5
Bioi Meloa Amola Sibi Mano
Na da Gode (E da Fisu da:iya fibi) amo Ea lobodafa ganodini, bioi meloa gagui dialebe ba:i. Amo da la:ididili la:ididili dedei, amola mae fadegama:ne, gobele ga:su liligi fesuale amoga ga:i dagoi ba:i.
Na da gasa bagade a:igele dunu ba:i. E ha:giwane wele sia:i, amane, “Nowa da amo gobele ga:su liligi fima:bela:? Meloa bioi fadegamusa:, nowa da defele esalabala:?” Be Hebene ganodini, osobo bagade ganodini amola hagudu bogoi soge amo ganodini, amo bioi meloa ganodini ba:musa: gobele ga:su fadegama:ne, dunu da amo defele hamomusa: hamedafa ba:i.
Dunu da amo bioi meloa fadegale, ganodini ba:mu amo defele hamoma:ne dunu da hogoi helele hame ba:beba:le, na da bagadewane di. Amalalu, asigilai dunu afadafa da nama amane sia:i, “Mae dima! Ba:ma! Yuda fi Laione, amo da Da:ibidi ea gasa bagade mano, E da osobo bagade hou hasaliba:le, E da gobele ga:su liligi fesuale gala fili, meloa bioi fadegamusa: dawa:.”
Amalalu na da Sibi Mano Fisu dogoa amoga lelebe ba:i. Ema sisiga:le, esalebe liligi biyaduyale gala amola asigilai dunu, lelebe ba:i. Sibi Mano da medole legei agoane ba:i. E da bese (hono) fesuale galu amola si fesuale galu. Amo da fedege agoane, Gode Ea a:silibu fidisu fesuale gala Gode da osobo bagadega lalaloma:ne, ili asunasi. Sibi Mano da asili, bioi meloa Gode (E da Fisu da:iya fibi) Ea lobodafa ganodini gagui, amo lai. E agoane hamonanebe, esalebe liligi biyaduyale gala amola asigilai dunu 24, da Sibi Mano Ema beguduli diasa:i. Ilia afae afae sani baidama amola ofodo gabusiga: manoma amoga nabai, gagui dialebe ba:i. Gabusiga: manoma da fedege agoane, Gode Ea fi dunu ilia sia:ne gadosu. Ilia da gaheabolo gesami hea:su amane hea:i,
“Di da amo meloa bioi lale,
gobele ga:su liligi fadegamu amo Di da defele esala.
Bai Di da eno dunuga medole legei.
Di bogobeba:le, Di da fifi asi gala,
sia: hisu, fi hisu amola ouligisu hisu huluanedafa,
dunu mogili Godema oule misa:ne bidi lai dagoi.
10 Di da amo dunu gobele salasu ouligisu fi Gode ea hawa: hamomusa:gini hamoi dagoi.
Ilia da osobo bagadega ouligisu hawa: hamomu!”
11 Na da bu ba:beba:le, a:igele dunu osea:idafa, idimu hamedei amo nabi dagoi. Ilia da Fisu, esalebe liligi biyaduyale gala amola asigilai dunu, amo sisiga:le leluwane,
12 amane gesami hea:i,
“Sibi Mano medole legei,
Ema dunu huluane da Ea Hinadafa Hou, gasa bagade hou, bagade gagui hou amola bagade dawa:su hou amo dawa:le, Ema eso huluane nodonanumu da defea!”
13 Amola liligi huluane Hebene ganodini, osobo bagadega, hagudu soge amoga esala liligi huluanedafa gesami hea:lalebe na da amane nabi,
“Dunu huluane da Fisu da:iya fibi Gode
amola Sibi Mano amoma mae yolesili,
nodonanumu da defea!”
14 Esalebe liligi biyaduyale gala da “Ama” sia:i. Asigilai dunu da gudu diasa:ili, nodone sia:ne gadoi.