Na Letasi nigna a Pol vanira na komi Tinoni Kiloau i
Rom
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Na mane vetula a Pol ke risoa na letasi iaani. Imanea na tinoni Jiu mi kori vido ke mathangani, imanea ke vaparara na komi tinoni kena vaututunia Jisas. Keana kori vido imanea ke taveti vano i Damaskus sina maghavu, a Jisas ke tate vania mi manea ke vaututunia me leghua. Leghugna iangeni a God ke vetula imanea eigna keda titiono na Rorongo ke Toke tadia na komi tinoni kena boi Jiu. Imanea ke risoa salaghe tolu na letasi ke mono kori Rorongo ke Toke.
Kori vido a Pol ke risoa na letasi iaani, Rom na pukuni naghoi meleha kori maramagna. Pol ke boi jufu mua i Rom kori vido ke risoa na letasi iaani, keana imanea ke toatogha keda vano ngengeni. Imanea ke magnahaghinia na komi tinoni kena vaututuni i Rom kedana adoa toetoke nigna na velepuhi gi e jufu itadia.
Pol ke vagovua nigna na agutu bali titionoa na Rorongo ke Toke tadia na komi tinoni kena boi Jiu kena mono tadia na komi meleha etagna i Rom. Mi imanea ke magnahaghinia keda vano tadia na komi meleha pakagna i Rom me laba kori provins i Spen. Pol ke toatogha keda kidi atu reghira na komi tinoni kena vaututuni i Rom, gi e taveti vano i Spen.
Kori vido a Pol ke risoa na letasi iaani, na komi tinoni Jiu ma na komi tinoni kena boi Jiu kena boi mono haidu toetoke, ma Pol ke magnahaghinira kedana mono haidu kori soleana. Na vunegna iangeni imanea ke titiono aua a God ke vahavira na komi tinoni gougovu, na komi tinoni Jiu ma na komi tinoni kena boi Jiu. Ma God ke vahavira, boi eigna kena leghua na komi vetula kari eigna vamua kena vaututunia a Jisas Krais. Ma na vunegna a God ke vahavira gougovu, imarea kedana veidothovighi mena sakai mono haidu kori soleana.
Kori letasi iaani a Pol ke magnahaghinia mua keda velepuhira na komi tinoni kena vaututuni eigna na puhi ke jino kedana leghua bali vatotogoa a God. Imanea ke velera eigna kedana leghua mara puhi kori gaumane, mena volia na takis, mena dothovira arahai ke boi heta nidia na vaututuni.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
A Pol na mane vetula bali titionoa na Rorongo ke Toke (1:1-17)
Na komi tinoni gougovu kena koakoa (1:18-3:20)
Na vaututuni tagna a Jisas vamua ke vajinoa na tinoni kori matagna a God (3:21-4:25)
Na havi mathangani duagna a Jisas Krais (5:1-8:39)
A God ke vahira na komi tinoni Jiu, kari ena siriuhaghinia a Jisas (9:1-11:36)
Na havi ke jino ke vatotogoa a God (12:1-15:13)
A Pol ke magnahaghinia keda vano i Rom (15:14-16:27)
1
Inau a Pol, na mane agutu nigna Jisas Krais, ku risoa na letasi iaani. A God ke kilou eigna kuda na mane vetula, me vahiu eigna kuda titiono aua nigna na Rorongo ke Toke.
Na Rorongo ke Toke iaani, a God ke taluhaghorea ghohi i hau tadia na komi hava kena risoa mara na profet tadia na komi Rioriso ke Tabu. Na Rorongo ke Toke iaani eigna a Jisas, a Dathegna a God. Imanea na tinoni me havi mai kori vikegna a King Deved. Ma Jisas Krais, nida a Lod, imanea a pukuni Dathegna God. A God ke pukuni tatelia iaani kori vido ke vasokaraghini tabirua kori thehe tagna na mana nigna na Tarunga ke Tabu. Na vunegna na hava a Krais ke eia vaniu, a God ke vahiu eigna kuda na mane vetula. A God ke eia iaani eigna kedana vaututunia mena leghua mena maimanihihia na komi tinoni ivei mi vei. Ighamu na komi tinoni koti vaututuni i Rom, a God ke vahighamu mua eigna kotida na komi tinoni nigna a Jisas Krais.
