19
Gode da Ea Hahamoi Liligi amo Ganodini Ea Hadigi Olelesa
Mu da Gode Ea hadigi hou noga:le olelesa.
Mu da Ea hahamoi hou moloidafa olelesa.
Eso afae da fa:no mabe eso amoga Ea hadigi olelesa.
Amola gasi afae da fa:no mabe eso amoga olelesa.
Ado amola sia: da hame sia:sa.
Amola ga: da hame naba.
* Louma 10:18Be osobo bagade fifi asi gala huluanedafa da amo olelesu naba.
Gode da muagado ganodini, eso ea diasu gagui.
Eso da hahabe hahawane uda lamu dunu agoane maha.
Amola e da hehenasu dunu defele hehenasu ganodini baligimusa: dawa:.
Eso ea digagala:su da mu la:idi bega: asili la:idi bega: doaga:sa.
Ea dogolo amoga wamoaligimu da hamedafa.
Hina Gode Ea Sema
Hina Gode Ea sema da ida:iwanedafa.
Ea hamoma:ne sia:i da gasa gaheabolo ninima iaha.
Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i da moloidafa.
Ilia da dawa:su hame gala dunu ilima dawa:su iaha.
Hina Gode Ea sema da moloidafa
amola nowa dunu ilia fa:no bobogesea da hahawane ganumu.
Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i da fofada:su moloidafa iaha,
amola dunu ea asigi dawa:su amoga dawa:su noga:i iaha.
Hina Godema nodone beda:su hou da noga:i.
Amo hou da eso huluane dialalalumu.
Hina Gode Ea fofada:su hou da eso huluane moloi fawane ba:sa.
10 Hina Gode Ea sia: da gouli ida:iwane gala ea haboda:i amo baligisa.
Ninia amo sia: hanaiwane dawa:mu da defea.
Ea sia: da hedaidafa amola agime hano ea hedai amo baligisa.
11 Hina Gode! Na da Dia hawa: hamosu dunu.
Amola Dia hamoma:ne sia:i da dawa:su nama iaha.
Amola na da amoma fa:no bobogesea, Di da bidi nama iaha.
12 Dunu da hi giadofasu, hi da hamedafa ba:sa.
Hina Gode! Na wamo giadofale hamoi amoga Di na gaga:ma.
13 Na da hanaiba:le wadela:le hamomu higa:i gala mabu.
Wadela:i hou da nama hina agoane dialumu, na higa:i.
Amaiba:le, Di gaga:ma.
Amasea, na da ida:iwane ba:mu,
amola wadela:i hou amoga afafai ganumu.
14 Hina Gode! Di da na wamoaligisu diasu agoai.
Na da wadela:i hamomusa: gagulaligi dagoi.
Be Dia da na bidiga lasu dunu esala.
Na da Dia siga ba:ma:ne sia: ida:iwane fawane sia:mu
amola asigi dawa:su ida:iwane fawane dawa:mu da defea.

*19:4: Louma 10:18