Sikeigna Na Letasi Nigna A Pol Vanira Na Komi Tinoni Kiloau I
Korin
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Na meleha i Korin sina meleha hutu kori provins i Akaea ke mono kori kandre nidia mara Grik. I hau na komi tinoni tadia na komi kandre ke sethe kena mai mena mono i Korin.
Kori vido na mane vetula a Pol ke eia nigna na vatolui taetaveti, imanea ke mono kekeha maghavu i Efesus me risora kekeha letasi tadia na komi tinoni kena vaututuni i Korin. Tagna sina letasi imanea ke velepuhira eigna na puhi ke jino kedana eia tadia mara na bongihehe (Na letasi iangeni ke sosoni ghohi). Leghugna kena ijumia na letasi iangeni, na komi tinoni kiloau i Korin kena risoa na letasi tagna a Pol mena huatia na komi huahuati. Imarea kena huatia eigna na taulaghi, ma na vanga kena havughaghia tadia na komi ngunguju, ma na puhi ke jino kori tarai, ma na komi sonihathavu nigna na Tarunga ke Tabu.
Kori vido kekeha mara i Korin kena hatia maia na letasi iangeni tagna Pol, imarea kena velea a Pol kekeha puhi ke dika ke mono tadia na komi tinoni kiloau i Korin. Imarea kena mono theuthevu eigna kekeha kena magnahaghinia na leghuagna sina mane velepuhi, mi kekeha kena magnahaghinina na leghuagna na mane velepuhi tavogha. Pol ke rongovia mua sina mane kiloau ngengeni ke nere duagna na vaivine ke taulaghi tagna a tamagna. Kari mara kena baubatu tadia mara kiloau kena boi boa aua i kosi na mane iangeni. Sikei mua na puhi ke dika kena eia mara kiloau i Korin, kekeha itadia kena hatira ara kuladia kiloau itadia mara na fate kena boi vaututuni bali vajinoa na komi riurihu varihotaghidia.
Na vunegna na komi fata irangeni, a Pol ke risoa na letasi iaani tadia na komi tinoni kiloau i Korin. Pol ke kidi risoa eidia na komi puhi ke dika kena eia, gi e haghore tughura nidia na komi huahuati. Vagovugna, a Pol ke velera mara kiloau i Korin eigna kedana sokara ngasi kori nidia na vaututuni. Gi keda ai, a God keda vahavi tabirura kori thehe.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Pol ke magnahaghinia na komi tinoni kiloau i Korin eigna kedana boi mono theuthevu. (1:1-4:21)
Pol ke haghore heta eidia na komi puhi ke dika kena eia kekeha tinoni kiloau i Korin. (5:1-6:20)
A Pol ke haghore tughura nidia na komi huahuati eigna na taulaghi. (7:1-40)
A Pol ke haghore tughua nidia na huahuati eigna na vanga kena havughaghia tadia na komi ngunguju. (8:1-11:1)
A Pol ke haghore tughua nidia na huahuati eigna na puhi ke jino kori tarai (11:2-14:40)
A Pol ke titiono eigna na havi tabiru kori thehe (15:1-58)
Pol ke eia na komi vagougovui haghore. (16:1-24)
1
Inau a Pol ku risoa na letasi iaani. A God ke vahiu gi kuda na mane vetula nigna a Jisas Krais eigna iangeni ke leghua nigna na vanohehe a God. A Sostenes, a kulada kori Krais, imanea ke mono duagu eeni.
Iroghami kuru risoa atua itamiu ighamu na komi tinoni kiloau koti mono i Korin. A God ke vahighamu gi kotida tabu eigna ighamu koti mono haidu duagna a Jisas Krais. A God ke kiloghamu eigna kotida nigna na komi tinoni tabu, vaghagna vamua imanea ke kilora na komi tinoni kena vaututunia nida a Lod Jisas Krais, kena mono ivei mi vei kori maramagna. A Jisas na nidia a Lod, ma na nida a Lod.
