Na Letasi nigna a Pol vanira na komi Tinoni Kiloau i
Efesus
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Na meleha Efesus sina meleha hutu ke mono kori provins i Esia, mi mara Rom kena vunaghi pungusia. Na mane vetula a Pol ke kidi jufu i Efesus kori varuai nigna na taetaveti bali titionoa na Rorongo ke Toke gi kori vatolui nigna na taetaveti, imaena ke mono i Efesus tolu na vinogha bali velepuhira na komi tinoni kiloau. Reghia Tango 19:1-20. Rua tolu vinogha leghugna iangeni imarea kena thotia a Pol mena hatia vano i Rom. Da imanea ke risoa na letasi iangeni kori vido ke mono kori vathe tatari ngengeni.
Pol ke risoa na letasi iaani bali vaheta nidia na vaututuni na komi tinoni kiloau i Efesus. Pol ke kidi titiono eidia na komi fata ke toke ke mai itadia na komi tinoni kiloau eigna kena mono haidu duagna a Krais. Gi e velera, na vunegna na hava ke eia a Jisas, a God ke vahavira na komi tinoni Jiu ma na komi tinoni kena boi Jiu me vatothora haidu kori sikei vamua na tono, iangeni na kiloau.
Kori varuai vidogna na letasi iaani, a Pol ke velera na komi tinoni kiloau eigna kedana mono kori puhi ke jino ke tateli aua imarea kena mono haidu eigna na hava a Jisas Krais ke eia vanira. Imanea ke velera mua eigna kedana mono kaikaliti hahali, eigna kori havidia kori maramagna imarea kena rihu pungusia a Satan ma nigna na mana.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Na komi fata ke toke ke mai itadia na komi tinoni kiloau eigna kena mono haidu duagna a Krais (1:1-3:21)
Na havi mathangani duagna a Jisas Krais (4:1-6:24)
1
Inau a Pol ku risoa na letasi iaani. A God ke vahiu eigna kuda nigna na mane vetula a Jisas Krais. Inau ku risoa vanighamu ighamu na komi tinoni nigna a God i Efesus koti mono haidu duagna Jisas Krais moti sokara ngasi kori nimiu na vaututuni. Inau ku tarai gi a God a Tamada ma nida a Lod Jisas Krais koroda vatokeghamu moro heghamu na soleana kori havimiu.
Na Komi Fata Ke Toke Ke Mai Itada Eigna Kati Mono Haidu Duagna A Krais
Ati veletokea a God. Imanea nigna na God nida a Lod Jisas Krais ma a Tamagna. A God ke vatokeghita tadia na komi fata gougovu ke toke ke mai i popo eigna ighita kati mono haidu duagna Jisas Krais. I hau, kori vido a God ke boi vavuha mua na maramagna, imanea ke vahighita eigna katida mono haidu duagna Krais. Mi manea ke vahighita eigna katida mono jino kori matagna me teo sa fata ke dika keda mono kori havida.
Na vunegna a God ke dothovighita, imanea ke toatogha i hau gi keda eighita eigna katida ara dathegna tagna na hava ke eia a Jisas Krais. A God ke eia iangeni eigna ke vatotogoa me magnahaghinia na eiagna. Ati veletokea a God eigna imanea ke heghita nigna na dotho ke hutu. Mi manea ke heghita nigna na dotho eigna na hava ke eia a Dathegna ke pukuni dothovia.
Na vunegna na ghaughabuagna a Krais ke lulu eida ighita, a God ke vamamaluhaghita me talutavogha ghohi na komi paluhada. A God ke eia iangeni eigna nigna na dotho vanighita ke hutu puala. E tutuni a God ke pukuni vatokeghita kori nigna na dotho. Na vunegna a God ke pukuni thaothadogha me adoa na komi fata gougovu, 9-10 imanea ke leghua vamua nigna na vanohehe me tateli vanighita nigna na toatogha ke poloa tadia na komi tinoni i hau. Nigna na toatogha iaani: Kori vido na maghavu ke vahia keda jufu mai, God keda boa na komi fata gougovu i popo mi thepa saragna a Krais eigna keda vunaghi pungusira. Me turughu i hau a God ke toatogha a Krais keda eia nigna na toatogha iaani.
11 Na komi fata gougovu, a God ke eia leghuagna nigna na vanohehe. Kori turughugna a God ke leghua nigna na vanohehe, me vahighami ighami mara Jiu eigna kitida nigna na komi tinoni kiti totho tagna Krais. 12 Imanea ke eia iangeni eigna kitida veletokea nimami a God ke thaba puala ighami na komi tinoni Jiu kiti kidi vaututunia a Krais. 13 Mi ighamu huju nigna na komi tinoni a God kori vido koti rongovia moti vaututunia na velepuhi ke tutuni, na Rorongo ke Toke ke heghamu na havi ke teo na govugna. Kori vido koti vaututunia a Krais, a God ke heghamu na Tarunga ke Tabu ke kidi taluhaghorea ghohi bali tateli aua ighamu pukuni nigna na komi tinoni. 14 Ma na vunegna ighita kati hatia ghohi na Tarunga ke Tabu, ighita kati ado toetokea a God keda heghita na komi fata ke toke ke taluhaghorea vanighita. Ighita katida hatia na komi fata irangeni tagna na maghavu a God keda pukuni vamamaluhaghita ighita kati nigna na komi tinoni. Ati veletokea a God eigna imanea ke thaba vano!
Nigna na Tarai a Pol Eidia Mara Kiloua i Efesus
15 Na vunegna a God ke pukuni vatokeghita, inau ku tarai eimiu ghamu. Turughu kori maghavu ku rongovia ighamu koti vaututunia a Lod Jisas moti dothovira nigna na komi tinoni a God, 16 inau ku veletokea a God hahali eimiu ighamu. Kori vido ku tarai, inau ku tarai eimiu ghamu. 17 Inau ku tarai tagna na Mama ke thaba vano. Imanea nigna na God nida a Lod Jisas Krais. Inau ku kaea gi keda vathaothadoghaghamu me tatelia na puhigna itamiu eigna ighamu kotida pukuni adoa imanea. 18 Mi inau ku tarai kaea a God gi keda hangavia na ghaghanamiu eigna kotida thaothadoghagna na komi fata ke toke keda heghamu. Ighamu koti adoa kotida hatia na komi fata irangeni eigna imanea ke kiloghamu eigna kotida nigna na komi tinoni. Inau ku tarai mua gi kotida adoa na komi fata a God ke taluhaghorea keda hera nigna na komi tinoni, iraani na komi fata ke pukuni toke puala.
19 Mu tarai gi ighamu kotida adoa nigna na mana ke hutu vano. Na mana iangeni ke agutu kori havida ighita kati vaututuni. Ma na mana iangeni, na mana ke heta vano 20 ke mono itagna a God kori vido imanea ke vasokaraghini tabirua a Krais kori thehe me vasopoua kori madothogna i popo. 21 Ma Krais ke thaba haluhadi vano tadia na komi enjel, ma na komi tidatho ma na komi tarunga. Ma na ahagna imanea ke nagho vano tadia na komi ahadia gougovu arahai kena mono nidia na mana. Iaani ke tutuni ikeagaieni me keda tutuni e hau me hau. 22 A God ke hea na mana tagna a Krais eigna keda vunaghi pungusia na komi fata gougovu. Imanea ke hea na mana iangeni eigna a Krais keda hatheghita ighita na komi tinoni kiloau. 23 Mi ighita na komi tinoni kiloau, ighita na tonogna a Krais. Imanea ke vonungighita vaghagna vamua imanea ke vonungira na komi fata gougovu.