11
Gasa Fi Ouligisu Dunu ilia Dafasu
Lebanone soge!
Lalu da dia dolo ifa ulagima:ne, dia logo gagai doasima!
‘Saibalase’ ifa! Dilia dima amola didiga:ma!
Dolo ifa da dafai dagoi.
Amo hadigi ifa huluane da wadela:lesi dagoi.
Ba:isia:ne soge ‘ouge’ ifa!
Dilia amola dima amola didiga:ma!
Iwila digai da abusa:i dagoi ba:sa.
Ouligisu dunu da se bagade nababeba:le, wele disa.
Ilia hadigi da asi dagoi.
Laione wa:me ilia ha:giwane gesenebe nabima!
Ilia iwila fifi lasu Yodane Hano bega: dialu da wadela:lesi dagoi!
Sibi Ouligisu Dunu Aduna
Na Hina Gode da nama amane sia:i, “Di sibi ouligisu dunu defele, adoba:ma! Di da sibi amo da enoga medole legemu gadenei, amo ouligimusa: adoba:ma! Amo sibi ilia gagui dunu da ili medole legemu, be se dabe hame laha. Ilia da sibi ilia hu bidi lale, amane sia:daha, ‘Hina Godema nodoma! Ninia da bagade gagui gala.’ Amola sibi ilia ouligisu dunu amolawane da ilima hame asigisa.”
(Hina Gode da amane sia:i, “Na da wali weganini osobo bagade dunuma hame asigimu. Na Nisu da ouligisu dunu amo da ilia gasaga dunu huluane ouligima:ne asunasimu. Amo ouligisu dunu da osobo bagade gugunufinisimu. Amola Na da osobo bagade dunu amo ouligisu dunu ilia gasaga hame gaga:mu.”)
Dunu amo da sibi bidiga lasu amola bidiga lama:ne legesu da na hawa: hamoma:ne hiougi. Amola na da sibi amo da medole legemu gadenei, ilia sibi ouligisu hamoi. Na da ifa daba: aduna lai. Ifa daba: afae amoga na da ‘Udigili Hahawane Iasu Hou’ dio asuli. Na da enoma, ‘Madela’ dio asuli. Amola na da sibi wa:i ouligi. Sibi ouligisu dunu eno udiana da nama higabeba:le, na da momaboi ba:i. Na da oubi afae amoga ili huluane fadegale fasi. Amalalu, na da sibi wa:i ilima amane sia:i, “Na da bu dilia ouligisu dunu hame ganumu. Dilia da bogomu galea, defea, bogoma! Dilia da wadela:lesimu galea, defea, wadela:lesi dagoi ba:mu da defea. Amola hame bogoi esalebe, da ili gobele wadela:lesimu.” 10 Amalalu, na da ifa daba: ea dio amo ‘Udigili Hahawane Iasu Hou’ amo lale fi. Amo fedege agoane da Hina Gode Ea fifi asi gala huluane ilima Gousa:su Hamoi amo fi dagoi. 11 Amaiba:le, amo esoha Hina Gode Ea Gousa:su da fisiagai dagoi ba:i. Dunu amo da sibi bidiga lasu amola bidiga lama:ne legesu da na ba:lalu. Hina Gode da na hamobe ganodini ilima sia:dalebe, amo ilia da dawa:i galu. 12  * Ma:diu 26:15Na da ilima amane sia:i, “Dilia da hanai galea, nama na hawa: hamosu bidi ima. Be hame imunu galea, dili gagulaligima!” Amaiba:le, ilia da na hawa: hamoi dabe, silifa fage 30 agoane nama i.
13 Hina Gode da nama amane sia:i, “Amo silifa fage Debolo diasu muni salasu ganodini salima!” Amaiba:le, na da silifa fage 30 lale (na bidi lamu defei da silifa fage 30 fawane, ilia da dawa:i) amola Debolo diasu muni salasu ganodini sali. 14 Amalalu, na da eno ifa daba: ea dio amo ‘Madela’ amo fi. Amalalu, Isala:ili amola Yuda madela galu da mogi dagoi ba:i.
15 Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Bu enowane, sibi ouligisu dunu ea hou defele adoba:ma! Be wali wadela:i sibi ouligisu dunu defele adoba:ma! 16 Na da Na sibi wa:i ouligima:ne, ouligisu dunu ilegei. Be Na sibi da wadela:sa:besa:le, e da Na sibi hamedafa fidisa. E da sibi fisi amo hame hogosa, amola se nabi amo hame uhinisisa, amola hame bogoi esalebe sibi ilima ha:i hame iaha. Be amomane e da sibi sefenadafa amo ilia hu naha amola ilia emo ifi duga:le fasisa. 17 Amo wadela:i hamedei sibi ouligisu dunu da wadela:lesi dagoi ba:mu. E da sibi wa:i amo fisiagai dagoi. Gegesu da ea gasa amo wadela:lesimu. Ea lobo da lologomu amola ea sidafadi da dofoi dagoi ba:mu.”

*11:12: Ma:diu 26:15