6
Na, tô langun állang na ágpamaké kailangan rumespeto katô kandan amo ébô ándà makabuyas katô ngadan ka Manama, asta ándà makabuyas katô ágtinuruán ta. Tô mga állang na duwán kandan amo na ágpamaké ki Jesu-Cristo, dì mému ka dì dan rumespeto katô amo dan su mataladi dan, asal kailangan tuu pa madigár tô lumun dan para katô amo dan, su tô ágtabangan dan tô ágpamaké ki Jesu-Cristo asta ágginawaan ka Manama.
Tinurù nu asta kagi nu ni langun tun ta mga ágpampamaké.
Mga ágtinuruán
Atin ka duwán manubù na ássa gó tô ágtinuruán din na ánnà iring katô nángngà kagi tikud tun ta Áglangngagán ta na si Jesu-Cristo, asta ánnà iring katô kabánnalan na ágtinuruán ta tingód ka madigár ágkémun ta, tô gó é ágpallayat-layat dád asta ándà palang isóddóran din. Kakalyag din na gapul dád tingód katô mga kagi na ándà ágpulusán. Tô gó é ágtikudan katô mga ágpasabué, ágpasókówé, ágpabuyasé, asta madat mga ágpanámdámmán. Ágpapulé dan su madat tô panámdám dan, asta ágsuwé dan tikud tun ta kabánnalan. Ágpanámdám dan na mému dan na kaduwánnan ukit katô kapamaké dan.
Bánnal na dakál tô ágpulusán katô manubù na mánnal katô Manama, asta ágkanángngaan ka ándin dád tô itanggap din. Su tun ta kapamasusu áknita, ándà palang kaduwánnan na igpid ta nit banuwa, asta ándà gó palang kaduwánnan na mapid ta ka maté ki. Purisu ka duwán dán ágkakan ta asta gumpakán ta, kailangan kanángngaan kid. Asal duwán mga manubù na malyag na mému kaduwánnan, tô gó é mapid, asta matagán katô kakalyag dan na ándà ágpulusán asta makadadat kandan. Purisu dungguan dan ka kadattan. 10 Atin ka ágginawa tô manubù ka salapì, tô gó é ágtikudan katô marapung madat mga lumu. Tingód katô ginawa dan ka salapì, duwán dán tun kandan na igsuwé tikud tun ta kapamaké, asta tuu dan iranu tingód katô kadattan na ikadunggù kandan.
Mga talan i Pablo ki Timoteo
11 Asal sikuna tô igsalin ka Manama asta inému ágsuguánnán din. Purisu lili ka kani langun. Lumu nu tô nángngà tun ta saruwan ka Manama, bánnal nu tô kakalyag din, asta pabákkár nu tô kapamaké nu kandin. Ginawayi nu tô duma mga manubù, tiis nu tô mga kahirapan, asta duwán kédu nu. 12 Tuman nu tô nángngà tingód katô kapamaké nu ki Cristo. Tanggap nu tô kantayan na ándà ágtamanán, su igtawar tô Manama áknikó ébô kabággayan ka katô kantayan, asta su igulit nu tun ta tubang katô marapung manubù na igpamaké kad katô kabánnalan.
13 Purisu duwán kagin ku áknikó tun ta saruwan katô Manama na ágbággé ka kantayan tun ta langun, asta tun ta saruwan i Jesu-Cristo na igulit ki Poncio Pilato katô kabánnalan. 14 Ni gó tô kagin ku áknikó. Tuman nu tô igpalumu áknikó. Kailangan madigár tô ágkémun nu ébô ándà makabuyas áknikó sippang ka lumónód tô Áglangngagán ta na si Jesu-Cristo. 15 Palónódán ka Manama sikandin ka dumunggù tô nángngà álló. Manama dád tô mallayat Pangulu na ágdurungán ta. Sikandin tô Harì katô langun harì, asta sikandin tô Áglangngagán katô langun ágpangulun.* 6:15 Ahaán tô Deuteronomio 10:17; Igpakita 17:14; 19:16. 16 Sikandin dád tô ágtikudan ka kantayan. Góddô sikandin tun ta séllaán na dì ágkapadaniyan. Ándà palang manubù na ikakita kandin, asta ándà palang manubù na makakita kandin. Mólà pa ka durungán asta mangulu sikandin ka ándà ágtamanán. Matuman ni.
17 Kagiyi nu tô mga ágkaduwánnan na kailangan dì dan ágpallayat-layat, asta dì dan sumarig katô kaduwánnan dan, su dì kasóddóran ka kadángngan mandà. Asal Manama dád tô kailangan sarigan dan, su sikandin tô ágbággé katô tuu dakál ágkailanganán ta ébô duwán dayó ta. 18 Kagiyi nu tô mga ágkaduwánnan na kailangan madigár tô áglumun dan, asta dugangan dan tô madigár áglumun dan. Kailangan malóggód asta mabasa dan tumabang katô duma mga manubù. 19 Atin ka tô gó é lumun dan, duwán ágpulusán dan na mému gimanan dan tun ta tapuri álló. Tô gó tô kailangan lumun dan ébô matanggap dan tô kantayan na ándà ágtamanán, su tô gó é bánnal kantayan.
Katapuriyan mga panalan
20 Na, Timoteo, piyà-piyai nu tô katinurù nu katô kabánnalan na igsarig áknikó. Liliyi nu tô mga manubù na ágpatóngkóé tingód katô ánnà kakalyag ka Manama. Liliyi nu tô ágtinuruán ka mga manubù na dì nángngà tun ta kabánnalan, agad ágkagi dan na duwán kakatigan, 21 su duwán ágkagi na duwán kandan kakatigan, asal igsuwé dan tikud tun ta kapamaké.
Mólà pa ka kéduwan tô Manama ákniyu.

*6:15 6:15 Ahaán tô Deuteronomio 10:17; Igpakita 17:14; 19:16.