Na Letasi nigna a Pol vania
Taitus
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
A Taitus na mane ke boi Jiu ke vaututunia a Jisas Krais. Kekeha maghava a Taitus ke taetaveti duagna na mane vetula a Pol bali titionoa na Rorongo ke Toke. Na vunegna a Pol ke reghia na puhigna a Taitus ke toke, imanea ke vetula a Taitus tadia kekeha meleha bali hatia nigna na komi letasi me vajinoa kekeha fata tadia mara kiloau. Reghia 2 Korin 7:6-15; 8:6-22.
Leghugna mara Rom kena lubati aua a Pol kori vathe tatari, imanea ke taetaveti duagna a Taitus moro vano kori moumolu i Krit kori tahi Mediterenean. Leghugna kekeha maghavu a Pol ke taveti au ngengeni, kari e livu horua a Taitus eigna keda talu agutu mua tadia na komi tinoni kiloau i Krit. Gi a Pol ke risoa na letasi iaani vania a Taitus.
Pol ke risoa na letasi iaani eigna ke magnahaghinia keda vaheta a Taitus me hathea kori nigna na agutu bali reireghia na komi tinoni kiloau i Krit. Na letasi iaani ke haga nanaba e rua na letasi ke risoa vania a Timoti.
Kori letasi iaani a Pol ke titiono eigna na komi puhi ke nabadia arahai kena baubatu tadia na komi tinoni kiloau. Gi e velea a Taitus na hava keda velepuhira na komi tinoni kiloau bali hathera kori leghuagna na puhi ke nabadia na komi tinoni nigna a God. Pol ke magnahaghinia mua a Taitus keda reireghira toetoke na komi tinoni kiloau eigna kedana saghoi riurihu varihotaghidia.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Na komi puhi ke nabadia arahai kena baubatu tadia mara kiloau (1:1-16)
Na komi fata a Taitus keda velepuhira na komi tinoni kiloau i Krit (2:1-3:15)
1
Inau a Pol ku risoa atua na letasi iaani vanigho ighoe a Taitus. Inau na mane agutu nigna a God ma na mane vetula nigna a Jisas Krais. Imanea ke vetulau gi kuda vaheta nidia na vaututuni arahai a God ke vahira ghohi. Inau kuda hathera eigna kedana adoa na velepuhi ke tutuni eigna a Jisas. Na velepuhi ke tutuni keda hathera na leghuagna na komi puhi ke magnahaghinia a God. Kori vido kati vaututunia a God mati adoa na velepuhi ke tutuni, ighita kati vaututunia katida hatia na havi ke teo na govugna. A God ke kidi taluhaghorea ghohi na heghitagna na havi ke teo na govugna gi e vavuha na maramagna. Mi imanea ke boi piapilau. A God ke kidi vahia ghohi nigna na dani, gi e tateli aua nigna na Rorongo ke Toke tadia na komi tinoni. Ma a God ke vahavaghita, imanea ke vahiu eigna kuda titionoa nigna na Rorongo ke Toke.
Taitus, ighoe vaghagna a pukuni dathegu eigna ke nanaba vamua roda na vaututuni. Inau ku tarai kaea a God a Mama ma a Jisas Krais a Vahavida, eigna koroda vatokegho moro hegho na soleana.
Na Puhidia Imarea Kedana Batura Na Komi Tinoni Kiloau
Inau ku livugho horu kori moumolu i Krit eigna koda vagovua na agutu nigna a Lod koro boi vagovua mua. Inau ku magnahaghinigho gi koda vahira mara bali batura na komi tinoni kena vaututuni tadia na komi meleha ngengeni. O eia iaani vaghagna ku veleghogna ghohi. Inau ku velegho ghohi, arahai kedana batura na komi tinoni kena vaututuni kedana leghua na puhi ke jino hahali. Imarea kedana saghoi eia na ghoho, ma ara dathedia kedana vaututunia a Jisas mena saghoi eia na komi fata ke dika ba huhughura ara tamadia mara idodia. Mara kena baubatu kedana leghua na puhi ke jino eigna a God ke vahira bali reireghira nigna na mavitu. Imarea kedana saghoi tautalunagho mena saghoi saisami na dikatadia. Mena saghoi kou memee, ba riurihu, ba pilaunira na komi tinoni eigna kedana hatia nidia na rongo. Kari imarea kedana eia na komi fata toke iraani: Imarea kedana kaliti toetokera arahai kena mai kori vathedia, mena magnahaghinia na eiagna na komi puhi ke toke. Mi marea kedana toatogha mena hiohiroa na puhi ke jino mena eia hahalia na hava ke toke. Kori vido ke mai na auau, imarea kedana sokara ngasi. Imarea kedana eia na komi fata keda vatotogoa a God, mena pukuni vaututunia na velepuhi ke tutuni iroghita koro velepuhira ghohi. Imarea kedana eia iangeni eigna kedana naba na hatheragna na komi tinoni eigna kedana leghua na velepuhi ke tutuni. Imarea kedana tangomana mua na vajinoragna arahai kena thevuioka tagna na velepuhi ke tutuni.
Na Komi Velepuhi Piapilau I Krit
10 Inau ku velea iaani eigna sethe na tinoni i Krit kena boi leghua na velepuhi ke tutuni eigna a Jisas Krais, haluhadi kekeha mara Jiu. Imarea kena vaututunia a Jisas kari ena magnahaghinighira na komi tinoni gougovu kena vaututuni kedana leghua nidia na komi vetula. Imarea kena velepuhira na komi tinoni kori haghore mee mena pilaunira eigna kedana leghua na komi haghore iraani. 11 Mi ghoe a Taitus, o saghoi lubatira mara na velepuhi piapilau iraani gi kedana velepuhira na komi tinoni kena vaututuni, eigna kekeha tamadathe kena vaututunia ghohi na velepuhi piapilau mena taveti sania na velepuhi ke tutuni. Imarea kena pilaunira na komi tinoni kori velepuhi piapilau eigna kena magnahaghinia vamua na hatiagna nidia na rongo. 12 I hau, sina mane itadia mara i Krit, kena kiloagna na profet, ke velea iaani, “Na komi tinonidia i Krit kena thavu puala na piapilaudia, na puhidia ke dika puala vaghagna na komi fata kaukagu ke asi, mena toali puala, mena thavu puala na vangadia.”
13 Taitus, na komi haghore iraani e tutuni puala! Na vunegna iangeni, o haghore heta vanira arahai kena vaututunia na komi velepuhi piapilau eigna kedana leghua na velepuhi ke tutuni eigna a Jisas. 14 Mo haghore heta vanira mua eigna kedana saghoi leghua na komi tutughuni poto piapilau nidia mara Jiu, ba na komi vetula kena agutua ghehedia na komi tinoni kena siriuhaghinia na velepuhi ke tutuni.
15 Tadia arahai kena jino kori matagna a God, na komi vanga gougovu e toke vamua bali vanga. Keana arahai kena dika na puhidia mena boi vaututunia a Jisas, teo sa fata kena eia ke toke. Na ghaghanadia ke dika vano mena boi maomamo kori vido kena eia na komi puhi ke dika. 16 Mara na velepuhi piapilau kena velea kena adoa ghohi a God, keana ighita kati adoa imarea kena piapilau eigna na komi fata kena eia ke dika. Na komi tinoni iraani kena pukuni dika mena boi leghua nigna na vetula a God. Imarea kena boi tangomana na eiagna sa fata ke toke.