5
Ara kulamami kiloau, e teo sa vunegna kuda titiono vanighamu eigna na maghavu keda ghoi tabiru mai a Lod Jisas. Eigna ighamu koti kidi adoa ghohi imanea keda ghoi tabiru mai tagna sa dani. Imanea keda mai vaghagna vamua na mane bilau ke mai kori vathemiu kori bongi, kori vido koti boi adoa. Kori vido ke gharani na tabirugna mai a Lod, sethe na tinoni kena boi vaututuni kedana velea iaani, “Ghita gougovu kati mono kori soleana, teo sa fata keda katheghita.” Govu, gi na komi papara keda kathera, vaghagna vamua na vaivine ke vajangia na vavahaghiti gi e vahua a dathegna. Imarea kedana boi tangomana na ghogho.
Kari ighamu ara kulamami kiloau, ighamu oti boi vaghadia na komi tinoni kena mono kori puni kena boi kaikaliti eigna na tabirugna mai a Jisas. Ighamu kotida boi peperiki kori vido keda tabiru mai a Jisas vaghagna na mane ke peperiki kori vido na mane bilau ke mai kori vathegna. Ighamu gougovu oti mono ghohi kori raraha moti eia na hava ke toke. Ighita ati boi mono kori puni mati boi eia na fata ke dika. E boi toke gi ighita katida boi kaikaliti vaghadia na komi tinoni kena boi adoa a Jisas keda tabiru mai. Kari e toke katida mono kaikaliti mati saghoi eia na komi fata ke dika. Kori bongi kekeha tinoni kena nere, kori bongi kekeha tinoni kena kou memee. Kari ighita kati boi vaghadia na komi tinoni irangeni. Na vunegna ighita kati mono ghohi kori raraha, ati reireghighita gheheda tagna na komi fata ke dika. E toke katida vaututunia a God mati veidothovighi, mati vaututuni a God keda vamamaluhaghita kori koakoa. Gi katida leghua na komi fata iraani, ighita katida vaghagna na soldia ke kepia na kepi aian me pokoa na poko ke tuta tagna na raghagna bali boi kathea sa fata na tonogna. A God ke boi vahighita bali vetulaghita kori meleha papara. Teo! Imanea ke vahighita eigna a Lod Jisas Krais keda vahavighita tagna na komi paluhada. 10 A Jisas ke thehe bali vahavighita. Gi katida havi mua ba thehe ghohi kori vido keda tabiru mai a Jisas, ighita gougovu katida mono duagna hahali i popo. 11 Moti veihatheghi tagna na komi haghore iraani eigna kotida sokara ngasi kori nimiu na vaututuni, vaghagna koti eia maia ghohi.
Na Vagovui Haghore
12 Toke, ara kulamami kiloau, ighami kiti kaeghamu eigna kotida ghaghana bohera arahai kena batughamu. Imarea kena agutu duamiu mena velepuhighamu na puhi ke jino. 13 Oti ghaghana bohera moti dothovira eigna na agutu kena eia. Moti mono haidu kori soleana.
14 Ara kulamami, ighami kiti kaeghamu eigna kotida haghore heta vanira arahai kena toali na agutu. Oti vaheta na ghaghanadia arahai ke lae nidia na vaututuni. Hathera arahai kena boi tangomana na hatheragna ghehedia, moti saghoi dikatamiu saisami tadia sa tinoni. 15 Gi ahai keda eia sa fata ke dika tadia sa tinoni itamiu, oti saghoi tughu tabirua. Kari oti eia vamua na komi fata ke toke varihotaghimiu moti eia vanira mua na komi tinoni gougovu.
16 Oti mono totogo hahali, 17 moti saghoi mamatho na tarai. 18 Moti veletokea a God eigna na komi fata ke toke ba ke dika ke katheghamu. Na komi fata iraani a God ke magnahaghinia kotida eia eigna ighamu na tinoni nigna a Krais.
19 Oti saghoi lutia na Tarunga ke Tabu na eiagna nigna na agutu itamiu. 20 Kori vido sa tinoni ke veleghamu na Tarunga ke Tabu ke veleagna sa fata bali veleghamu, ighamu koti saghoi velehouhorua. 21 Kari oti kidi vaovarongo toetoke eigna kotida adoa na hava ke velea ke mai tagna na Tarunga ke Tabu ba teo. Gi keda tutuni, oti vaututunia na haghoregna. 22 Kari gi na haghoregna ke piapilau, oti saghoi leghua na hava ke velea.
23 Ighami kiti tarai kaea a God, ke heghita na soleana, gi keda vajinoa na havimiu eigna kotida mono tabu. Miti kaea a God gi keda hatheghamu eigna kotida boi eia sa fata ke dika me ghieghilei jufu mai na maghavu keda tabiru mai nida a Lod Jisas Krais. 24 A God ke vahighamu, imanea keda hatheghamu eigna kotida mono jino, eigna imanea ke eia hahalia na hava ke taluhaghorea.
25 Ara kulamami kiloau, oti tarai kaea a God eimami.
26 Oti veikubaeghi* Kori haghore Grik “Oti veikisighi.” Na puhi kena eia mara i hau bali tateli aua nidia na dotho, imarea kena kisia na bakodia ara kuladia kiloua. Ikeagaieni, tadia sethe na meleha, na puhi kubae ke tughua na puhi kisi iangeni. Keana, tadia kekeha meleha, imarea kena talu leghua na puhi kisi. bali tateli aua nimiu na dotho.
27 Inau a Pol ku veleghamu kori ahagna a Lod Jisas Krais, oti ijumia na letasi iaani tadia arahai kena vaututuni ngengeni.
28 Ighami kiti tarai gi a Lod Jisas Krais keda vatokeghamu.

*5:26 Kori haghore Grik “Oti veikisighi.” Na puhi kena eia mara i hau bali tateli aua nidia na dotho, imarea kena kisia na bakodia ara kuladia kiloua. Ikeagaieni, tadia sethe na meleha, na puhi kubae ke tughua na puhi kisi iangeni. Keana, tadia kekeha meleha, imarea kena talu leghua na puhi kisi.