Inau ku tarai gi a God a Tamada ma a Lod Jisas Krais koroda vatokeghamu me heghamu na soleana kori havimiu.
Pol Ke Veletokea A God
Inau ku veletokea a God hahali eigna na komi sonihathavu ke heghamu eigna koti mono haidu duagna Jisas Krais. Na vunegna koti mono haidu duagna a Krais, a God ke vatokea na havimiu tagna na komi fata ke toke. Imanea ke heghamu na sonihathavu bali titionoa nigna na komi haghore, ma na sonihathavu bali thaothadoghagna na velepuhi ke tutuni eigna a Krais. Kori vido ke heghamu e rua na sonihathavu iangeni, a God ke tatelia vanighamu na velepuhi eigna a Krais kiti veleghamu ghohi ke tutuni. Mi ighamu koti mono nimiu na komi sonihathavu gougovu eigna kotida agutu vania a God kori vido koti pitua na tabirugna mai nida a Lod Jisas Krais. Turughu ikeagaieni me jufu kori vagovugna, a God keda vaheta nimiu na vaututuni eigna keda boi mono sa fata ke dika kori havimiu kori maghavu keda tabiru mai nida a Lod Jisas Krais. God keda eia iaani vanighamu eigna imanea ke ei hahalia na hava ke taluhaghorea. Mi manea ke kiloghamu eigna kotida totho tagna a Dathegna, a Jisas Krais, na nida a Lod.
Na Komi Tinoni Kiloau I Korin Kena Mono Theuthevu
10 Ara kulagu kiloau, na vunegna a Lod Jisas Krais ke vahiu eigna kuda nigna na mane agutu, inau ku haghore heta vanighamu eigna kotida saghoi rihu haohaghore varihotaghimiu. Inau ku magnahaghinighamu eigna kotida sikei vamua na ghaghanamiu eigna kotida boi mono thevurua. 11 Ara kulagu, kekeha tinoni kena mono kori vathegna a Kloe kena veleu ighamu koti rihu haohaghore. 12 Na puhi dika koti eia iaani: Kekeha itamiu koti velea, “Ighami kiti leghua a Pol,” kekeha itamiu koti velea, “Ighami kiti leghua a Apolos,”* kekeha itamiu koti velea, “Ighami kiti leghua a Pita,” mi kekeha itamiu koti velea, “Ighami kiti leghua a Krais.” 13 Ehava? Tangomana kotida viovidoa a Krais? Ehava? Imarea kena tupipuhiu inau a Pol kori ghaibabala bali vahavighamu? Ehava? Imarea kena siuvitabughamu kori ahagu inau?
14 Inau ku veletokea a God eigna inau ku boi siuvitabura sa tinoni ke sethe itamiu. A Krispus ma Gaius vamua inau ku siuvitabura. 15 Iangeni ke toke eigna teo ahai ke tangomana na veleagna ke siuvitabu kori ahagu inau. 16 (Inau ku ghoi togha tabirua mua ikeagaieni inau ku siuvitabura mua nigna na tamadathe a Stefanas ma arahai mua kena mono kori vathegna. Gi kuda siuvitabura mua kekeha tinoni mua itamiu, inau ku havaghinia nigua ghohi.)
17 Sethe itamiu, inau ku boi siuvitabughamu eigna a Krais ke boi vetulau eigna kuda eia vamua na agutu iangeni. Teo. Na naghoi agutu imanea ke vetulau eigna kuda eia, na titionoagna na Rorongo ke Toke. Inau ku boi titiono kori nidia na thaothadogha na komi tinoni. Inau ku boi eia iangeni eigna inau ku magnahaghinia na komi tinoni kedana vaututunia a Krais eigna na thehe ke eia kori ghaibabala.
A Krais Na Nigna Na Mana Ma Na Thaothadogha A God
18 Arahai kena leghua na hangana ke vano kori thehe ke teo na govugna kena ghaghana na velepuhi eigna na thehe ke eia a Krais kori ghaibabala, na fata mee. Kari tada ighita a God ke vahavighita, na velepuhi eigna na theheagna a Krais, na mana nigna a God bali vahavira na komi tinoni. 19 Tadia na komi Rioriso ke Tabu, a God ke titiono vaghagna iaani,
 
“Inau kuda diadikala nidia na thaothadogha mara kena thaothadogha.
