Na Varuai Letasi Nigna
Pita
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Pita, na mane vaovarongo nigna a Jisas, ke risoa na letasi iaani kekeha vinogha leghugna ke risoa vasikei nigna na letasi. Imanea ke risoa vanira na komi tinoni kena vaututuni kena mono tadia kekeha provins kena vunaghi pungusira mara Rom.
Pita ke risoa na letasi iaani eigna ke adoa mara na velepuhi piapilau kedana mai mena pilaunira na komi tinoni kiloau. Pita ke adoa na theheagna ke gharani ghohi me magnahaghinia keda vahetara na komi tinoni kiloau eigna kedana leghua vamua na velepuhi ke tutuni. Pita ke velera eigna kedana tatango ngasi kori velepuhi kena rongovia tadia mara na vetula eigna imarea kena reghia a Jisas kori matadia.
Sina velepuhi piapilau a Pita ke velea kekeha tinoni kena eia, vaghagna a Jisas Krais keda boi tabiru mai. Pita ke velea kori letasi iaani, na tabirugna mai a Jisas keda pukuni tate mai tutuni, toke katida boi adoa na maghavu imanea keda mai. Jisas ke sasaa keda pitu, eigna imanea ke magnahaghinia keda vahavira arahai kedana talua na havidia ke koakoa.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Na puhi ke jino kedana leghua na komi tinoni kiloau (1:1-21)
Na komi velepuhi piapilau (2:1-22)
A Jisas Krais keda tabiru mai (3:1-18)
1
Inau a Saimon Pita, na mane agutu ma na mane vetula nigna a Jisas Krais. Inau ku risoa atua itamiu ighamu koti hatia na vaututuni ke pukuni toke ke vaghagna vamua nimami na vaututuni. A Jisas Krais, nida a God ma a Vahavida, imanea ke heghita ighita gougovu nida na vaututuni eigna ke eia hahali na hava ke jino. Inau ku tarai kaea a God gi keda pukuni vatokeghamu me heghamu na soleana eigna ighamu koti adoa imanea moti adoa mua nida a Lod Jisas.
Na Puhi Ke Magnahaghinia A God
A Jisas ke mono na mana nigna a God itagna. Kori mana iangeni, a Jisas ke heghita na komi fata gougovu keda hatheghita na leghuagna na puhi ke vatotogoa a God. Na komi fata irangeni na nida eigna ighita kati pukuni adoa a Jisas Krais, imanea ke kiloghita eigna ke thaba puala me pukuni jino. Na vunegna a Krais ke thaba me jino, imanea ke taluhaghorea gi keda eia na komi fata ke toke vanighita. Imanea ke taluhaghorea iangeni eigna kotida hatia na puhigna a God ke jino moti mamaluha tagna na leghuagna na komi vanohehe ke dika kori maramagna ke vadiadikala na havidia arahai kena leghura.
Na vunegna a Krais ke eia iangeni vanighamu, oti agutu heta eigna na komi fata iraani keda mono kori havimiu: na vaututuni tagna a Krais, ma na leghuagna hahali na puhi ke jino, ma na thaothadogha eigna a God, ma na reireghighamugna tagna na koakoa, ma na sokara ngasi kori vido ke padaghamu na vahotha, ma na leghuagna na puhi ke vatotogoa a God, ma na dothoviragna ara kulamiu kiloau, ma na dothoviragna na komi tinoni gougovu. Gi na komi fata ke toke irangeni keda talu kotu kori havimiu, ighamu kotida adoa nida a Lod Jisas Krais kori puhi keda hatheghamu na eiagna na komi fata ke toke. Kari ahai ke boi mono na komi fata ke toke irangeni kori havigna, imanea ke vaghagna na tinoni ke boi dodoro toetoke ba ke doa, eigna imanea ke havaghinia a God ke talutavogha ghohi na komi paluhagna.
10 Ara kulagu kiloau, oti saghoi eia vaghagna iangeni, keana oti agutu heta bali tateli aua e tutuni a God ke vahighamu eigna kotida nigna na komi tinoni. Gi kotida agutu heta bali leghua na komi puhi ke jino, teo kotida jefehaghinia a God. 11 Ma God keda totogo na lubatighamugna eigna kotida haghe kori nigna na hughuta nida a Lod ma a Vahavida, Jisas Krais. Ma na nigna na hughuta teo keda govu.
12 Toke ighamu koti adoa ghohi na komi fata iraani, moti tangolingasia na velepuhi ke tutuni kena velepuhighamu, inau kuda talu titionora itamiu hahali. 13 Inau ku ghaghana e toke kuda talu titionoa na komi fata iraani itamiu kori vido ku talu havi mua eigna kotida boi havaghinia. 14 Eigna nida a Lod Jisas Krais ke tatelia vaniu e boi hau gi inau kuda thehe. 15 Na vunegna iangeni inau ku agutu heta bali veleghamu na komi fata iraani. Kori vido inau kuda thehe sanighamu, inau ku bosi magnahaghinighamu kotida havaghinira.
Mara Na Vetula Kena Reghia Na Siladagna A Krais
16 Kori vido ighami kiti veleghamu nida a Lod Jisas Krais keda tabiru mai kori mana, ighami kiti boi titionora na komi titiono kena hai agutu hadia na komi tinoni. Teo! Ighami kiti reghia kori matamami ghehemami imanea ke thaba vano. 17-18 Ighami kiti mono duagna a Jisas kori suasupa ke tabu kori vido a God ke ghaghana bohea me tateli aua imanea ke thaba puala. Kori vido iangeni ighami kiti rongovia na haghore ke oha horu mai i popo. A God na Mama ke thaba vano ke velea, “Iaani pukuni dathegu ku dothovia puala. Mi nau ku totogo puala eigna imanea.”
19 Na vunegna ighami kiti reghia na fata iangeni, ighami kiti pukuni adoa na hava kena velea mara na profet e tutuni. E toke gi kotida rorongo toetoke tadia na komi haghoredia mara na profet, eigna na komi haghoredia vaghagna na lui ke raraha kori vido ke puni. Oti vaovarongo tadia na komi haghoredia me ghieghilei tabiru mai a Jisas Krais. Na maigna imanea keda vaghagna na ghama dani ma na rarahagna keda laema kori ghaghanamiu. 20 Na hava ke pukuni nagho vano iaani: Oti thaothadoghagna na komi haghoredia mara na profet kena risoa tadia na komi Rioriso ke Tabu, imarea kena boi velea na komi fata iraani leghuagna na ghaghanadia ghehedia. 21 Eigna na haghoredia mara na profet ke boi au mai kori ghaghanagna na tinoni. Teo! Na Tarunga ke Tabu ke batua na ghaghanadia gi ena titionoa na komi haghore ke mai tagna a God.