Epesisi
Ove eiwa Paul mi God da embomaida yai Epesisi nasi bajinada gagurisina.
1
Paul mi God da embomai Epesisi nasi bajinada ategesisina.
Na Paul mi ove eiwa gagurena. Aindabé God jipapa esisina, ami na esiri Iesu Keriso da aposil* aposil awa Guriki da ge apostolos edo gumbari. Ainda moka awa ‘piari mambari embo’. Iesu Keriso mi Paul ainda bino dave karigarate tedo piesiri maunsisina (Iwata Ari 26:15-18 giwo.). esitena.
Na imomane ategetena, God da embomai Epesisi nasi bajinada ainkainmi Keriso Iesu de daedo dada ari isite itomane gebé ari ainda yai matawa pipitewa.
God Mamo kaenato de Iesu Keriso Badari kaenato deda dave ari de béga de awa imondemane itare.
God mi rorae dave berari utuda awa kaenato asisi awaembo kaenamonde pipisisina.
Aindabé kaena Keriso de daedo dada ari itera awa, God mi kaena ao edo rorae dave berari utuda awa kaenato asisi awaembo kaenamonde pipisisina. Awatedo kaende God, kaenato Badari Iesu Keriso da God edo ainda Mamo awa dasiga ore. Edo dá ango, iji gisi ounde God mi utu de butu de esisina, ami kaena Keriso de daedo dada ari awa gerisina awa, kaena kotopu edo jimbo itae ainda jisida itorote. God kaena duboburisina, awatedo ami Iesu Keriso da toda kaena ainda mamai topo ango baina awa gisi kasisina. Edo God dubodave eite jipapa edo buro ango esisina. God mi ainda dave arimi kaena ainda dubobari Mai ainda dubobari Mai. Guriki ge einda awa ‘ainda dubobari’ akuta, ata ainda moka awa ‘God da dubobari Mai, Iesu Keriso’ (Matthew 3:17; Mark 1:11). de daedo dada esisina, kaenane ainda dave arida taogari awaembo God dasiga orote.
God da dave ari awa bajinabé, awatedo God mi Keriso da ororomi kaena udegesisina, edo kaenato jimbo kotembedo doturisina. Edo iji ainde God da dave ari bajinabé awa kaenato yai arapa esisina, daedo ami dubogari de jirogari de jiwae kaenato yai piesiri gositera. God da dubodave awa ango, awatedo ami akuta buro ro aintedo Keriso da toda matu onjigarida sirigesisina, ami awa kaenato yai esiri arapa esisina. 10 Edo God mi ango sirigesisina, ami iji davebé matu avigesisina awa buriari rorae berari utuda edo butuda awa kundo gundo dada edo Keriso da yai piari ami gisijiaina.
11 Aindabé God mi imo buro eiwa aina matu kasisina, God kaena Keriso de daedo dada esiri ainda gerari embomai esitera. Awaembo rorae ro God mi tarigarida piain sisina awa kaenamonde piesiri buritera. Edo buro berari God mi ainda jipapada sirigedo eira awa, dá ango edo eira. 12 Ango esisina, kaen ainmi Keriso da yai kaenato tumonda ari tuturoda pipisitera, God da taogari awaembo imo dasiga orote.
13 Edo imomane daedo God da gebéda ge awa ingido Keriso da yai itomane tumonda ari pipisitewa. Edo gebé eiwa awa bino dave nongo edo God mi imomane toregaini. Edo daedo, iji ainde imomane gebé edo Keriso de daedo dada esitewa, God mi ainda Asisi Kotopu tarigarida sisina, gerarida kariwa ango awa, imondemane pipisisina. 14 Edo Asisi Kotopu awa kaenato rorae kupo dá ango God mi tarigarida piain sisina. Awatedo kaena gari, amboda God mi rorae berari sisina awa piari bara. Edo iji dá ainde God mi kaena jimbo bebegae berarida toregari udegaribé bara. God mi ango esisina, kaenane ainda taogari awaembo imo dasiga orote.
Paul mi Epesisi embomai awaembo God da yai benunu site ategari pisido esisina.
15-16 Edo daedo embomi namonde tetero ingitana awa, gebé ari itomane Badari Iesu da yai pisido ewa edo God da embomai dubobudo ewa. Awatedo na iji da (1) dowae imomane embo God ategedo ena edo imomane embo benunu tedo ena. 17 Na benunu tedo ena, Badari kaenato Iesu Keriso da God, taogarida Mamo, ami itomane kotembari kondade edo ainda dubogari de gari arapa ari de awa piari God embo averi awa gawate. 18 Edo aindabé God imomane dao sisina, na benunu tedo ena God mi parara itomane doda piari kotembari itomane ari pirigaina, edo rorae ro God mi imondemane piain eira ainda gari bawa. Edo daedo na benunu tedo ena imomane gari bawa, God da embomai awawa ainda gaiapa taogaride awa God mi amboda baina. 19-20 Edo na benunu tedo ena, inemane God da goroba bajina ikanebé ikaneda gari awa bawa. Goroba amimi kaena embo ainmi Keriso gebé eiworo kondade edo eira. Edo God da goroba dá ami gogorade Keriso da yai jigamo esisina iji ainde Keriso betarida jiri erorisina edo utuda jiri visiri God mi ainda ipa beda piesiri anumbesisina dero ikanebé ikaneda. 21 Edo dero awa God mi Keriso de pipisisina awa dero berari dero berari da moka awa embo enemboda edo anelamane dave ae asisi bebegae deda dero daedo (Kolosi 2:9-10). daginegari, gisijiari awara taride edo badarari gorobade. Edo Keriso da dao awa dao berari utuda edo butuda awa daginegari, iji boroko einde akuta ae ata daedo iji amboda gumaina. 22 Edo God mi rorae berari awa Keriso da tai tuda pipisisina. Edo Keriso, rorae berarida gisijiari awa, God mi avigesisina ainda embomaida kopuru arate. 23 Edo Keriso da embomai awa ainda tamo, edo ami akuta ainda tamo siruri beda edo eira dá ango ine utu de butu de siruri beda edo eira.

*1:1 aposil awa Guriki da ge apostolos edo gumbari. Ainda moka awa ‘piari mambari embo’. Iesu Keriso mi Paul ainda bino dave karigarate tedo piesiri maunsisina (Iwata Ari 26:15-18 giwo.).

1:6 ainda dubobari Mai. Guriki ge einda awa ‘ainda dubobari’ akuta, ata ainda moka awa ‘God da dubobari Mai, Iesu Keriso’ (Matthew 3:17; Mark 1:11).

1:21 dero berari da moka awa embo enemboda edo anelamane dave ae asisi bebegae deda dero daedo (Kolosi 2:9-10).