18
Yesu mi eniya ge eutu rori ae buriya katari embo deda​ ​budo atopaposisina.
Ango edo Yesu mi eniya ge da (1) sisina ainda ambodanide, ami atopatari awamane iji berari benunu torote edo do durainyae. Ami sisina: “Nasi da (1) ainda buriya katari embo isima edo esisina. Embo awa God tou ari itae edo daedo emboda buro ro jipapa era awa kondade ae edo esisina. Edo daedo nasi ainda eutu rori isima edo esisina. Edo ainda gitopo embomi ainde jimbo beyae esisina. Awatedo, eutu ami buriya katari emboda yai gundo tedo esisina, ‘Bouga nato eiwa inemi ato dambu dararate jipapa ena, nato gitopo emboda yai.’
“Edo iji nenei ango awa, imo buro ari jipapa ae esisina. Ata ainda amboda, imo akuta kotembesisina, ‘Na God tou ae, emboda jipapa kera ae edo ena. Awarata, aindabé, eutu rori owa iji matawa nato yai gundo ge teuri dengoro memesi edo eira, awatedo, kondade ano ainda jipapa dambu daraina!’ ”
Edo Badari mi sisina, “Davebé edo ingiwo buriya katari embo beyae omi ro sisini. Edo God mi ainda gerari mamaimi katari ro, sipode turode dambu dararate benunu tedo era awa ae, dowainita? Nane imondemane tena, God mi awamane katari ro dambu dararate tedo era awa burigibé aina. Ata na, Embo da Mai, tekago overegedo butuda gumana amo, embomi na bé tumonda eite itera ango tamanita?”
Yesu mi eniya ge Parasi ae tax kumbari embo deda benunu tari awa​ ​budo atopaposisina.
Edo daedo, Yesu mi eniya ge nei eiwa sisina, embomai aimi awamane akuta wasiri dambu darari God da jisida edo era site, embo nenei jisi tuda edo gido era ainde. 10 Ango tedo sisina: “Embo tote (2) Judah embomainda oro kotopu bajinada visido maunsitera, God da yai benunu tain. Embo da (1) awa Parasi edo nei awa tax kumbari embo. 11 Edo Parasi petedo imo akuta benunu engo sisina, ‘God na imo ategetena awa, na embo nenei ango ae. Na motou aede, na buro bebegae aede, edo na ipuda aede. Na imo ategetena awa, na embo oure, ganu kumbari embo ango ae. 12 Na pura da (1) ainda doda, iji tote (2) awa indari indae veta edo ena. Edo rorae berari na budo ena, ainda ajigari 10, awa avigedo da (1) imonde piedo ena.’
13 “Ata tax kumbari embo awa aikamanabé peposisina. Ami inonobé ae iji tupobé pangedo jisi utuda piari. Ata ainda ipa umbutu edo opopoda doreite sisina, ‘God, na, jimbo beyae embo, do ewasi!’ ”
14 Edo Yesu mi sisina, “Nane imondemane tena, benunu tedo itae edo mandoda maunsitera ainda amboda, tax kumbari embo awa wasiri dambu darari God da jisida. God mi embo ainda jimbo beyae kotembedo dosiri itae esisina. Ata Parasi ae. Awatedo, embo aimi ainda dao akuta jiari vitaina awa, God mi piari wotaina. Edo embo aimi ainda dao akuta piari wotaina awa, God mi jiari vitaina.”
Yesu mi mamai babaingae God da ao ari awa embo benunu sisina.
(Matthew 19:13-15; Mark 10:13-16)
15 Edo daedo embomaimi Yesu da yai mamai amibeda awa kundo guputera ami ipa tamonda piedo benunu tarate, God da ao ari awa embo. Ango ero ambodanimi awa gido ango eorekae aimamo isimbesitera. 16 Ata Yesu mi mai babaingae dao tedo ainda yai gumborote tedo sisina, “Mai babaingae engiregeove! Dowo, nato yai gumbore. Aindabé, embo God tumonda edo era dá mai babaingae engogo awa God da gisijiarida itera. 17 Awara! Ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Embo da aimi God mi gisijiarate jipapa eira awa, ainda gumbari ategedo kumaina, dá mai saka ango. Edo ango ainyae gido awa, God da gisijiarida mana toraina.”
Embo gaiapa jiwaedemi Yesu de tedogari pipisisina.
(Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31)
18 Edo Judah embomainda gisijiari da (1)mi tedogosisina, “Atopatari, imo awa embo dave. Na buro nongo edo awa wasiri natopo itari bani?”
