Na Letasi nigna a Pol vanira na komi Tinoni Kiloau i
Filipai
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Filipai sina meleha hutu kori provins i Masedonia, mi mara Rom kena vunaghi pungusia. Filipai na meleha kori kandre nidia mara Grik ke kidi jufu itagna na mane vetula a Pol bali titionoa na Rorongo ke Toke (Reghia Tango 16:11-40). Kori vido a Pol ke risoa na letasi iaani, imanea ke mono kori vathe tatari i Rom.
Pol ke risoa na letasi iaani eigna ke magnahaghinia na komi tinoni Filipai eigna kedana adoa imanea ke totogo puala eigna na rongo sosoni kena vetula itagna bali hathea. Ma Pol ke magnahaghinia na veleragna eigna kedana sokara ngasi kori nidia na vaututuni gi keda padara na komi thagi papara ke pada ghohi imanea.
Pol ke velera mua eigna kedana reireghira ghehedia tagna na velepuhi piapilau. Kekeha tinoni Jiu kena velera na komi tinoni kiloau i Filipai, gi kedana magnahaghinia na mono jino kori matagna a God, imarea kedana leghua na komi vetula nigna Moses mena sogivaughithatha. Keana a Pol ke velera eigna kedana sokara ngasi vamua kori na dotho nigna a God ke hutu vanira, ma na vunegna kena vaututunia Jisas, imarea kena mono haidu toetoke duagna. E boi tutuni imarea kedana leghua na komi vetula nidia mara Jiu.
Sina fata ke nagho ke titionoa a Pol kori letasi iaani, na puhi bali mono totogo hahali. Pol ke velea na vunegna ke mono haidu toetoke duagna a Krais, imanea ke tangomana na mono totogo tadia na komi fata gougovu ke pada kori havigna.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Pol ke titiono eigna na monoagna kori vathe tatari (1:1-30)
Krais ke tateli aua toetoke na puhi bali mono taluleghu (2:1-2:18)
Na rorongo eidia Timoti ma Epafrodaitus (2:19-30)
Na vaututuni tagna a Jisas vamua ke vajinoa na tinoni kori matagna a God (3:1-4:9)
Pol ke totogo eidia na komi tinoni kiloau i Filipai (4:10-23)
1
Inau a Pol duagu a Timoti, roghami rua na mane agutu nigna a Jisas Krais. Roghami kuru riso atua na letasi iaani itamiu ighamu na komi tinoni nigna a God koti vaututunia a Jisas Krais koti mono kori meleha hutu i Filipai. Roghami kuru risoa vanira arahai kena batughamu ma arahai kena haehathe kori agutu kiloau. Roghami kuru tarai gi a God a Tamada ma nida a Lod Jisas Krais koroda vatokeghamu mo koroda hatheghamu eigna kotida mono kori soleana.
Nigna Tarai A Pol
Tagna na komi maghavu inau ku toghaghamu, inau ku veletokea a God. Mi tagna na komi maghavu ku tarai eimiu ighamu, inau ku totogo puala eigna koti hatheu kori tuturiagna na Rorongo ke Toke, turughu kori vido koti vaututunia a Jisas Krais me jufu ikeagaieni. Kori vido koti vaututunia a God, imanea ke turughua na agutu ke toke kori havimiu. Mu pukuni adoa imanea keda talu hatheghamu me ghieghilei govu na agutu iangeni kori dani keda tabiru mai a Jisas Krais.
E nabagu puala kuda totogo mu veletokea God eimiu ghamu, eigna inau ku dothovighamu moti hatheu kori agutu a God ke heu mai. Hii, ighamu koti hatheu kori vido ku mono kori vathe tatari mi kori vido ku titionoa na Rorongo ke Toke mu tatelia vanira na komi tinoni na Rorongo ke Toke ke tutuni. Inau ku toghaghamu hahali eigna ku dothovighamu puala vaghagna a Jisas Krais ke dothovighamu. A God ke adoa iaani boi na haghore piapilau.
Inau ku tarai gi nimiu na dotho keda hutu vano. Mu tarai gi ighamu kotida pukuni adoa a God moti tangomana na fateagna na puhi ke toke meke dika 10 eigna kotida tangomana na vahiagna na puhi ke toke. Inau ku eia na tarai iaani eigna kotida jino moti boi eia sa fata ke dika turughu ikeagaieni me jufu na dani a Krais keda tabiru mai. 11 Inau ku tarai gi a Jisas Krais keda hatheghamu eigna kotida eia na komi fata ke toke. Gi na komi tinoni kedana kilothaba mena ghaghana bohea a God eigna imarea kena reghia na puhimiu ke toke.
