17
Pol ma Sailas kori Meleha i Tesolonaika
Pol ma Sailas ma arahai kena taveti duadia kena taveti vano tadia e rua na meleha i Amfipolis mi Apolonia, gi ena jufu mai i Tesolonaika. Sina vathe haidu nidia mara Jiu ke mono ngengeni. Vaghagna ke ado ei hahalia, a Pol ke vano kori vathe haidu nidia mara Jiu, mi tagna e tolu na Sabat, imanea ke titiono duadia na komi tinoni eigna na hava ke mono tadia na komi Rioriso ke Tabu. Imanea ke vathaothadoghara eigna na komi rioriso ke tatelia a Vahavi keda papara me havi tabiru kori thehe. Ma Pol ke velera, “Iaani a Jisas, na mane ku titionoa vanighamu, imanea a Vahavi.” Kekeha tinoni Jiu duadia sethe na tinoni kena boi Jiu kena ghaghana bohea God me sethe na komi auboro kena vaututunia a Jisas. Mena turughu leghua a Pol ma Sailas.
Keana mara puhidia mara Jiu kena tahotha itadia, mena hirora mai kekeha mara ke dika na puhidia kena hai mono kori vido bali makete eigna kedana hathera. Gi imarea kena hathatanora mai sethe na tinoni mena eia na rihu hutu kori meleha iangeni. Na mavitu kena vano mena reoa na hagethagna na vathegna a Jason mena vano hirora a Pol ma Sailas. Imarea kena magnahaghinia kedana hatira au tadia na mavitu. Keana kori vido kena boi padara romara, imarea kena saraki aua a Jason mi kekeha tinoni kena vaututuni, mena hatira vano tadia mara puhigna na meleha iangeni. Imarea kena ghuu vaghagna iaani, “Rua na mane koro vadiadikala na ghaghanadia na komi tinoni ivei mi vei kori maramagna koro mai kori melehada ikeagaieni. Ma Jason ke kalitira kori vathegna. Mara iraani gougovu kena boi leghua na hava na King gna i Rom ke velea, eigna kena velea sina mane tavogha na pukuni king, ma na mane iangeni a Jisas.” Kori vido mara puhi ma na mavitu kena rongovia iaani, na ghaghanadia ke boi toke. Mara puhi kena hatia na fain tagna a Jason ma na komi tinoni kena vaututuni kena mono duagna. Gi ena lubatira eigna kedana taveti au.
Sethe na Tinonigna Berea kena Vaututuni
10 Kori vido ke puni horu, na komi tinoni kena vaututuni kena vetulara vano a Pol ma Sailas i Berea. Romara koro torongaghi vano ngengeni moro vano kori vathe haidu nidia mara Jiu. 11 Na komi tinoni Jiu i Berea, na puhidia ke toke vano tadia na komi tinoni Jiu i Tesolonaika. Eigna imarea kena magnahaghinia puala na rongoviagna na titiono koro eia Pol ma Sailas eigna a Jisas. Leuleghu dani imarea kena hiohiro aua ghehedia na ghaghanagna na komi Rioriso ke Tabu. Imarea kena eia iangeni eigna kedana adoa na hava ke titionoa a Pol ma Sailas ke tutuni ba teo. 12 Sethe na tinoni Jiu kena vaututunia a Jisas. Me sethe na tinoni kena boi Jiu kena vaututuni mua, sethe na auboro me sethe mua na mane.
13 Keana mara puhidia mara Jiu i Tesolonaika kena rongovia a Pol ke titionoa na haghoregna a God eigna a Jisas i Berea. Mena vano ngengeni mena titionoa na komi titiono eigna kedana dikatadia na komi tinoni tagna a Pol. 14 Ma na komi tinoni kena vaututuni ngengeni kena saisami mena vetula vanoa a Pol kori na ghaghirei tahi, kari a Sailas ma Timoti koro talu mono i Berea. 15 Mara kena vano duagna a Pol kena talangia vano kori meleha i Atens, gi ena tabiru i Berea. Gi ena taveti au, a Pol ke velera eigna kedana velera a Sailas ma Timoti imanea ke magnahaghinira koroda mai saisami itagna.
A Pol ke Mono i Atens
16 Kori vido a Pol ke pitura a Timoti ma Sailas i Atens, imanea ke reghia sethe puala na ngunguju kena maimanihia na komi tinoni Grik kori meleha iangeni. Ma na ghaghanagna a Pol ke boi toke. 17 Na vunegna iangeni, imanea ke vano kori vathe haidu nidia mara Jiu ngengeni me titiono duadia na komi tinoni Jiu ma na komi tinoni kena boi Jiu kena ghaghana bohea a God. Leuleghu dani a Pol ke vano mua kori vido bali haidu ma na bali makete i Atens me titiono duadia na komi tinoni kena boi Jiu kena mono ngengeni.
