Una
Sulat I Pablo Tun Ta Mga Taga
Corinto
Una Basan
Corinto tô tuu dakál asta tuu ágkabantug lunsud sayyan tun ta banuwa ka Acaya. Ni banuwa ka Acaya ágngadanan Grecia áknganni. Tô lunsud ka Corinto madani tun ta dagat, asta ágsódóan katô marapung mga barko tikud tun ta ássa-ássa mga banuwa. Purisu ágkabantug tô Corinto tingód katô mga ágbarigyaán dan asta tingód katô mga madat áglumun dan. Ágpangadapán dan tô marapung mga ágmanaman.
Marapung tô mga Judio na igóddô tun ta Corinto. Duwán mga simbaan dan asta ágtuman dan katô mga ágkémun dan tingód katô kapangadap dan.
Ni sulat tun ta mga ágpampamaké tun ta Corinto igsulat i Pablo. Sikandin tô taraimu ka tulda ébô duwán magamit din. Kada Sabado ágsadun sikandin tun ta simbaan ka mga Judio ébô mulit-ulit tingód ki Jesu-Cristo. Igulit-ulitan din pagsik tô mga Griego. Tô gó tô iglumu i Pablo tun ta Corinto dalám ka sábbad ámmé ágtángngà. Purisu duwán mga taga Corinto na igpamaké ki Cristo. Mabasa ni tun ta libro na igsulat i Lucas, Lumu 18:1-18.
Pángnga katô kapanó i Pablo tikud tun ta Corinto, idugangan tô mga manubù na igpamaké ki Cristo. Asal igpapulé dan. Purisu duwán mga manubù na igpasadun tun ki Pablo tun ta Efeso ébô piddán tô sulat dan tun kandin. Iginsà dan kandin tingód katô igapulan dan. Tô itanggap i Pablo tô sulat dan, igsulat sikandin kani Una Corinto tun kandan ébô taban din tô langun insà dan.
Tikud tun ta tagnà kapitulo sippang tun ta kapitulo 11, igsulat si Pablo tingód katô mga madat áglumun dan. Tikud tun ta kapitulo 12 sippang tun ta kapitulo 16, igsulat sikandin tingód katô mga gasa na ágbággén katô Ugis Espiritu.
1
Ni gó tô sulat tikud áknami na si Pablo asta si Sostenes na kataladi ta. Igsalinna katô Manama asta igimuwa na apostoles i Jesu-Cristo. Ni gó tô sulat ku tun ta langun ágpampamaké diyan ta Corinto. Igsalin kó katô Manama ébô imun kó na mga sakup din. Igtanggap kó ka Manama na nángngà tun ta saruwan din ukit katô kasábbad yu tun ki Jesu-Cristo, asta isakup kó tun ta grupo katô langun ágpangadap katô Áglangngagán ta na si Jesu-Cristo tun ta duma mga lugar, su sikandin tô Áglangngagán katô langun ta.
Mólà pa ka matanggap yu tô kédu asta tô kasunayan tikud tun ta Manama na Ámmà ta asta ki Jesu-Cristo na Áglangngagán.
Igpasalamat si Pablo
Inalayunna ágpasalamat tun ta Manama tingód katô madigár mga gasa na igbággé din ákniyu ukit katô kasábbad yu tun ki Jesu-Cristo, su tuu kó igtabangan ka Manama ébô makagpát kó asta makólit-ólit kó katô langun ka kabánnalan. Ituman ni magunawa katô isóddóran yu na bánnal gó tô mga igtinurù dé tingód ki Cristo. Purisu dì kó gó ágkakulangan katô gasa na tikud tun ta langit na igbággé ka Manama róggun gangat kó katô kalónód katô Áglangngagán ta na si Jesu-Cristo. Si Cristo tô pasarig katô kapamaké yu sippang tun ta katapuriyan ébô dì kó mabuyas ka dumunggù tô álló ka rumuud tô Áglangngagán ta na si Jesu-Cristo. Ágkasarigan tô Manama na igtawar ákniyu ébô pasábbad kó tun ta Batà din na si Jesu-Cristo na Áglangngagán ta.
Kailangan pasábbadé tô mga ágpamaké ki Cristo
10 Na, mga kataladi, su ágsuguánnánna katô Áglangngagán ta na si Jesu-Cristo, ágpédu-éduwa ákniyu ébô pasábbadé tô langun yu asta liliyan yu tô kapassaé. Pasábbadé kó tun ta mga panámdám yu asta tun ta gugtunán yu. 11 Mga kataladi ku, igkagi ku ni su duwán tun ta pamilya i Cloe na igulit kanak na duwán ágpapulé diyan ákniyu. 12 Kakalyag ku na kagin ku ni. Duwán tun ákniyu na ágkagi, “Si Pablo tô igpasakupan ku,” asta ágkagi tô duma, “Si Apolos tô igpasakupan ku.” Duwán pô gó mga ágkagi, “Si Pedro tô igpasakupan ku,” asta ágkagi tô duma, “Si Cristo tô igpasakupan ku.” 13 Ánnà madigár ni! Itángngà-tángngà kannê si Cristo? Ánnà gó sakán tô igpansalan tun ta krus para ákniyu! Ándà kó gó bunyagi ukit katô kapasakup yu kanak!
