Na varuai letasi nigna a Pol vania
Timoti
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Na mane vetula a Pol ke mono kori vathe tatari i Rom kori vido ke risoa na letasi iaani tagna a Timoti. Leghugna mara Rom kena kidi lubati aua, a Pol ke eia kekeha taetaveti me risoa vasikei nigna na letasi vania a Timoti. Gi mara Rom kena ghoi thotia mena boa kori vathe tatari. Na vunegna ke adoa na theheagna ke gharani mai ghohi, a Pol ke risoa na letasi iaani vania Timoti. Kori vido iangeni a Timoti ke talu mono mua i Efesus bali velepuhira na komi tinoni kiloau.
Kori letasi iaani a Pol ke magnahaghinia keda vaheta Timoti eigna keda ei toetokea nigna na agutu vania a Krais. Pol ke velea a Timoti eigna keda tatango ngasi tagna na velepuhi ke tututuni me sokara ngasi kori nigna na vaututuni, toke keda pada na papara. Me velea mua eigna keda saghoi vaovarongo tagna na komi velepuhi piapilau kena eia kekeha mara i Efesus.
Na vunegna a Pol ke adoa na theheagna ke gharani, imanea ke magnahaghinia a Timoti keda togha tabirua na havigna me leghua na komi puhigna ke toke.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Na titiono bali vaheta a Timoti kori nigna na agutu (1:1-2:13)
Na komi puhi ke nabagna na mane agutu nigna a Krais (2:14-4:5)
Pol ke titiono eigna na havigna (4:6-22)
1
Inau a Pol, nigna na mane vetula a Jisas Krais eigna a God ke vahiu. A God ke vetulau bali titionoa tadia na komi tinoni eigna na havi ke teo na govugna. A God ke taluhaghorea ghohi gi keda hera na havi ke teo na govugna iangeni tadia arahai kena vaututunia a Jisas Krais. Inau ku riso atua itamua a Timoti, inau ku dothovigho vaghagna a tamagna na gari ke dothovia a dathegna.
Inau ku tarai gi a God a Tamada ma Jisas Krais, na nida a Lod, koroda vatokegho, rarovigho, moro hegho na soleana kori havimu.
Timoti, inau ku agutu vania a God kori puhi ke jino vaghagna ara hutugu kena eia. Inau ku veletokea imanea eimu ighoe. Kori vido ku tarai tagna a God kori bongi ma na dani, inau ku tarai eimu ighoe hahali. Inau ku boi havaghinia nimua na tangi ko eia kori vido ku taveti sanigho, mu magnahaghinia kuda ghoi atu reghigho. Gi kuda tangomana, inau kuda totogo puala. Inau ku togha tabirua na vaututuni ke heta ke mono itamua. Hee, inau ku adoa nimua na vaututuni ke nanaba vamua na vaututuni ke mono tadia a kavemu Lois ma a idomu Iunis. Na vunegna ighoe ko vaututunia a Lod Jisas, inau ku ghoi velegho atu eigna koda agutu hahali kori sonihathavu a God ke hegho kori vido ku taofigho. O eia iaani eigna a God ke heghita na Tarunga ke Tabu. Ma na Tarunga ke Tabu ke boi vamataghunighita. Teo. Na Tarunga ke Tabu ke vahetaghita, me hatheghita eigna katida veidothovighi mati reireghi tokeghita gheheda tagna na komi fata ke dika.
O saghoi maomamo na titionoagna nida a Lod tadia na komi tinoni. Toke inau ku mono kori vathe tatari eigna inau ku leghua a Krais, o saghoi maomamohaghiniu. Keana o papara duagu bali titionoa na Rorongo ke Toke. Mo saghoi mataghu eigna a God keda vahetagho kori nigna na mana. A God ke vahavighita me kiloghita gi katida nigna na komi tinoni tabu. Imanea ke eia iaani boi eigna na hava kati eia, keana eigna imanea ke leghua nigna na vanohehe ma nigna na dotho vanighita. Ma na nigna na dotho iangeni, a God ke heghita tagna a Jisas Krais gi e vavuha na maramagna. 10 Mi keagaieni a Jisas Krais, a Vahavida, ke mai bali tateli vanighita nigna na dotho a God. Na vunegna a Krais ke thehe me sokara tabiru, ighita kati adoa imanea ke vagovua na mana nigna na thehe, ma arahai kena vaututunia kedana hatia na havi ke teo na govugna. 11 A God ke vahiu gi kuda na mane vetula ma na mane velepuhi bali tuturi aua na Rorongo ke Toke iaani eigna a Jisas. 12 Na vunegna ku eia iangeni, ikeagaieni inau ku papara kori vathe tatari. Toke keda ai, inau ku boi nia maomamo, eigna inau ku adoa a Jisas Krais, imanea ku vaututunia. Mu pukuni adoa imanea ke tangomana na reireghiagna na velepuhi ke tutuni ke boa kori limagu me ghieghilei jufu mai na maghavu imanea keda ghoi tabiru mai.
13 Timoti, o velepuhira na komi tinoni na komi fata ku velepuhigho kori vido ku mono duamu, eigna na komi fata irangeni e tutuni. O eia iaani kori vaututuni ma na dotho ke mono itada eigna ighita kati mono haidu tagna a Jisas Krais. 14 O reireghi tokea na velepuhi ke tutuni a God ke boa kori limamu, ma na Tarunga ke Tabu ke mono ikorada, keda hathegho.
15 Ighoe ko adoa ghohi sethe na tinoni kiloau kori provins i Esia kena siriuhaghiniu me taveti saniu. A Figelus ma Hemogenes huju, oro taveti saniu mua. 16-17 Kari inau ku tarai kaea a God eigna keda vatokera Onesiforus duagna a taugna ma ara dathegna. Toke inau ku mono kori vathe tatari, imanea ke boi maomamo itagua. Kori vido ke mai i Rom, imanea ke hirou ivei mi vei me ghieghilei reghipadau. E sethe na maghavu imanea ke mai reghiu me vaheta na ghaghanagu. 18 Timoti, ighoe huju o adoa mua imanea ke eia sethe na fata bali hatheu i Efesus. Inau ku tarai gi a Lod keda rarovia Onesiforus kori dani imanea keda fatera na komi tinoni gougovu.