19 Edo Yesu mi embo ainde sisina, “Ro awa embo na dave tesi? Embo berari awa dave da (1) itae, ata God akuta. 20 Imo God da ge okain berari sisina awa gari: ‘Ipuda eote, dato beteure, beono eote, ge pitawa teote, ito aimamo tou edo eyo.’ ” Exodus 20:12-16; Deuteronomy 5:16-20
21 Ango tesiri embo ami mina sisina, “Na tuturoda mai sakade ge okain berari teteta awa kera eite gundo boroko matawa eite itena.”
22 Iji ainde Yesu ge awa ingido ami embo ainde mina sisina, “Imo buro da (1) bé isira awa ata. Ito rorae berari awa pieyo embo neimi oriaro ganu awa kundo maundo embomai rorae isisigaede avigekavige edo piate, edo gaiapabé utuda bata. Ango edo gumbuyo, na ambo ambo ate.”
23 Ata embo awa gaiapa jiwaede, awatedo, iji ainde ge awa ingido imo duboveverabé esisina. 24 Ango edo Yesu embo awa duboveverabé eiri gido sisina, “Embomai gaiapa jiwaedemi God da gisijiarida torari awa okain bé tambara! 25 Edo wo bajina kamelo mi gongo gaiari ninou toda torari okain tamaina gido, gaiapa embomi God da gisijiarida torari bé okain bé tamaina.”
26 Edo embomaimi ge awa ingido tedogositera, “Embo bé aimi God da tonembari baini?”
27 Ango tetero Yesu mi sisina, “Buro ro embo enembomi ari tao ae awa, God mi ari tao.”
28 Edo Peter mi sisina, “Giyo! Nakare rorae berari dodo guputera, imo ambo ambo edo era.”
29 Ango tesiri Yesu mi awamanede sisina, “Awara! Edo ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Embo da aimi ainda mando, aimamo ae nanonameji de, ritako aro ae mamai de dodo God da gisijiari awa embo maunsira awa, 30 embo ami iji borokoda rorae jiwaebé jiwae baina. Edo iji amboda gumaina ainde, ami wasiri natopo itari baina.”
Yesu mi ainda betedo erarida ge tenda karigesisina.
(Matthew 20:17-19; Mark 10:32-34)
31 Ango edo Yesu ainda embobo 12 awa kundo demonda doregedo sisina, “Giwo! Kaena awa Jerusalem vivitera. Edo ro berari Embo da Mai da yai peroveta manemi gaguritera awa gundo bé aina. 32 Edo na kundo yai nei embomainda ipada piaro namonde tedojirari ge tara. Edo awamanemi ge butari tedo na kosiwa ara. 33 Edo na vededo daro betana. Ango aro deguta tamonde (3) ainda awa, na tekago erana.”
34 Ata ambodani, ge ro berari sira awa awamaneda yai arapa ae. Ge sira, ainda mokabé onjigesisina, awatedo, gain daritera.
Yesu mi embo jisiguba ari esiri kaviyegesisina.
(Matthew 20:29-34; Mark 10:46-52)
35 Ango edo Yesu ae embobode gundo Jeriko nasi aikae ero, embo jisiguba ari da (1) awa begata demonda anumbedo ganu benunu site isiri guputera. 36 Iji ainde embo jiwaebé gundo imo daginegedo maunsite ge tera awa ingido ami tedogosisina, “Eiwa buro rori? Tewavi gane.”
37 Ango tesiri awamanemi ainde sitera, “Yesu Nasaret Embo ami gundo imo daginegesite maunsira.”
38 Edo embo ami dao sisina, “Yesu, David da Mai, na do ewasi!”
39 Edo avekave gisi mauntera ami, embo awa isimbedo ge dowarate sitera. Ata embo ami ikanadebé dao tedo esisina, “David da Mai, na do ewasi!”
40 Awatedo, Yesu petedo dapisina, edo ge okain sisina, embo jisiguba ari awa ainda yai kundo gumborote. Iji nonde embo awa kundo gundo aikae atutumbetero, Yesu mi embo ainde tedogosisina, 41 “Nane imonde buro ro anate jipapa esi?”
Edo ami sisina, “Badari, na ine ato jisi dave ari yai gain tena.”
42 Edo, Yesu mi ainde sisina, “Awara, jisi gundedo yai gi! God mi ito gebé ari nato yai pieteta ami imo esiri kaviyegeteta.” 43 Edo burigibé ainda jisi dave esiri Yesu da amboda maunteite God dasiga esisina. Edo iji nonde embomai berari buro awa gido, awamane daedo God dasiga esitera.

18:20 Exodus 20:12-16; Deuteronomy 5:16-20