11
Ba:su Dunu Aduna Gala
Amalalu, e da nama dagulu, amo da defei ba:su dagulu agoane ba:i, nama i. E nama amane sia:i, “Gode Ea Debolo Diasu amola oloda, amo defei ba:la masa. Amola dunu ilia Gode diasu ganodini Godema nodone sia:ne gadosa lela, amo idima. Be gadili gagoi amo defei mae ba:ma. Bai Gode da amo gagoi, Gode Ea hou hame dawa: dunu (Dienadaile dunu) ilima ia dagoiba:le, ilia Hadigi Moilai bai bagade oubi 42 amoga osa:le heda:mu. Na da na ba:su dunu aduna, wadela:i eboboi abula amoga idiniginisi, amo eso 1260 ganodini Gode Ea sia: olelemusa:, asunasimu!”
Amo ba:su dunu aduna da fedege agoane, olife ifa aduna amola gamali aduna, amo da osobo bagade Hina Gode Ea midadi lela. Dunu eno da ela wadela:musa: dawa:sea, ela lafidili lalu bagade manebeba:le, elama ha lai dunu da wadela:lesili, medole legei dagoi ba:mu. Ela da Gode Ea sia: olelesea, amo eso ganodini gibu hame sa:ima:ne, ela da mu logo ga:simusa: gasa gala. Ela da hano nasu afadenene bu maga:me hamomusa: gasa gala. Ela da hanai galea, osobo bagadega olo bagade misa:ne sia:mu gasa gala. Ela Gode Ea sia: olelei dagoiba:le, ohe fi liligi bagade amo da Gelabo Nosonodafa (A:bisi) gala amoga manebe liligi, amo da elama gegemu. E da ela fane legemu. Amasea, ela da:i hodo da moilai bai bagade, (amo ganodini ilia Hina Gode bulufalegeiga medole legei), amo ea logoga ela bogoi da:i hodo dialebe ba:mu. Amo moilai bai bagade fedege agoane ea dio da Sodame o Idibidi. Dunu fifi asi gala amo huluane fi hisu, sia: hisu amola soge fi hisu, amo dunu da ba:su dunu aduna ela bogoi da:i hodo uli dogomu logo ga:le, eso udiana amola eno eso dogoa hedofale, ela bogoi da:i hodo ba:mu. 10 Ela da bogobeba:le, osobo bagade dunu da hahawane ba:mu. Amo ba:su dunu aduna da osobo bagade fi dunu huluanema se bagade iabeba:le, ela da bogoi dagoi ilia ba:sea hahawane hedemu amola enoma enoma liligi noga:i imunu. 11 Amo eso udiana amola eso eno dogoa hedofai da dagobeba:le, Gode da ela esaloma:ne mifo elama ianu ela da wa:legadoi. Dunu huluane da amo hou ba:beba:le, bogomuwane beda:i. 12 Amalalu ba:su dunu aduna da sia: bagade muagadodi manebe nabi amane, “Goegado misa!” Elama ha lai dunu ba:lalea, ela da mu mobi ganodini muagado heda:i. 13 Ela heda:laloba, bebeda:nima bagade ba:i. Moilai bai bagade la:idi mogili nabuane agoane fili, la:idi afae (1/10) wadela:lesi dagoi ba:i. Dunu 7000 da bogogia:i. Eno dunu huluane da bagade beda:iba:le, ilia Gode Hebene ganodini esala, Ema nodoi. 14 Se nabasu bagade ageyadu da dagoi. Be se nabasu bagade osoda da hedolowane manebe ba:mu.
Dalabede Fesu
15 Amalalu, a:igele fesu da dalabede fulaboi. Sia: bagade muagadodi manebe nabi, amane, “Ninia Hina Gode amola Ea ilegei Mesaia, da osobo bagadega Hinawane esaloma:ne gasa lai dagoi. E da eso huluane mae yolesili ouligilalumu.” 16 Amalalu, asigilai dunu 24 amo da ilia fisu da:iya Gode Ea midadi fisa, ilia da midadili dafane mi gududili gala:la sa:ili, Godema amane nodoi, 17 “Hina Gode Bagadedafa, Di da esala amola musa: esalu.
Di da Dia gasa lale, Hinadafa hou wali musu hamonanebeba:le,
ninia Dima nodosa.
18 Dia ougi eso da doaga:iba:le
amola bogoi dunuma fofada:su eso da doaga:i dagoiba:le,
Gode Ea hou hame lalegagui dunu da ougi bagade ba:sa.
Dia hawa: hamosu dunu, balofede dunu, dunu bagade amola fonobahadi,
huluane Dia fi dunu ilia Dima nodosa,
amo huluanema hahawane bidi imunu eso da doaga:i dagoi.
Be osobo bagade gugunufinisisu dunu,
ilima dabe imunu fofada:su eso da doaga:i dagoi!”
19 Amalalu, Gode Ea Debolo Diasu Hebene ganodini doasibi ba:i. Amo ganodini Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ba:i. Amalalu, ha:ha:na, gu gelebe, bebeda:nima amola mugene ba:i.