16
Hina Godema Gasa Gala Dafawaneyale Dawa:su
Gode! Dia na gaga:ma!
Dia da na ouligisa amo na dafawaneyale dawa:be.
Na da Hina Godema amane sia:sa, “Di da na Hina Gode.
Na liligi noga:i huluane na gagusa, amo Di fawane da nama iaha.”
Hina Gode Ea dafawaneyale dawa:su dunu da ida:iwane dunu fi.
Na da ilima gilisisia, hahawane baligili ba:sa.
Nowa dunu da Godedafa fisili, eno ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogebe
da se nabasu bagade ba:sa.
Na da ilia gobele salasu hou amoga hame gilisimu.
Na da ilia ‘gode’ liligi ilima hame nodone sia:ne gadomu.
Hina Gode! Di fawane da na Gode.
Di da na dawa:i liligi huluane nama iaha.
Hou da hobea nama doaga:mu, amo Di fawane ouligisa.
Dia udigili nagili iasu liligi da noga:idafa amola ida:iwane.
Hina Gode da na masunu logo olelebeba:le, na da Ema nodosa.
Amola, gasia na asigi dawa:su da nama sisasu olelesa.
* Asunasi Dunu Ilia Hou 2:25-28Na da eso huluane Hina Gode da nama gadenene aligisa, amo na dawa:.
Hou huluane nama doaga:sea amoma na da hame dafamu.
Amola na da nodosa amola hahawane amola na dawa:loba,
na da gaga:i dagoi.
10  Asunasi Dunu Ilia Hou 13:35Bai Dia da bogosu logo ea gasa amoga na gaga:i dagoi.
Amola Di da na dogolegeiba:le,
Dia da na bogosu soge ganodini dasama:ne hame yolesimu.
11 Di da logo amo da esalusu amoga doaga:sa,
amo logo Di da nama olelemu.
Di da nama gadenene esalebeba:le, na da hahawane bagade.
Amola na da mae fisili eso huluane hahawane ba:lalumu.

*16:8: Asunasi Dunu Ilia Hou 2:25-28

16:10: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:35