15
Yesu eniya ge wo sipu dadoegarida budo embomai atopaposisina.
(Matthew 18:10-14)
Edo iji angode, tax kumbari embo jiwaebé ae embo bebegae de guputera Yesu ge sira awa ingain. Edo Parasi mane ae Aodarida atopapasigari demi ge guguma gaguma sitera, “Embo eiwa embo bebegae oro site budo awamanede indari injido kundo eira.”
Ango tero gido Yesu mi awamanede eniya ge eiwa sisina:
“Awaratako imomane embo da (1)mi, ainda wo sipumane ajigari 100 awa, da (1) dadoegari, imo nongo aini? Ane boraebé nenei ajigari 99 awa kiyan indorote dodo, imo maundo da (1) dadoegesira awa kakowa eimango tamaina. Edo iji nonde tambira awa, yawa eite ainda gapoda piari durari kundo overegedo nasida gumaina. Edo otatawo ainda ae nembu ainde dao tari gundo doregaro awamanede taina, ‘Nato wo sipu da (1) dadoegatara awa tamena. Na yawa ena. Kaende nya taiore!’ Nane imondemane tena, dá ango yawa ari bajinabé owamane utuda ara, edo embo da (1) bé ainda jimbo dodo God da yai wareregaina, gaegae edo embo wasiri dambu darari ajigari 99, awamaneda jimbo itae, edo God da begatada dodo yai neinda aimbae.
Yesu eniya ge ganu silver da dadoegarida atopaposisina.
“Edo daedo, eutu da ami ainda ganu silver babaingae* ganu silver babaingae da da ainda tega awa ango Kina 20. 10 ainda da (1) dadoegaina, awa nongo aini? Eutu awa keimo ijimbedo ainda mando do wadedo, wotedo dutu wadedo gain kakowa eimango tamaina. Edo iji nonde tambira awa, ainda otatawo ae ainda nembu de dao tari gundo doregaro awamanede taina, ‘Nato ganu saka da (1) dadoegatana awa tamena. Na yawa ena. Kaende nya taiore!’ 10 Nane imondemane tena, dá ango awa, God da anelamaneda doda yawa ari idegaina, iji nonde embo da (1) bé aimi jimbo beyae dodo God da yai wareregaina awa.”
Yesu eniya ge mai dadoegarida budo sisina.
11 Edo Yesu mi tedo sisina: “Embo da (1) awa ae ainda mamai tote (2) de isiretera. 12 Deguta da (1)de mai sakami ainda mamode sisina, ‘Mamo, imo betae gisida nato gaiapa ine na embo siya esiteta awa piato banita.’ Ango tesiri, embo awa erido ainda gaiapa mamai tote (2)de avigekavige esisina.
13 “Ango esiri ainda amboda iji indewae itae esiri, mai saka awa ainda rorae berari dada edo budo idegedo yai aikeda maunsisina. Edo imo maundo ainda ganu tepotapo jigamo esisina. 14 Edo ganu berari jigamo esiri itae bé itae esiri, ainda amboda, potari iji visiri yai ainda beji bajinabé gupusina. Edo embo ainda yai nei ro itae doturisina. 15 Awatedo, imo nasi tutu embo da (1) ainda yai maunsisina, ainda buro embo ain. Edo nasi tutu embomi mai awa ainda pumane sima arate piesiri ainda bowada maunsisina. 16 Edo imo beji betain edo pu undeite pita pusi inaina ango kotembesisina, ata embo da aimi ainde indari piae.
17 “Ainda amboda, mai awa isite kotembari dave budo, ami sisina, ‘Mamo natoda buro emboboda tau piedo eira, awamane indari kumbari jiwaebéde, ata na einda beji betain eite itena! 18 Na boroko erido maundo mamo natode tana, “Mamo, na God da yai edo ito yai jimbo beyae esitena. 19 Na dave ae. Awatedo, ine namonde ‘Mai nato’ teote. Tepo ito buro embo ango buwasi.” ’ 20 Ango tedo imo erido tuturo edo overegedo maunsisina ainda mamoda yai.
“Edo mai awa maundo mandoda atutumbae saka aikeda eiri ainda mamo jisi piedo gosisina. Edo imo do ari bajina bureite tumundo mai awa boraebé tanjido munegesisina.
21 “Ango esiri maimi ainde sisina, ‘Mamo, na God da yai edo ito yai jimbo beyae esitena. Na dave ae. Awatedo, ine namonde “Mai nato” teote.’
22 “Ata mamomi ainda buro embobo dao tesiri gumbero awamanede sisina, ‘Mambuwo, ombari ribori davebé dave kundo gundo mai einde piawo ombare. Edo ipa bubuko ainda ipa toroda piedo tai woru ainda taida piave. 23 Ango edo maundo wo kao vete gavide awa budo kundo gundo dewo betari, nya taiawo embo einde indeite kaende dubodave ore. 24 Aindabé, mai nato eiwa betari ango sitena awa tekago wasiride gumbira; edo dadoegesisina awa tamena awatedo.’ Ango edo dubodave eite bondo tuturo esitera.
25 “Edo iji angode mai bajina awa rorae ve urari buroda maundo eiri jiriri overegedo gundo mando aikae eite embomai ya urari ae sino de to deda yavi ingisina. 26 Awatedo, imo buro embo da (1) dao tesiri gumbiri ainde tedogosisina, ‘Yavi owa nongo eri?’
27 “Edo buro embomi sisina, ‘Ito nameji saka awa overegedo nasida gumbira. Edo aindabé ito mamomi embo awa beyae nei ro tambae tekago kumbira, awatedo, mamo itomi wo kao vete gavide awa desiri indari bajinabé era.’
28 “Ango tesiri nameji bajina sinigambari edo imo mandoda torari jipapa ae esisina. Awatedo ainda mamo idegedo gundo mai maundo torarate engega esisina. 29 Ata mai bajinami ainda mamode engo sisina, ‘Giyo! Na duberi berari eiwa tau itae, buro embo ango, ito ge ro berari tedo eta awa, kera eite gundo borokoda. Ango iretena awa, imo namonde wo gouti vete da (1) piae dedo, nya taiedo ae, otatawo nato de injido dubodave ae. 30 Ata iji einde imo mai emi ito ganu tepotapo viro eutude jigamo edo itae esiri overegedo gumbiri, wo kao awa vete gavide awa embo dedo nya taieta.’
31 “Edo mamomi ainde sisina, ‘Mai nato, imo awa iji berari namonde isima edo eta. Awatedo, rorae berari nato yai isira awa ito. 32 Ata, aindabé nameji ito eiwa betari sitena awa wasiride gumbira, edo dadoegesisina awa boroko tamena, awatedo, dave awa kaende jivedo putedo injido kundo eite dubodave ore.’ ”

*15:8 ganu silver babaingae da da ainda tega awa ango Kina 20.