Ni Madigár Gulitán Tingód Ki Jesu-Cristo Na Igsulat I
Marcos
Una Basan
Tô igpamanubù si Jesu-Cristo, mallaki pa si Marcos. Igóddô sikandin tun ta Jerusalem. Tô balé din tô marikit ágkalimudan katô mga disipulu i Jesus. Purisu ikasóddór si Marcos ki Pedro asta katô duma mga disipulu i Jesus. Ukit basì katô igkagi i Pedro ki Marcos, igpamaké sikandin ki Jesu-Cristo.
Tô igsadun si Pablo asta si Bernabe tun ta mga manubù na ánnà Judio ébô mulit-ulit kandan tingód ki Jesus, igtákkás si Marcos su si Bernabe tô imaluy kataladi din. Asal tô ándà dan pa sadun tun ta ássa mga banuwa na sadunan dan, igdiyà si Marcos kandan.
Tô iglabé tô duwa ámmé, igplano si Pablo asta si Bernabe na lumónód dan tun ta mga banuwa na igsadunan dan dángngan. Tô kakalyag i Bernabe na patákkássán dan puman si Marcos, asal dì mému ki Pablo. Purisu igpasuwayé si Pablo asta si Bernabe su ándà dan pasábbadé. Igpatákkás i Bernabe si Marcos, asta igsadun dan tun ta ássa mga banuwa ébô mulit-ulit.
Tô iglabé tô mga pira ámmé, igmabákkár dán tô kapamaké i Marcos ki Jesus. Tô igóddô si Pablo tun ta lunsud ka Roma, si Marcos tô sábbad kadumaan din. Dakál tô igtinurù i Pablo ki Marcos.
Ni libro igsulat i Marcos róggun na góddô sikandin tun ta Roma. Igsulatan din tô mga manubù na ánnà Judio. Si Marcos tô tagnà igsulat tingód katô mga iglumu i Jesus. Igsulat din ni ébô makasóddór tô mga taga Roma tingód ki Jesus. Délák tô igsulat din tingód ka ágtinuruán i Jesus, asal dakál tô igsulat din tingód ka mga kasalábbuan na igimu i Jesus ébô kasóddóran dan na matulus sikandin. Igsulat din pagsik na igpasinsiya si Jesus katô mga manubù na masalà-salà.
1
Igtinurù si Juan na Tarabunyag
Mar 1:1-8; Mat 3:1-12; Luc 3:1-18; Juan 1:19-28
Ni gó tô katigkanayan katô Madigár Gulitán tingód ki Jesu-Cristo na Batà ka Manama. Na, igsulat katô propeta sayyan na si Isaias tô kagi ka Manama, na mà din,
“Duwán sábbad manubù na papiddán ku muna áknikó ébô taganaán tô ukitan nu.* 1:2 Malaquias 3:1.
Mabákkár tô kóllaó din tun ta disyerto, ‘Taganà yu tô ukitanan katô Áglangngagán. Tullid yu tô dalan na ukitan din.’ ” 1:3 Isaias 40:3.
Na, si Juan na Tarabunyag tô igsadun tun ta disyerto asta igulit-ulit sikandin na kailangan rumákkád tô mga manubù ka mga salà dan asta bunyagan dan ébô pasinsiyaan dan ka Manama. Marapung tô mga manubù tikud tun ta mga lunsud na sakup ka probinsya ka Judea asta tikud tun ta lunsud ka Jerusalem na igsadun tun ki Juan ébô maminág kandin. Igrákkád dan katô mga salà dan, asta igbunyagan din sikandan tun ta Wayig ka Jordan.
Na, tô umpak i Juan igabál tikud tun ta bulbul ka mannanap na kamelyo, asta tô állán din kindal ka mannanap. Ágkannán din tô mga apang asta tánnáb na ágkangén din tun ta disyerto. Igulit-ulit sikandin, na mà din, “Duwán pa dumunggù na tuu pa mallayat tô kamanubuan din ka tandingán kanak. Purisu ánnà nángngà agad lumingkóódda ébô lumusut dád katô sandalyas din. Sakán ágbunyag dád ákniyu ka wayig. Asal sikandin tô munyag ákniyu ka Ugis Espiritu.”
Igbunyagan asta igtintal si Jesus
Mar 1:9-13; Mat 3:13-4:11; Luc 3:21-22; 4:1-13