Na letasi iaani, inau ku risoa atua itamiu ghamu gougovu koti vaututuni i Rom. A God ke pukuni dothovighamu me vahighamu eigna kotida nigna na komi tinoni.
Inau ku tarai gi a God a Tamada ma Jisas Krais, nida a Lod, koroda vatokeghamu moro hatheghamu eigna kotida mono kori soleana.
A Pol ke Magnahaghinia keda Vano Reghira na komi Tinoni Kiloau i Rom
Ke nagho, inau ku magnahaghinia kuda veleghamu na rorongogna nimiu na vaututuni tagna a Krais ke jufu ghohi tadia sethe na meleha kori maramagna. Na vunegna iangeni, inau ku veletokea a God eimiu ighamu gougovu kori ahagna a Jisas Krais. Inau ku agutu vania a God kori hetagu gougovu bali titiono aua na Rorongo ke Toke eigna a Dathegna. Ma a God ke adoa inau ku toghaghamu hahali 10 kori vido ku tarai itagna. Inau ku tarai kaea a God hahali gi keda lubatiu eigna kuda atu reghighamu. 11 Inau ku magnahaghinia puala kuda atu reghighamu eigna kuda hatheghamu tagna na hava ke heu mai na Tarunga ke Tabu bali vaheta mua nimiu na vaututuni. 12 Inau ku magnahaghinighita katida veihatheghi kori nida na vaututuni. Nigua na vaututuni keda vahetaghamu ma nimiu na vautututuni keda vahetau inau.
13 Ara kulagu kiloau, inau ku magnahaghinighamu kotida adoa, sethe na maghavu ku toatogha kuda atu reghighamu, kari e vahotha puala eigna turughu i hau me jufu ikeagaieni kekeha fata ke vasotou. Inau ku magnahaghinia kuda atu itamiu eigna kuda hathera na komi tinoni kena boi Jiu ngengeni eigna kedana vaututuni, vaghagna ku eia ghohi tadia sethe na meleha. 14 A God ke heu na agutu iaani bali titionoa na Rorongo ke Toke tadia na komi tinoni gougovu. Inau kuda titiono tadia arahai kena adoa haghore Grik mi tadia arahai mua kena boi adoa haghore Grik. Inau kuda titiono tadia arahai kena sikolu toetoke mi tadia arahai mua kena boi sikolu toetoke. 15 Na vunegna a God ke heu na agutu iaani, inau ku magnahaghinia puala kuda titiono aua na Rorongo ke Toke itamiu ghamu koti mono i Rom.
Na Managna na Rorongo ke Toke
16 Inau ku bosi maomamo na titionoagna na Rorongo ke Toke eigna a Krais. Eigna na Rorongo ke Toke na mana nigna a God bali vahavira arahai kena vaututunia. Na komi tinoni Jiu kena kidi rongovia na Rorongo ke Toke iaani gi na komi tinoni kena boi Jiu. 17 Na Rorongo ke Toke ke tateli aua itada na puhi ke eia a God bali vajinoghita kori matagna. Ma na puhi iangeni ke turughu kori vaututuni me govu kori vaututuni, vaghagna vamua iaani kena risoa tadia na komi Rioriso ke Tabu, “Arahai kena jino kori matagna a God eigna kena vaututunia, imarea iraani kedana hatia na havi ke tutuni.”* Habakuk 2:4
A God ke Dikatagna eigna na Koakoa
18 A God ke mono i popo ke tateli aua imanea ke dikatagna eigna na koakoa ma na komi puhi ke dika kena eia na komi tinoni. Imarea kena sokara pungusia na hava ke tutuni eigna a God kori eiagna na komi fata ke dika. 19 A God ke dikatagna eigna imarea tangomana kedana adoa na hava ke tutuni eigna imanea, eigna a God ghehegna ke tateli aua vanira. 20 Turughu kori vido a God ke vavuha na maramagna, na komi tinoni kena reghia na maaloa ma na thepa ma na komi fata gougovu ke vavuhara. Nigna na mana ma na puhigna a God kati boi tangomana na reghiagna. Kari na komi fata ke vavuhara a God kena tateli aua nigna na mana ma na puhigna, me teo ahai ke tangomana na veleagna ke boi adoa a God.
