22
Se Bagade Nababeba:le, Disu Amola Nodone Gesami Hea:su
* Ma:diu 27:46; Maga 15:34Na Gode! Na Gode! Dia abuliba:le na fisidigibala:?
Na da ha:giwane, Dia na fidima:ne disu.
Be Dia da na hame fidila misi.
Na Gode! Ha huluane amoga na Dima wele sia:sa.
Be Di da nama hame alofesa.
Na da gasi huluane Di wele sia:sa.
Be na da sidagaiwane esala.
Be Di da Hadigidafa Hina Gode.
Dia fisu da gadodafa gaguia gadoi.
Amola Isala:ili dunu fi ilia da Dima nodosa.
Ninia musa: fi aowa ilia Dima dafawaneyale dawa:beba:le,
Dia ili gaga:i dagoi.
Ilia se nabasu doaga:beba:le, Dima wele sia:i amola Di fidi.
Ilia Dima dafawaneyale dawa:i amomane se nabasu hame ba:i.
Be na da dunudafa agoai hame.
Na da daba: agoai.
Dunu huluane ilia da nama hagasa.
Ma:diu 27:39; Maga 15:29; Luge 23:35Dunu huluane ilia da na ba:sea, nama lasogole oufesega:sa.
Amola gona:su da:da:gini, dialuma fofoga:ne dodona:gisa.
Ma:diu 27:43Ilia amane sia:sa, “Di da Hina Gode Ea hou lalegagui dagoi.
E da abuliba:le di hame gaga:sala:?
E da dima asigi galea, abuliba:le di hame fidisala:?”
Di da na dudubuhadiga lalelegeba, Dia na noga:le ouligi.
Amola na mano fonobahadiga, Dia na noga:le ouligi.
10 Di da na dudubuhadigiga lalelegeba, Dia na noga:le ouligi.
Di da eso huluane na: Gode esala.
11 Dia na mae yolesili esaloma.
Se nabasu da nama gadenene misi.
Be amomane na fidisu dunu da hame.
12 Na ha lai dunu ilia da na sisiga:le halo daha.
Amo da Ba:isia:ne bulamagau gawali ilia halo sa:i agoai.
13 Ilia da laione wa:me agoane na gasomanusa:, ea lafi dagale
amola bese ini gasomanusa: gesenenanebe ba:sa.
14 Na gasa da hamedafa, amo da hano osobo da:iya sogadigi agoai.
Na mese disisi da duduga:i agoane
amola na dogo da daeane sa:i dagoi.
15 Na gona:su amola da:gisu da mage da:gimu hamedei agoai gala.
Amaiba:le, na gona:su da lafi gadofo bidiga legela heda:i diala.
Dia da na mage hafoga:le bogoma:ne yolesi dagoi.
16 Wadela:i bagade dunu ilia da na sisiga:sa.
Wa:me gilisi agoai ilia na doagala:musa: maha.
Ilia da na lobo amola emo a:le manusa: mina maha.
17 Na da geloga:iba:le, gasa dabua ba:lala,
amola na ha lai dunu ilia nama si godonasili sosodolala.
18  § Ma:diu 27:35; Maga 15:24; Luge 23:34; Yone 19:24Ilia da na abula lamusa: ululuasu hedelalu,
abula momogili ladilala.
19 Hina Gode! Na mae yolesiagama!
Na gaga:musa:, hedolo misa.
20 Na da gobiheiga fane legesa:besa:le, hedolo gaga:ma.
Wadela:i wa:me agoai dunu ilia na fane legesa:besa:le,
Dia na esalusu gaga:ma.
21 Laione wa:mega gasonasa:besa:le, gema!
Sigua nimi bagade bulamagau gawali da na fane legesa:besa:le, Dia na gema.
22  ** Hibulu 2:12Dia da nama noga:le hamoi.
Dia nama hamoi, amo na fi dunu da gilisisia, na da ilima adole imunu.
23 Dilia! Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu!
Hina Godema nodoma!
Dilia! Ya:igobe egaga fi dunu.
Hina Godema nodone dawa:ma!
Isala:ili fi dunu! Ema nodone sia:ne gadoma!
24 E da hame gagui dunu hame yolesisa,
amola ilia se nabasu Ea dawa:lala.
E da ilima hame baligi fa:sa, be ilia Ema fidima:ne wele sia:sea, E da alofesa.
25 Dunu huluane da gilisisu hamosea, na da Dia hamobeba:le, Dima nodomu.
Dunu huluane da Dima nodone sia:ne gadosa, amo dunu ilia ba:ma:ne,
na da gobele salasu na Dima imunusa: sia:i, amo hamomu.
26 Hame gagui dunu, ili sadima:ne, ili hanai defele manu.
Nowa dunu da Hina Gode Ea hou lalegagusia, da Ema nodomu.
Ilia da bagade gaguiwane mae bogole esalalalumu da defea.
27 Osobo bagade fifi asi gala huluane da Hina Gode dawa:mu.
Ilia da sinidigili, Ema fa:no bobogemu.
Fifi asi gala, sia: hisu hisu,
amola hou hisu hisu da Ema nodone sia:ne gadomu.
28 Hina Gode da Hina Bagadedafa!
E da fifi asi gala huluane ouligisa.
29 Gasa fi dunu huluane da Ema begudumu.
Osobo bagade dunu huluanedafa da Ema begudumu.
30 Hobea fifi mabe dunu, ilia da Ema hawa: hamomu.
Dunu oda da hobea fifi mabe dunu ilima, Hina Gode Ea sia: olelemu.
31 Ilia da dunu wali hame lalelegei, ilima amane olelemu,
“Hina Gode da Ea fi dunu amo gaga:i dagoi.”

*22:1: Ma:diu 27:46; Maga 15:34

22:7: Ma:diu 27:39; Maga 15:29; Luge 23:35

22:8: Ma:diu 27:43

§22:18: Ma:diu 27:35; Maga 15:24; Luge 23:34; Yone 19:24

**22:22: Hibulu 2:12