14 Ágpasalamatta tun ta Manama su ándà tun ákniyu na igbunyagan ku, asal si Crispo asta si Gayo dád tô igbunyagan ku. 15 Purisu ándà makakagi na igbunyagan dan ukit katô kapasakup dan kanak. 16 (Igbunyagan ku kannê pagsik si Estefanas asta tô pamilya din, asal ándà dán duma na ipanámdámman ku na igbunyagan ku.) 17 Ándà a papiddi i Cristo ébô munyagga, asal igpapidda ikandin ébô mulit-ulitta katô Madigár Gulitán. Tô igulit-ulitta, ándà ku gamiti tô mapandé mga kagi agó ándà ágpulusán katô ágtinuruán ku tingód katô kamatayan i Cristo tun ta krus.
Si Cristo tô ágpasóddór na matulus asta mapandé tô Manama
18 Para katô mga manubù na ágsadun tun ta ágsupakanan, tô ágtinuruán tingód katô kamatayan i Cristo tun ta krus kangulággan dád tun kandan. Asal para áknita na igtábbus, tô ágtinuruán tingód katô kamatayan i Cristo tô ágpasóddór na makatábbus tô Manama. 19 Su mà katô kagi ka Manama,
“Andaán ku tô kapandayan ka mga mapandé,
asta pasóddórán ku na ándà ágpulusán katô kénagpát ka mga duwán kakatigan.”* 1:19 Isaias 29:14.
20 Imánnu tô mga mapandé? Imánnu tô mga taratinurù ka sugù? Imánnu tô mga katig ginsà-insà áknganni? Igpasóddór dán ka Manama na kangulággan dád tô kapandayan ka mga manubù nit banuwa.
21 Su tingód katô kapandayan ka Manama, dì makakilala tô mga manubù kandin ukit dád katô kandan kapandayan. Asal kakalyag ka Manama na tábbusán din tô langun manubù na mamaké kandin ukit katô kólit-ólit ka Madigár Gulitán, agad tô mga géllé kandin, kéman dan ka kangulággan dád ni. 22 Tô mga Judio dì mamaké ka ándà kasalábbuan na kitanán dan, asta tô mga Griego géllé katô dì nángngà tun ta kandan kapandayan. 23 Asal sikami, gulit-ulit ké tingód ki Cristo na igpansalan tun ta krus. Gélléyan ni katô mga Judio, asta ágkagi tô mga ánnà Judio na kangulággan dád ni. 24 Asal tô langun katô igtawar ka Manama, agad Judio ó ánnà Judio, gulit-ulitan ta sikandan tingód ki Cristo na ágpasóddór na matulus asta mapandé tô Manama. 25 Su tô igimu ka Manama na ágpanámdámmán dan na kangulággan dád, tô gó tô tuu pa mapandé ka tandingán katô kapandayan ka mga manubù, asta tô igimu ka Manama na ágpanámdámmán dan na kalómétan dád, tô gó tô tuu pa mabákkár ka tandingán katô kabákkárran ka mga manubù.
26 Mga kataladi, panámdám yu tô ákniyu kóddô tô ándà kó pa tawari ka Manama. Tun ta panámdám ka duma mga manubù, tagsábbadé dád gó tun ákniyu tô mga mapandé, tagsábbadé dád gó tun ákniyu tô mga ágpangulu, asta tagsábbadé dád gó tun ákniyu tô mga pamilya na ágkangadanan. 27 Asal igsalin gó ka Manama tô mga manubù na igpanámdám katô duma mga manubù na kangulággan dád nit banuwa ta ébô payayyaán tô mga mapandé, asta igsalin ka Manama tô igpanámdám katô mga duma na malómét dád ébô payayyaán din tô mga mabákkár. 28 Igsalin ka Manama tô mga ágkayù-ayuan asta tô mga ándà kaduwánnan na ágpanámdámmán na ándà ágpulusán nit banuwa ta ébô andaán din tô ágpanámdámmán na duwán ágkailanganán. 29 Tô gó tô igimu ka Manama ébô ándà palang manubù na makapadadurung tun ta saruwan ka Manama. 30 Tikud tun ta kakalyag ka Manama igimu kó na mga sakup i Jesu-Cristo na igpasóddór áknita katô kapandayan ka Manama. Ukit ki Cristo igtanggap ki ka Manama na nángngà tun ta saruwan din. Si Cristo tô igpalinis asta igpógis áknita, asta sikandin tô igtábbus áknita tikud tun ta salà. 31 Purisu tuman kó kani sugù na igsulat tun ta kagi ka Manama,
“Tô malyag padadurung,
kailangan padadurungán din tô igimu katô Áglangngagán.” 1:31 Jeremias 9:24.

*1:19 1:19 Isaias 29:14.

1:31 1:31 Jeremias 9:24.