Una
Sulat I
Pedro
Una Basan
Ni libro igsulat i Pedro na disipulu i Jesu-Cristo na igsalin ébô mulit-ulit katô kagi din. Na, tô igsulat si Pedro kani sulat, tugál dán sikandin. Igpapid din ni una sulat tun ta mga ágpamaké ki Jesu-Cristo na ikatalap na góddô tun ta lima mga probinsya.
Tô mga ágpampamaké ikatalap su igirrayatan dan katô mga dì ágbánnal ki Jesu-Cristo. Igpapid i Pedro ni sulat tun kandan ébô pabákkárrán din tô kapamaké dan, su tuu dan ágkahirapan katô mga ágkókitan dan tingód katô kapamaké dan ki Jesu-Cristo.
Igpapanámdám i Pedro kandan tô gimanan dan tingód katô kamatayan i Jesu-Cristo, asta katô kanté puman kandin, asta katô kalónód din. Su ka makatiis dan katô mga kérrayat, duwán madigár na matanggap dan tun ta kalónód i Jesu-Cristo. Igpapanámdám pagsik i Pedro kandan na kailangan nángngà tô ágkémun dan tun ta saruwan ka Manama, asta kailangan mánnal dan katô mga ágpangulu kandan.
1
Sakán si Pedro na apostoles i Jesu-Cristo. Igsulatta tun ákniyu na igsalin katô Manama asta ikatalap na góddô tun ta mga probinsya ka Ponto, Galacia, Capadocia, Asia asta Bitinia. Taganà kód igsalin ukit katô kakalyag katô Ámmà Manama, asta iglinisan kód ukit katô Ugis Espiritu ébô mánnal kó ki Jesu-Cristo asta ébô kórasan tô salà yu ukit katô dipanug din.
Mólà pa ka tuu kéduwan tô Manama ákniyu, asta duwán kasunayan yu.
Duwán gimanan ta su inanté puman si Jesus
Durungán tô Manama na Ámmà katô Áglangngagán ta na si Jesu-Cristo! su ukit katô tuu dakál kédu din igbággayan ki ikandin ka mantu kantayan, asta duwán dán gimanan ta su inanté puman si Jesu-Cristo. Igtaganà ka Manama tô bággén din áknita na mga gabatà din. Igtagù tun ta langit tô tanggapán ta na dì maróddóg, asta dì kadattan, asta dì mandà tô kadigárran. Ukit katô katulusan ka Manama, ágtómmóngan kó ikandin sippang ka tanggapán yu tô katábbusan tun ta tapuri álló ukit katô kapamaké yu kandin.
Purisu kailangan kadayawan kó, agad maranu kó pa dógó tingód katô ássa-ássa mga kahirapan na inókitan yu. Duwán kahirapan yu áknganni su tô gó tô pagkinnam ébô pakitanán ka bánnal tô kapamaké yu. Kinnaman tô kapamaké yu iring katô bulawan na ágkinnaman asta áglinisan ukit ka apuy. Su tô kapamaké yu tuu pa dakál é lagà tun ta Manama ka tandingán katô bulawan na ágkandà. Purisu atin kumasarig tô kapamaké yu ukit katô kahirapan, duwán durung asta bantug yu tun ta álló ka pakitanán dán si Jesu-Cristo. Ágginawaan yu sikandin agad ándà kó ikakita kandin. Agad dì kó ágkita kandin, asal ágbánnal kó kandin. Agad áknganni, tuu kó ágkadayawan katô dakál dayó na dì ágkakagi, su tô katamanan katô kapamaké yu, tô gó matábbus kó.
10 Duwán kakalyag katô mga propeta ka Manama sayyan na makasóddór tingód kani katábbus ka Manama. Agad igkagi dan tingód kani, asal ándà dan kagpátti ka ándin é kóbadan katô ágkagin dan. 11 Agad sikandan tô igpakagi katô Espiritu i Cristo tingód katô mga kérrayat ki Cristo asta tingód katô séllaán ka bantug na dumunggù kandin, asal ándà dan ikasóddór ka sadan manubui asta pamánnun ka katuman kani. 12 Igpasóddór ka Manama kandan na tô katumanan ánnà para katô kandan sarili, asal para ákniyu áknganni. Ni gó tô Madigár Gulitán na igulit-ulit ákniyu ukit katô katulusan ka Ugis Espiritu na igpapid tikud tun ta langit. Agad tô mga panaligan ka Manama, duwán kakalyag dan na kagpáttan ni katábbus.
Kailangan ugis tô ágkémun ta
13 Purisu taganà yu tô panámdám yu. Pasunnad kó katô sarili yu. Iman kó katô bággén ákniyu ka pakita dán si Jesu-Cristo. 14 Bánnal kó katô Manama, su sikiyu tô mga gabatà din. Yakó yu ágnunugi tô madat kakalyag yu dángngan tô ándà kó pa ikasóddór katô kabánnalan. 15 Asal agad ándin tô áglumun yu, kailangan pógis kó iring katô Ugis Manama na igtawar ákniyu. 16 Su duwán igsulat tun ta kagi ka Manama, “Pógis kó su sakán ugis.”* 1:16 Levitico 11:44-45.
17 Tô “Ámmà” na Manama na ágdasalan yu, ándà ágmusingán din ka rumuud, su ágruud sikandin katô mga manubù tingód katô linumuwan dan. Purisu kailangan respetowan yu sikandin róggun katô kóddô yu nit banuwa, 18 su isóddóran yu na igtábbus tô Manama ákniyu ébô paluwaán kó ikandin tikud tun ta ágkémun katô mga kamónaan yu na ándà ágpulusán. Igtábbus kó ánnà ukit katô bulawan ó mapputì bulawan na ágkandà, 19 asal igtábbus kó ukit katô mahal dipanug i Cristo na iring ka nati ka karnero na ándà palang bógók ó buring. 20 Sikandin tô igsalin katô Manama tô ándà pa imuwi ni banuwa, asal igpapid din sikandin nit banuwa ébô tumábbus ákniyu nit katapuriyan mga álló. 21 Ukit ki Cristo igsarig kód katô Manama na iganté asta igpabantug kandin. Purisu Manama tô ágpamakén yu asta gimanan yu.
22 Igurasan dán tô salà yu ukit katô pagtuman yu katô kabánnalan, asta duwán dán gó ginawa yu para katô mga kataladi yu. Purisu paginawaé kó tikud tun ta tibuk pusung yu. 23 Ipamasusu kó puman ánnà tikud tun ta ákniyu ámmà asta innà, su tô kantayan na igbággé dan ákniyu sumippang dád ka kamatayan. Asal ni mantu kantayan na sumippang ka ándà ágtamanán igbággé ka Manama ukit katô kagi din na manté ka ándà ágtamanán. 24 Su mà katô kagi ka Manama na igsulat,
“Tô langun manubù iring na sigbát,
asta tô kadigárran ka bónnóng katô manubù iring na bulak ka sigbát,
su tô sigbát ágkalanás, asta tô bulak ágkómpad.
25 Asal tô kagi katô Áglangngagán dì mandà sippang ka ándà ágtamanán.” 1:24-25 Isaias 40:6-8.
Ni kagi ni tô Madigár Gulitán na igulit-ulit dán diyan ákniyu.

*1:16 1:16 Levitico 11:44-45.

1:25 1:24-25 Isaias 40:6-8.