21 E tutuni, imarea kena adoa a God kari ena boi maimanihihia ba veletokea. Imarea ke sethe nidia na toatogha mee eigna a God, ma na ghaghanadia ke mono kori puni. Imarea kena boi tangomana na thaothadoghagna na hava ke tutuni eigna a God. 22 Imarea kena velea kena thaothadogha keana imarea kena mee vamua. 23 Imarea kena taveti sania na pukuni God ke haluhadi ke teo na govugna, mena tarai tadia na komi ngunguju kena kajura. Na dodorodia na komi ngunguju ke vaghagna na komi tinoni, ma na komi manu, ma na komi poli, ma na komi fata kaukagu.
24 Na vunegna kena taveti sania a God, imanea ke lubatira eigna kedana leghua nidia na toatogha. Imarea kena eia na hava kena magnahaghinia vamua, ma na nidia na toatogha ke dika ke batura mena eia na komi puhi ke dika puala kori tonodia. 25 Imarea kena bosi magnahaghinia na vaututuniagna na hava ke tutuni eigna God, mena vaututunia vamua na komi fata ke piapilau. Imarea kena maimanihihia na komi fata a God ke vavuhara, kari ena boi maimanihihia a God ke vavuhara na komi fata gougovu. Keana imanea vamua ke naba na kilothabagna hahalia. Amen.
26 Na vunegna kena boi maimanihihia, a God ke lubatira eigna kedana leghua nidia na toatogha ke dika puala. Vaghagna iaani, na koi vaivine kena boi magnahaghinia kedana nere duadia mara mane, kari ena magnahaghinia kedana nere duadia na koi vaivine vamua. 27 Mi mara na mane kena bosi magnahaghinia kedana nere duadia na koi vaivine, kari ena mamagna puala tadia na komi mane vamua. Imarea kena eia na komi puhi ke dika varihotaghidia ma na papara ke padara. Na papara iangeni na voligna na komi fata ke dika kena eia.
28 Na vunegna kena togha na adoagna a God boi na fata ke nagho, a God ke lubatira eigna kedana leghua vamua nidia na komi toatogha ke dika puala. Mena eia na komi fata ke boi jino na eiagna. 29 Imarea ke vonungira na komi koakoa ma na komi thagi fata ke dika: na gumao, na thevuioka tadia arahai tavogha, na tahotha, na vathehe tinoni, na rihu haohaghore, na piapilau, na vadiadikalaragna na komi tinoni, ma na titiono popoloragna. 30 Imarea kena titiono diadikalara arahai tavogha mena thevuioka tagna God. Imarea kena boi ghaghana bohera arahai tavogha, mena tautalunagho, mena titiono vahaihadira ghehedia. Imarea kena toatogha na komi puhi mathangani bali eia na hava ke dika, mena boi leghua na haghoredia ara tamadia mara idodia. 31 Imarea kena eia na hava ke mee, mena boi eia na hava kena taluhaghorea, mena boi dothovira ba rarovira arahai tavogha. 32 Imarea kena adoa na voligna a God keda hera na komi tinoni kena eia na komi puhi ke dika iraani, na thehe ke teo na govugna. Keana imarea kena talu eia na komi fata iraani, mena totogo eidia arahai tavogha kena eia mua.

*1:17 Habakuk 2:4