Mu kuda tateli aua nidia na thaothadogha ke boi thaothadogha.”
 
20 Vaghagna ivei mara kena thaothadogha puala? Vaghagna ivei mara velepuhigna na komi vetula nigna a Moses? Vaghagna ivei arahai kena adoa puala na puhi titiono? God ke tateli aua nidia na thaothadogha na komi tinoni kori maramagna, na fata mee vamua. 21 Kori nigna na thaothadogha, a God ke boi lubatira na komi tinoni eigna kedana adoa imanea kori nidia na thaothadogha ghehedia. Keana a God ke toatogha keda vahavira vamua arahai kena vaututunia na velepuhi eigna a Krais kiti titionoa. Na velepuhi iangeni, na komi tinoni kori maramagna kena ghaghagna ke mee. 22 Mara Jiu kena ghaghana na velepuhi eigna a Krais na velepuhi ke mee, eigna imarea kena magnahaghinia kedana reghia na komi reghithehe. Ma na komi tinoni kena boi Jiu kena ghaghana na velepuhi iangeni ke mee eigna kena magnahaghinia vamua na rongoviagna na komi velepuhi tavogha kena toatogha ke thaothadogha. 23 Kari ighami kiti titionoa na thehe a Krais ke eia kori ghaibabala. Mara Jiu ena boi magnahaghinia na rongoviagna, ma arahai kena boi Jiu kena ghaghana iangeni ke mee. 24 Keana a Krais na nigna na mana ma na thaothadogha a God tadia na komi tinoni Jiu, mi tadia mua na komi tinoni kena boi Jiu ke kilora a God eigna kedana nigna na komi tinoni. 25 Iaani ke tutuni eigna na ghaghanagna a God kena toatogha ke mee na komi tinoni, iangeni ke thaothadogha vano tagna na thaothadogha nidia na komi tinoni. Ma na hava ke eia a God kena toatogha ke teo sa mana itagna, iangeni ke mana vano tagna na komi fata kena eia na komi tinoni.
26 Ara kulagu kiloau, oti togha tabiru na havimiu kori maghavu a God ke kiloghamu eigna kotida leghua a Krais. Kori ghaghanadia na komi tinoni kori maramagna, boi sethe itamiu koti thaothadogha. Boi sethe itamiu koti nagho, me boi sethe itamiu koti havi mai kori vikedia arahai kena nagho. 27 Keana arahai a God ke vahira, na komi tinoni kori maramagna kena ghaghana kena boi thaothadogha. God ke eia iaani bali vamaomamora na komi tinoni thaothadogha. Ma God ke vahira arahai kena boi nagho bali vamaomamora na komi tinoni kena nagho. 28 A God ke vahira arahai kena havi mai kori vikedia arahai kena boi nagho, me vahira arahai na komi tinoni kena siriuhaghinira, me vahira arahai na komi tinoni kena ghaghana kena hai tinoni. Imanea ke eia iaani bali tateli aua tadia na komi tinoni kori maramagna na komi fata kena ghaghana ke nagho ke boi tangomana na hatheragna. 29 God ke eia na puhi vavahi iaani eigna teo ahai keda tangomana na vahaihadiagna ghehegna. 30 Keana ighamu koti mono haidu duagna a Jisas Krais eigna vamua na hava a God ke eia vanighamu. A Krais ke tatelia vanighita na thaothadogha nigna God. Imanea ke vajinoghita kori matagna a God, me hatheghita gi katida leghua na puhi ke jino. Mi manea ke vamamaluhaghita kori koakoa. 31 Iangeni na vunegna na komi Rioriso ke Tabu kena velea,
“Ahai keda titiono tautalunagho, imanea keda titiono tautalunagho vamua eigna na hava a Lod ke eia.”

*1:12