Na Varuai Letasi Nigna Pol Vanira Na Komi Tinoni Kiloau I
Korin
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Na mane vetula a Pol ke risoa na letasi iaani vanira na komi tinoni kiloau i Korin kori vido kekeka puhi varihotaghidia imanea mi marea ke boi jino. Kori letasi Pol ke vetula itadia sina maghavu, imanea ke velera keda vano sighora, kari leghugna iangeni imanea ke boi vano. Ma na vunegna iangeni kekeha tinoni kiloau i Korin kena velea a Pol sina mane ke tughua hahalia na ghaghanagna. Kori letasi iaani a Pol ke velera na vunegna imanea ke boi vano itadia.
Kekeha mara na velepuhi piapilau kena mono i Korin kena haghore diadikala a Pol. Imarea kena velera na komi tinoni kiloau a Pol ke pilaunira, mena velera mua a Pol boi na pukuni mane vetula. Pol ke bosi magnahaghinia keda titionora na komi fata ke tateli aua imanea na pukuni mane vetula eigna imanea ke bosi magnahaghinia na vahaihadiagna ghehegna. Keana na vunegna ke magnahaghinia na komi tinoni kiloau kedana adoa kena tangomana na vaututuniagna na komi fata ke velepuhira, imanea ke titionoa kori letasi iaani na komi fata ke eia ma na komi vahotha ke pada kori nigna na agutu vania a God.
Kori letasi iaani, a Pol ke titiono mua eigna na rongo sosoni bali hathera na komi tinoni kiloau i Jerusalem. Pol ke velera na komi tinoni kiloau i Korin kekeha tinoni kiloau tavogha kena keukemu puala, me toke imarea kedana leghua na puhidia.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Nigna na agutu a Pol bali hathera na komi tinoni kiloau i Korin (1:1-7:16)
Na rongo sosoni bali hathera na komi tinoni kiloau i Jerusalem (8:1-9:15)
Pol na pukuni mane vetula nigna a Jisas Krais (10:1-13:13)
1
Inau a Pol ku risoa na letasi iaani. A God ke vahiu gi kuda na mane vetula nigna a Jisas Krais eigna iangeni ke leghua nigna na vanohehe. A Timoti, a kulada kori Krais, imanea ke mono mua duagu eeni. Iroghami kuru risoa atua itamiu ighamu na komi tinoni kiloau koti mono i Korin, mi tadia mua na komi tinoni nigna a God kena mono kori nimiu na provins i Akaia.
Inau ku tarai gi a God a Tamada ma a Lod Jisas Krais koroda vatokeghamu moro heghamu na soleana kori havimiu.
A God Ke Vasulaghita Eigna Katida Vasulara Arahai Tavogha
Ati veletokea nigna na God ma a Tamagna nida a Vunaghi Jisas Krais. A God ke vonungia na rarovi me sulaghita hahali. Imanea ke vasulaghami tadia na komi papara gougovu ke padaghami eigna kitida vasulara arahai tavogha kena papara. Mi ghami kitida tangomana na vasularagna mua vaghagna vamua a God ke vasulaghami. Vaghagna a Krais ke papara, ighami huju iti papara eigna kiti leghua imanea. Keana kori vido kiti papara puala, a God ke pukuni vasulaghami eigna kiti mono haidu duagna Krais. Kori vido kiti papara, na papara iangeni ke hatheghamu eigna kotida hatia na havi ke teo na govugna. Ma God ke vasulaghami eigna kitida vasulaghamu mua. Mi iangeni keda hatheghamu eigna kotida ghathapaku kori vido na komi thagi papara ke padaghami keda padaghamu mua. Ighami kiti vaututunia ighamu kotida sokara ngasi kori nimiu na vaututuni eigna kiti adoa, kori vido koti papara vaghagna kiti papara, a God ke vasulaghamu vaghagna vamua ke vasulaghami.
Ara kulagu kiloau, ighami kiti magnahaghinighamu kotida adoa eigna na papara hutu ke padaghami kori provins i Esia. Na papara iangeni ke paraghami puala miti boi naba na sokara pungusiagna. Ighami kiti toatogha ighami teo kitida havi mua. Hee, ighami kiti toatogha na maghavu kitida thehe ke jufu mai ghohi. Keana na papara iangeni ke padaghami bali velepuhighami e boi jino kitida vaututunighami ghehemami, kari ighami kitida vaututunia a God vamua keda hatheghami. Ighami tangomana kitida vaututunia iangeni, eigna imanea ke tangomana na vahavi tabiruragna na komi tinoni kori thehe. 10 Kori vido ighami kiti haga thehe ngengeni, a God ke vahavighami, miti vaututunia imanea keda talu vahavighami 11 kori vido ighamu koti hatheghami kori nimiu na tarai. A God keda talu hatheghami eigna sethe na komi tinoni kena hatheghami kori tarai. Me sethe na tinoni kedana veletokea God kori vido kena reghia na haehathe ke eia vanighami imanea.
