2
Iesu mi un awa esiri wareregedo waini esisina.
Ango edo deguta tote (2) itae esiri embomai Keina nasida yai Galili doda ami jimbari bondo siya esitera. Edo Iesu da ai awa ainda isiri, edo Iesu ae ainda ambodani de, awamane daedo bondo ainda jiputera. Edo iji ainde waini inono ae esiri Iesu da aimi embo ainde sisina, “Awamaneda waini itae esira.”
Edo Iesu mi mina sisina, “Eutu, ro embo inemi namonde ge eiwa tesi? Nato iji* iji. Guriki ge einda awa ‘ora’. Ove Kotopuda atopatari nenei kotembedo era ainda moka awa Iesu mi iji ainde buro babain ami imo awa Messiah embomaida yai arapa ain jipapa ae. Awatedo ami sisina ainda iji boroko awa gumbae. gumaina, ata boroko awa gumbae.”
Edo Iesu da aimi buro embobode sisina, “Embo emi buro ro awate tari gido, ango ewo.”
Edo iji angode un sigi babain ganumami ari berari 6 mando doda itera. Edo Jew embomaida piari petari awa sigi angogo awa gerigedo ainda un jigamo edo roviravi teiaro ainda dono itae arate God da jisida. Sigi da da awa un 100 litres ango bari tao.
Iesu mi buro embobode sisina, “Un sigi awa berari un gerigewo.” Edo awamanemi gerigetero gundo beda esisina.
Edo ami awamanede sisina, “Awara, nenei jimundo kundo mambuwo bondo badarida yai.”
Awatedo ango esitera. Edo iji angode bondo badarimi un injido gosisina. Ata un awa matu wareregedo waini esisina. Edo bondo badari waini nonda edo gumbiri awa imo gae, awarata buro embobo un jimundo pipisitera ami gositera. Awatedo bondo badarimi, imo jimbari tutu dao tesiri gupusina. 10 Edo bondo badarimi embo ainde sisina, “Embo berarimi waini dave embomaide gisi pioro injido inono eoro gido, waini tega tuda pioro injido eora. Ata ine waini dave jieto gundo iji boroko einda esira!”
11 Eiwa awa kariwa tuturobéda Iesu mi esisina. Edo imo Keina nasida yai Galili doda awa esisina. Ango edo ainda taogari arapa esisina, edo ainda ambodanimi awamaneda gebé ari ainda yai pipisitera.
12 Einda amboda imo wotedo Kapenium nasida maunsisina ae ainda aide, ainda nanonamejide, ainda ambodanide. Edo awamane deguta indewae awa ainda sima esitera.
Iesu Jew embomaida oro kotopu bajina sirigesisina.
13 Edo Jew embomaida Darutegari Bondo Darutegari Bondo. Iji matu Jew embomai yai Egypt ainda bundari embomai isima edo esitera awa, God mi gundo awamaneda gitopo embomaida buwo berari desiri bebetegesitera. Ata iji ainde, Jew embomaimi God da ge kera edo sipu mamai dedo, ororo budo awamaneda mando da da, ainda manguro beda gusitera. Edo God mi kariwa awa gido awamaneda buwo dae betae darutegesisina. Awatedo imo kotembu kotembu ari deguta dao ‘Darutegari Bondo’ Jew embomaida yai pipisisina (Exodus 11-12; Leviticus 23:5; edo Deuteronomy 16:1-8). ari iji atutumbesiri Iesu maundo Jerusalem vivisisina. 14 Edo imo Jew embomaida oro kotopu bajina Jew embomaida oro kotopu bajina awa Jew embomaida dasiga ari oro bajina da bé da. Oro awa Jerusalem nasi doda isinesina. da yai torido embomaimi wo kao mane ae sipumane de ni ribo angogo de awa origarori ero gosisina. Edo daedo embo nenei tenembada anumbesitera, awamanemi ganu evekara awa teteugedo mina piya mana piya eite itero gosisina. 15 Ango edo Iesu vedari asi tendedo kundo awamane berari ondesiri oro kotopu dodo idedegesitera, wo sipumane ae kao mane de daedo. Edo imo ganu teugari emboboda tenemba berari jiri gomenigedo ganu yoyowa esitera. 16 Edo ine embobo ni ribo angogo piedo ganu bureite itera, awamanede sisina, “Roviravi eiwa kundo idegeuǃ Mamo natoda oro awa awo origarori ari yai eureǃ”
17 Edo ainda ambodanimi ro God da Oveda gaiari awa kotembesitera, “Nato tou ari ito oro kotopu awaembo awa niyao vevera ango ami na avedo usibesi aina.” Psalm 69:9
18 Awatedo Jew embomai§ Jew embomai. Ove Kotopuda atopatari jiwaemi kotembedo era awa Jew embomaida moka einda awa Jew embomaida gisijijiegari. mi embo ainde tedogositera, “Kariwa ro piato gido God mi ainda awara tari imonde piesiri buro engogo eta awa gari?”
19 Edo Iesu mi awamanede mina sisina, “Oro kotopu eiwa dedo sitewo, edo deguta tamonde (3)da doda nanemi jiano eraina.”
20 Ango tesiri Jew embomaimi sitera, “Oro kotopu einda buro awa duberi 46 ainda doda ero jiriri petugesitera, edo imo inono deguta tamonde (3)da doda jiato erainita?” 21 Ata ge ‘oro kotopu’ Iesu mi bureite sisina awa ainda tamo. 22 Awatedo iji ainde Iesu betarida awa God mi jiri eriri ainda ambodanimi ge eiwa sisina awa kotembesitera. Edo awamanemi God da Ove Gaiarida tari de, edo ge Iesu mi sisina ainde awa gebé esitera.
23 Edo Darutegari Bondo iji ainde Iesu Jerusalem ainda isite kariwa jiwae euri embomai gido esitera. Edo embomai jiwae awamaneda gebé ari ainda daoda pipisitera. 24 Ata Iesu embomai berari awa gari, awatedo ainda tumonda ari awamaneda yai piae. 25 Aindabé Iesu ami akuta rorae ro embo enemboda dobéda isiuri gido esisina, awatedo embo neneida karigari ge embo enemboda daoda imo jipapa ae.

*2:4 iji. Guriki ge einda awa ‘ora’. Ove Kotopuda atopatari nenei kotembedo era ainda moka awa Iesu mi iji ainde buro babain ami imo awa Messiah embomaida yai arapa ain jipapa ae. Awatedo ami sisina ainda iji boroko awa gumbae.

2:13 Darutegari Bondo. Iji matu Jew embomai yai Egypt ainda bundari embomai isima edo esitera awa, God mi gundo awamaneda gitopo embomaida buwo berari desiri bebetegesitera. Ata iji ainde, Jew embomaimi God da ge kera edo sipu mamai dedo, ororo budo awamaneda mando da da, ainda manguro beda gusitera. Edo God mi kariwa awa gido awamaneda buwo dae betae darutegesisina. Awatedo imo kotembu kotembu ari deguta dao ‘Darutegari Bondo’ Jew embomaida yai pipisisina (Exodus 11-12; Leviticus 23:5; edo Deuteronomy 16:1-8).

2:14 Jew embomaida oro kotopu bajina awa Jew embomaida dasiga ari oro bajina da bé da. Oro awa Jerusalem nasi doda isinesina.

2:17 Psalm 69:9

§2:18 Jew embomai. Ove Kotopuda atopatari jiwaemi kotembedo era awa Jew embomaida moka einda awa Jew embomaida gisijijiegari.