia da osobo bagade dunu ilia da sibi, bulamagau, sigua ohe huluane,
sio fi, menabo fi amola hano ganodini fi huluane
amo huluane ouligima:ne ilegei dagoi.
Hina Gode! Ninia Hina Gode!
Dia gasa bagade hou da osobo bagade huluane ganodini ba:lala.

*8:2: Ma:diu 21:16

8:4: Yoube 7:17-18; Gesami Hea:su 144:3; Hibulu 2:6-8

8:6: 1 Golidia 15:27; Efesase 1:22; Hibulu 2:8