Na, ándà kadugé, igpanó si Jesus tikud tun ta lunsud ka Nazaret na sakup ka probinsya ka Galilea, igsadun sikandin tun ta Wayig ka Jordan, asta igpabunyag ki Juan. 10 Tô igiwà si Jesus tikud tun ta wayig, tigkô dád igkita din tô langit na ipókéan asta igsunnad tô Ugis Espiritu tun kandin na iring na salapati. 11 Duwán kagi tikud tun ta langit, na mà din, “Sikuna tô kanak Batà na ágginawaan ku. Ágkadayawanna gó áknikó.”
12 Na, tigkô dád igpid katô Ugis Espiritu si Jesus tun ta disyerto. 13 Dalám ka kappatan (40) álló, igóddô sikandin tun ta disyerto asta igtintal i Maibuyan. Duwán magani mga mannanap ka kabánnássan dutun, asta duwán mga panaligan ka Manama na igtabang ki Jesus.
Igtigkané si Jesus igtinurù
Mar 1:14-15; Mat 4:12-17; Luc 4:14-15
14 Na, pángnga igpriso si Juan na Tarabunyag, igsadun si Jesus tun ta probinsya ka Galilea, asta igulit-ulit sikandin katô Madigár Gulitán tikud tun ta Manama. 15 Igkagi sikandin, na mà din, “Ituman dán tô álló na taganà igtandô, asta masig dán mangulu tô Manama. Purisu rákkád kó ka mga salà yu, asta bánnal kó katô Madigár Gulitán.”
Igtawar i Jesus tô áppat taraággut ka sáddà
Mar 1:16-20; Mat 4:18-22; Luc 5:1-11
16 Na, róggun igpanó si Jesus tun ta ligad ka Ranó ka Galilea, igkita din tô duwa mataladi gamama na si Simon asta tô adi din na si Andres. Igpamukut dan su taraággut dan ka sáddà. 17 Igkagi si Jesus tun kandan, na mà din, “Tákkás kó kanak, su tinuruan ku sikiyu na mággut ka mga manubù.”
18 Tigkô dan igtananan tô mga pukut, asta igtákkás dan ki Jesus.
19 Igpanayun si Jesus igpanó tun ta ágkónaan, asta igkita din si Santiago asta tô adi din na si Juan na duwa gabatà i Sebedeo. Tun dan ta barangé, 1:19 Barangé tô ássa ngadan ka bangkà. su ágpiyà dan ka mga pukut. 20 Tigkô dád, igtawar dan i Jesus. Igtananan dan tô ámmà dan tun ta barangé asta tô mga taralumu din, asta igtákkás dan ki Jesus.
Tô manubù na igahuwan ka madat espiritu
Mar 1:21-28; Luc 4:31-37
21 Na, igsadun si Jesus asta tô mga disipulu din tun ta lunsud ka Capernaum. Tô álló ka kapaginawa ka mga Judio, igsadun si Jesus tun ta simbaan dan, asta igtinurù sikandin. 22 Isalábbuan tô langun manubù na igpaminág katô igtinurù din, su duwán katulusan katô katinurù i Jesus na ánnà iring katô katinurù ka mga taratinurù ka sugù.
23 Na, tun ta simbaan dan, tigkô dád duwán sábbad manubù na igahuwan ka madat espiritu. 24 Igullaó sikandin, na mà din, “Jesus taga Nazaret, ándà labut nu áknami. Supakan ké ikuna? Isóddóran ku ka sadan ka. Sikuna tô ugis Batà ka Manama.”
25 Asal igsapadan i Jesus tô madat espiritu, na mà din, “Yaka gótép! Luwà ka tikud tun kandin!”
26 Na, igpatuyù-tuyù katô madat espiritu tô manubù, igullaó sikandin, asta igluwà tikud tun kandin. 27 Na, isalábbuan tô langun manubù, asta igpénsaé sikandan, na mà dan, “Ándin ni? Mantu ni ágtinuruán? Su ágsuguán din tô madat mga espiritu, asta ágnunug dan kandin.”
28 Purisu ibantug si Jesus tun ta kaluwagan ka probinsya ka Galilea.
Inólian tô marapung manubù
Mar 1:29-34; Mat 8:14-17; Luc 4:38-41