Pol Ke Boi Hahi Kori Vido Ke Tughua Nigna na Toatogha
12 Ighami kiti tautalunagho eigna kiti pukuni adoa ighami kiti titiono tutuni hahali miti leghua vamua na puhi ke magnahaghinia a God. Tadia na komi fata gougovu kiti eia, na dotho ke hutu nigna a God ke hatheghami miti boi eia sa fata leghuagna na nigna na thaothadogha na maramagna. Na puhimami ke jino hahali tadia na komi tinoni gougovu, haluhadi tamiu ghamu. 13-14 Na komi fata kiti risoa atua vanighamu, ighamu tangomana kotida thaothadoghagna, me teo sa vunegna kotida hiohiroa sa ghaghana ke polo ikoragna. Inau ku adoa ighamu koti boi thaothadoghagna mua na komi puhimami, keana ighami kiti magnahaghinia puala kotida pukuni thaothadoghagna na komi puhimami. Gi keda ai, kori tabirugna mai a Lod Jisas Krais, ighamu kotida tautalunagho eimami ghami vaghagna vamua ighami kiti tautalunagho eimiu ighamu.
15 Na vunegna inau ku vaututunighamu kotida tautalunagho eimami, inau ku kidi toatogha bali rua na atu sighoghamugna eigna kuda eia e rua na haehathe itamiu. 16 Inau ku toatogha kuda kidi atu jufungighamu kori nigua na taetaveti ku eia ghohi bali mai eeni kori provins i Masedonia. Mu toatogha kuda ghoi atu reghighamu leghugna kuda taveti au eeni bali vano i Jiudea. Kori nigua na taetaveti iangeni, inau ku toatogha ighamu tangomana kotida hatheu. 17 Ighamu da oti toatogha inau ku hai titiono vamua eigna ku boi atu itamiu vaghagna ku kidi veleghamu ghohi. Iangeni e boi tutuni. Inau u boi leghua na puhigna na tinoni bongihehe ke vele aua, “Hee, inau kuda eia” kari e toatogha, “Teo kuda eia.”
18 Kori vido inau ku velea, “Hii,” inau kuda boi saisami tughua na ghaghanagu mu velea “Teo.” Vaghagna a God ke titiono tutuni hahali, inau huju u titiono tutuni hahali mua, 19 eigna ku leghua na puhigna a Jisas Krais. Imanea a Dathegna a God kiti titionoa itamiu inau ma Sailas ma Timoti. Ighamu koti adoa imanea ke bosi velea “Hii,” kari e saisami me tughua na ghaghanagna me velea “Teo.” A Jisas ke tateli aua a God ke tutuni hahali 20 eigna na komi taluhaghore nigna God, a Krais ke vatatapara gougovu. Na vunegna a Krais ke eia iangeni, ighita tangomana katida veletokea a God vaghagna iaani, “Tutuni, ighoe ko eia hahalia na hava ko taluhaghorea.” 21 A God ke hatheghami me hatheghamu mua eigna katida sokara ngasi kori nida na vaututuni tagna a Krais. Imanea ke vahighita au 22 me vetula na Tarunga ke Tabu eigna keda mono ikorada. Iangeni na vaughithatha ke tateli aua ighita na nigna a God, mi manea keda eia vanighita na komi fata ke taluhaghorea keda eia.
23 Ikeaghaieni inau kuda veleghamu na vunegna ku boi tabiru atu itamiu i Korin. Ma God ke adoa na hava ku velea e tutuni. Inau ku boi tabiru atu itamiu eigna inau ku bosi magnahaghinia kuda ghoi ngaraghamu mua. 24 Ighami kiti boi magnahaghinighamu kotida toatogha ighami kiti magnahaghinia na hurughamugna eigna kotida vaututunia nimami na velepuhi, eigna ighami iti adoa ghohi ighamu koti sokara ngasi kori nimiu na vaututuni. Ighami kiti magnahaghinia kitida sakai agutu duamiu eigna kotida mono totogo.