113
Hina Gode Ea Noga:idafa Hou amoma Nodosu
Hina Godema nodoma!
Dilia Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu! Ea Dio amoma nodone sia:ma!
Ea Dio amoma mae yolele,
wali amola eso huluane nodonanumu da defea.
Gusudili amola guma:dini fi!
Dilia Hina Gode Ea Hadigi Dio amoma nodone sia:ma.
Hina Gode da fifi asi gala, amo huluane ouligisa.
Ea hadigi da mu sasanoi.
Ninia Hina Gode agoai eno da hamedafa gala.
E da gadodafa amoga fisa.
Be E da mu amola osobo bagade ba:musa: begudusa.
E da hame gagui dunu amo da gulu dabolei esalebe, amo gaguia gadosa.
E da hahani dunu se nabawane esalebe, amo gaguia gadosa.
E da amo hame gagui amola hahani dunu
ili Ea fi hina bagade dunu mano ilia sama agoane hamosa.
E da aligime uda ea diasu ganodini esalebe ili nodone fidisa.
E da e hahawane ba:ma:ne, mano ema iaha.
Hina Godema nodoma!