29 Na, tigkô igpanó si Jesus tikud tun ta simbaan ka Judio, asta igsadun sikandin tun ta balé i Simon asta i Andres. Igtákkás pagsik si Santiago asta si Juan. 30 Na, tô timpo tô, ágkalinturan tô bayi na ugang i Simon, asta tigkô igulitan dan si Jesus tingód kandin. 31 Purisu igsadun si Jesus tun kandin, igawidan i Jesus tô bállad din, asta igpatindág din. Tigkô dád inólian sikandin asta igbuwat ka ágkannán kandan.
32 Tô igsalláp dán tô álló, igpid katô mga manubù tô langun ágkabógókan asta igahuwan ka madat espiritu. 33 Ilimud tô langun taga Capernaum tun ta tubang katô balé. 34 Igdappánnan i Jesus ka bállad din tô marapung manubù na duwán ássa-ássa bógók, asta inólian dan. Marapung tô madat mga espiritu na igpaluwà din, asal igsapadan din sikandan ébô dì dan pakakagi, su isóddóran dan ka sadan sikandin.
Igulit-ulit si Jesus tun ta Galilea
Mar 1:35-39; Luc 4:42-44
35 Na, pagkasimag, tô ándà pa silat tô álló, igánnó si Jesus, asta igsadun sikandin tun ta lugar na ándà manubù ébô dumasal. 36 Igpamasak sikandin i Simon asta katô mga kadumaan din. 37 Tô igkita dan kandin, igkagi sikandan, na mà dan, “Tô langun igpamasak áknikó.”
38 Asal igkagi si Jesus, na mà din, “Madun ki tun ta ássa mga lunsud ébô mulit-ulitta pagsik dutun, su tô gó tô gunayan ku na igsadunna kannun ta banuwa.”
39 Na, igsadun si Jesus tun ta langun lunsud tun ta kaluwagan ka probinsya ka Galilea, asta igulit-ulit sikandin tun ta mga simbaan ka Judio. Igpaluwà din tô madat mga espiritu tikud tun ta mga manubù na igahuwan.
Inólian tô tétékán
Mar 1:40-45; Mat 8:1-4; Luc 5:12-16
40 Na, duwán sábbad tétékán§ 1:40 Tétékán, ó sanlahon. na igpadani tun ki Jesus. Iglingkóód sikandin, igpédu-édu asta igkagi, na mà din, “Atin ka kakalyag nu, isóddóran ku na makólì ka kani bógók ku.”
41 Inéduwan si Jesus kandin, asta igdappánnan din ka bállad sikandin, asta igkagi si Jesus, na mà din, “Malyagga. Kólian kad.”
42 Tigkô dád inólian sikandin. 43-44 Maggát igsapad si Jesus kandin, na mà din, “Dì mému ka ulitan nu tô agad sadan manubui. Asal sadun ka tun ta pangulu ka templo, asta pakita nu yan lawa nu. Bággé nu tô manuk na góbbón tun ta saruwan ka Manama, su tô gó tô igsugù i Moises* 1:43-44a Manama tô igbággé katô mga sugù ki Moises, asta si Moises tô igbággé katô mga sugù tun ta mga rubbad i Israel. Purisu ágtawarán katô mga rubbad i Israel na mga sugù i Moises. ébô makasóddór tô langun manubù na inólian kad.” 1:43-44b Ahaán tô Levitico 14:1-9.
Igpapanó i Jesus sikandin. 45 Asal tô kapanó din, marapung tô mga manubù na igulitan din tingód katô iglumu i Jesus kandin. Purisu dì pakókit si Jesus tun ta mga lunsud na pakita katô mga manubù agó marapung tô mga malimud. Asal igóddô si Jesus tun ta madiyù ka lunsud, asta marapung tô mga manubù na igsadun tun kandin tikud tun ta langun lunsud.

*1:2 1:2 Malaquias 3:1.

1:3 1:3 Isaias 40:3.

1:19 1:19 Barangé tô ássa ngadan ka bangkà.

§1:40 1:40 Tétékán, ó sanlahon.

*1:43-44 1:43-44a Manama tô igbággé katô mga sugù ki Moises, asta si Moises tô igbággé katô mga sugù tun ta mga rubbad i Israel. Purisu ágtawarán katô mga rubbad i Israel na mga sugù i Moises.

1:43-44 1:43-44b Ahaán tô Levitico 14:1-9.