Na Havi Ke Tutuni
12 Ighamu ara kulagu kiloau, inau ku magnahaghinighamu kotida adoa na mono tatari ku eia ikeagaieni ke hatheu kori tuturi auagna na Rorongo ke Toke. 13 Mara na soldia kena reireghia na vathegna na king, me sethe na tinoni kori meleha iaani, kena adoa ghohi inau ku mono kori vathe tatari eigna ku agutu vania a Krais. 14 Sethe na komi tinoni kiloau ikeagaieni kena boi mataghu na titionoagna na haghoregna a God vanira arahai kena boi vaututuni. Imarea kena boi mataghu eigna kena adoa a Lod ke hatheu kori vido ku mono kori vathe tatari mena vaututunia a God keda hathera mua.
15-17 Kekeha tinoni kena titionoa Jisas Krais eigna imarea kena magnahaghinia na eiagna na fata ke jino. Imarea kena titionoa eigna kena dothoviu inau mena adoa a God ke vahiu eigna kuda titionoa vanira na komi tinoni na Rorongo ke Toke ke tutuni. Keana kekeha tinoni kena titionoa Krais eigna kena tahotha eigu inau mena boi magnahaghinia na komi tinoni kedana leghuu inau. Na ghaghanadia bali titionoa na Rorongo ke Toke e boi jino. Imarea kena magnahaghinia vamua eigna kedana naghoi tagua. Imarea kena eia iangeni eigna kena magnahaghiniu inau kuda dikahehe mu papara kori vido ku mono kori vathe tatari.
18 Keana, gi kedana titionoa a Krais kori ghaghana ke jino ba ke boi jino, e toke vamua. Eigna na fata ke nagho, imarea kena titionoa vamua na Rorongo ke Toke eigna a Krais. Ma na vunegna iangeni, inau ku totogo puala.
Me teo keda govu nigua na totogo, 19 eigna inau ku adoa nimiu na tarai eigu inau ma na haehathe nigna na Tarungagna a Jisas Krais keda vamamaluhau kori vathe tatari. 20 Inau ku magnahaghinia mu vaututunia inau kuda boi eia sa fata keda vamaomamou kori matagna a God. Turughu i hau me jufu ikeagaieni, inau ku boi mataghu na titionoagna a Krais mu bosi magnahaghinia gi kuda mataghu. Gi kuda talu havi ba gi kuda thehe, inau ku magnahaghinira na komi tinoni gi kedana veletokea a Krais eigna na komi fata ku eia. 21 Nigua na toatogha inau vaghagna iaani; Gi kuda talu havi, inau ku magnahaghinia vamua kuda ghaghana bohea a Krais. Gi kuda thehe, e toke vano vamua eigna inau kuda mono duagna a Krais. 22 Keana, gi kuda talu havi nigua mua, inau tangomana kuda ei vania a Krais na agutu ke sethe. Mu hahi nigua ivei tadia kuda vahia. Na havi ba na thehe. 23 Me vahotha puala ivei kuda leghua tadia e rua na ghaghana iraani. Inau ku magnahaghinia kuda vano mono duagna a Krais i popo eigna iangeni hiri ke toke vano kori mono ku eia kori maramagna. 24 Keana, e haluhadi vano kuda talu mono eeni eigna kuda hatheghamu. 25 Ma na vunegna iaani, inau ku adoa kuda talu mono duamiu eigna kuda hatheghamu na vahetagna nimiu na vaututuni tagna a Krais. Kori vido ighamu kotida sokara ngasi kori nimiu na vaututuni, ighamu kotida totogo. 26 Kori vido kuda ghoi tabiru atu itamiu, ighamu kotida pukuni veletokea a Jisas Krais eigna na komi fata imanea ke eia vaniu.
27 Keana, na fata ke nagho vano: ighamu kotida leghua na puhi ke nabadia arahai kena vaututunia na Rorongo ke Toke eigna a Krais. Gi inau kuda atu jufungighamu ba teo, oti eia iaani eigna kuda rongovia ighamu koti sokara ngasi tagna sina ghaghana, moti sakai agutu bali hathera na komi tinoni eigna kedana vaututunia na Rorongo ke Toke. 28 Saghoi mataghunira arahai kena thevuioka itamiu. Gi kotida boi mataghunira, imarea kedana adoa a God keda vetulara vano kori meleha papara, keana imanea keda vahavighamu. 29 Ighamu koti adoa a God ke vahighamu eigna kotida vaututunia a Krais, me boi iangeni vamua. Imanea keda lubatighamu eigna kotida papara eigna imanea. 30 Kori vido ku mono duamiu, ighamu koti adoa inau ku papara eigna ku leghua a Krais. Moti adoa mua ikeagaieni inau ku papara kori vathe tatari. Mi ighamu koti papara mua eigna ighamu koti leghua a Krais.