3
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Dunu Ilia Hou
Dia fi dunu da ouligisu dunu amola gamane ouligisu dunu, amo noga:le nabima:ne sia:ma. Ilia da eso huluane hou ida:iwane fawane hamomusa: momagele ouesaloma:ne sia:ma. Ilia da eno dunu ilia hou baligidu mae sia:ne, olofosu hou, na:iyado hou amola dunu enoma gebewane hou hamoma:ne, ilima sia:ma. Bai ninia amola da musa: gagaoui agoane, hame nabasu amola wadela:i hou hamosu. Ninia da musa: ninia hanai hou amola wadela:i hedesu hou hamosu. Eso huluane ninia da eno dunuma higasu amola mudasu hamosu. Ninia da eno dunuma ha lai amola ilia bu dabe ninima ha lai. Be Gode ninia Gaga:su amo ea asigidafa hou ninima olelebeba:le, E da nini gaga:i dagoi. Ninia da hou ida:iwane hamoiba:le hame. Be E da gogolema:ne olofosu dawa:beba:le, nini gaga:i dagoi. E da Ea A:silibu Hadigidafa Gala (amo da ninia dogo dodofele, ninima gaheabolo lalelegesu amola gaheabolo esalusu iaha) amoga Gode nini gaga:i. Yesu Gelesu ninia Gaga:su da hamobeba:le, Gode da Ea A:silibu Hadigidafa Gala ninia dogo ganodini aligila sa:ima:ne, ninima i. Gode da nini afadenei bu ida:iwane hamoi amola ninia hanai liligi, amo da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu amola Ea hahawane iasu, amo huluane dawa:ma:ne, Gode da Ea A:silibu ninima i dagoi. Amo sia: da dafawane sia:! Amola di amo sia: noga:le dawa:digili olelema! Bai Gode Ea hou lalegagui dunu ilia eso huluane hou ida:iwane, dunu huluanema fidisu hou hamomu da defea. Be udigili gagaoui sia:ga gegesu, aowalali ilia dio amoma hogosu hou amola sema sia: dawa:beba:le gegesu hou, amo huluane yolema. Amo hou da houdafa hame fidisa. 10 Dunu da afafasu hou hamosea, di ema afadafa fawane hame be aduna o aduna baligili gagabole sia:ma. Amasea, e da afafasu hou hame yolesisia, amo dunuma bu mae gilisima. 11 Agoaiwane dunu da wadela:idafa di dawa:. Ea wadela:i hawa: hamosu da ea wadela:i hou olelesa.
Dagomu Olelesu Sia:
12  * Asunasi Dunu Ilia Hou 20:4; Efesase 6:21-22; Golosia 4:7-8; 2 Dimodi 4:12Na da Adimase amola Digigase, dima asunasimu. Ela dima doaga:sea, na da Naigobolise moilaiga anegagi oubi huluane amoga esalumusa: dawa:i dagoiba:le, di da amo moilaiga misa:ne, logo hogoi helema. 13  Asunasi Dunu Ilia Hou 18:24; 1 Golidia 16:12Fofada:su ouligisu dunu ea dio amo Sinase amola Abolose, ela da soge enoga masusa: dawa:beba:le, dia ela fidima. Ilia esaloma:ne liligi defele lama:ne, di fidima.
14 Ninia fi dunu da udigili hamedei liligi yolesili, dunu eno ilia dafawane esaloma:ne liligi defele amo lama:ne, eso huluane fidisu hawa: ida:iwane hamomu da defea. Ilia udigili esalumu da defea hame. 15 Na na:iyado dunu huluane guiguda: gilisi da dima asigi sia: adosisa. Dia nini na:iyado dunu Yesu Ea dafawaneyale dawa:su hou amo ganodini esala dunu, amo huluanema ninia asigi sia: adosima. Gode Ea hahawane dogolegele iasu hou dili huluanema dialoma:ne ninia dawa:lala.
Sia: Ama Dagoi

*3:12: Asunasi Dunu Ilia Hou 20:4; Efesase 6:21-22; Golosia 4:7-8; 2 Dimodi 4:12

3:13: Asunasi Dunu Ilia Hou 18:24; 1 Golidia 16:12