18 Kekeha mara velepuhi tadia rua na boo kena kiloragna na Epikurian ma na Stoek kena titiono duagna Pol. Kekeha itadia kena velea, “Na hava ke titionoa na mane ke boi thaothadogha iaani?” Mi kekeha mua kena velea, “Da e magnahaghinighita katida maimanihihia kekeha ghod nidia na komi tinoni tavogha.” Imarea kena velea iaani eigna Pol ke titiono eigna a Jisas ma na havi tabiru kori thehe.
19 Gi kekeha mara velepuhi kena hatia a Pol duadia mena vano tagna nidia na boo kena kiloagna “Ariopagus.” Mena veleagna, “Ighami kiti magnahaghinia kitida thaothadoghagna na velepuhi mathangani ko titionoa. 20 Iti vere nimami puala tadia kekeha fata kori nimua na velepuhi miti magnahaghinia kitida adoa na pukuni ghaghanagna.” 21 (Imarea kena velea iangeni eigna na komi tinonidia i Atens ma arahai tavogha kena mono ingengeni kena magnahaghinia puala kedana urungua eidia na komi velepuhi mathangani kori maramagna.)
22 Gi a Pol ke sokara hadi naghodia mara kori boo Ariopagus me velera, “Ighamu na komi tinonidia i Atens, inau ku adoa ighamu koti ghaghana bohea puala na komi ghod koti maimanihihira. 23 Eigna kori vido ku taetaveti kilili kori melehamiu eni, inau ke reghia na komi ngunguju koti maimanihihira. Mu reghia mua sina olta ke mono na rioriso vaghagna iaani: TAGhNA NA GhOD KATI BOI ADOA. Na God iaani koti maimanihihia kari oti boi adoa, ikeagaieni inau kuda veleghamu eigna imanea.
24 “Na God iaani ke vavuha na maramagna ma na komi fata gougovu ikoragna. Imanea ke vunaghi pungusira na komi fata i popo mi thepa. Keana imanea ke boi mono tadia na komi vathe ke agutua na komi tinoni vanira nidia na komi ghod. 25 God ke boi kudo tagna sa fata gi katida hathea imanea. Keana imanea ghehegna ke hera na havi ma na komi fata gougovu tadia na komi tinoni. 26 Tagna sina mane, a God ke vavuhara na komi vikei tinoni gougovu eigna kedana mono ivei mi vei kori maramagna. Gi e vavuhara, a God ke kidi talua ghohi na maghavu i havidia ma na maghavu i thehedia me vahia na komi vido kedana mono.
27 “A God ke eia na komi fata iraani eigna na komi tinoni kedana hiroa bali adoa. Gi kedana hiroa, da imarea kedana pada me pukuni adoa imanea eigna ke boi haunighita. 28 Ighita kati adoa a God ke gharanighita eigna imanea ke heghita na havi eigna katida mono kori maramagna mati eia na komi fata kati tangomana na eiagna. Kekeha nimiu na tinoni kena risoa na komi poem kena velea, ‘Ighita ara dathegna a God.’ 29 Inau ku veleghamu, na vunegna ighita ara dathegna a God, e boi jino katida ghaghana a God ke vaghagna na ngunguju ke boi havi ke toatogha na tinoni gi e agutua kori na gol ba silva ba ghahira. 30 I hau a God ke boi vaparara na komi tinoni kori vido kena boi reghia imanea. Keana, ikeagaieni imanea ke velera na komi tinoni gougovu kori maramagna eigna kedana tughua na havidia ke koakoa mena leghua. 31 Eigna imanea ke talua ghohi na maghavu keda fatera na komi tinoni gougovu kori maramagna leghuagna na puhidia, me vahia ghohi na mane keda eia na fate iangeni. Ma God ke tatelia tadia na komi tinoni gougovu imanea ke vahia na mane iangeni kori vido ke vahavi tabirua kori thehe.”
32 Kori vido na komi tinoni ngengeni kena rongovia a Pol ke titiono eigna sina mane ke havi tabiru kori thehe, kekeha itadia kena kihaghinia. Keana kekeha kena velea, “Sa maghavu, ighami kiti magnahaghinia koda ghoi titionoa ghua iaani.” 33 Gi a Pol ke taveti au kori haidu Kansol. 34 Kekeha tinoni ngengeni kena vaututunia a Jisas mena turughu leghua a Pol. Sikei itadia, na ahagna a Dionisius, ke mono kori Kansol. Sina vaivine na ahagna Damaris, mi kekeha mua kena vaututuni.