91
Nini Gaga:su Gode
Nowa da Hina Gode Ea gaga:ma:ne masunusa: dawa:sea,
amola nowa da Bagadedafa Ea gaga:su amoha esalumusa: dawa:sea,
ilia da Ema agoane sia:musa: dawa:,
“Di da na gesu amola na Gaga:sudafa! Di da na: Gode!
Na da Dima fawane dafawaneyale dawa:le, lalegagusa!”
Hina Gode da se nabasu, bogosu, olo bagade
amola fa:no misunu wamo dialebe huluane dima doagasa:besa:le,
amoga di gaga:mu.
E da di Ea ougia amoga usilimu, amasea di da Ea gene gaga:i ba:mu
amola Ea didili hamosu hou amoga di da gene gaga:i ba:mu.
5-6 Di da gasia se nabasa:besa:le beda:su amo hame ganumu
amola ha yoga hedolole se nabasu hame ba:mu,
amola gasi ganodini se nabasu bagade doaga:su hame ba:mu,
amola ha yoga doagala:su hame ba:mu.
10,000 Dunu bagohamedafa10,000 agoane da dia guga gala:lasa:ili bogogia:i dialebe
ba:sea, be di da hame wadela:lesi ba:mu.
Di da ba:le gale ba:sea,
wadela:i hou hamosu amoma se bidi i hou amo ba:mu.
Di da Hina Gode Baligili Bagadedafa
amo dia Gaga:su hamoi dagoi.
10 Amaiba:le se nabasu amoga da di hame fane legemu,
amola gegene susugudasu da dia diasua hame misunu.
11  * Ma:diu 4:6; Luge 4:10Hina Gode da di habodili ahoasea ouligilaloma:ne,
Ea a:igele dunu dima asunasimu.
12  Ma:diu 4:6; Luge 4:11Ilia da dia emo gele damana dabagala:sa:besa:le,
ilia loboga di da:mu.
13  Luge 10:19Di da laione wa:me gasa bagade
amola sania amo gasonasea bogosu liligi galebe,
amo huluane banene osa:gilisimu.
14 Gode da amane sia:sa, “Na da dunu Nama hanabe amo fawane gaga:mu,
amola Na da ilia Hina Gode, amane dawa:digibi amo fawane Na da gaga:mu.
15 Ilia da Nama wele sia:sea, Na da ilima dabe adole imunu.
Se nabasu da ilima doaga:sea, Na da ili amola gilisili esalumu.
Na da ili gaga:mu amola ilima nodone sia:mu.
16 Na da ilima fifi ahoanusu sedadedafa bidi imunu.
Na da ili gaga:mu”
Gesami Hea:su

*91:11: Ma:diu 4:6; Luge 4:10

91:12: Ma:diu 4:6; Luge 4:11

91:13: Luge 10:19