4
Satan mi Iesu bavisina.
(Mark 1:12-13; Luke 4:1-13)
Ango edo Asisi Kotopu mi Iesu gisijido visido abu damodamo ainda totorisina, Binei* Binei awa Satan da dao nei. mi imo bawarate. Edo Iesu indari indae iji 40 muyae 40 kakara eite sima esisina. Edo ainda amboda imo beji mina burisina. Ango edo bawari embomi gundo embo ainde sisina, “Imo awa God da Mai gido, ge okain teyo ganuma itera eiwa bread are.”
Ata Iesu mi mina sisina, “God da geda gaiari isira awa, ‘Embo enembomi bread akuta injido wasiribé bari tao ae. Ata ge berari God da beda edo gundo eira awa kera edo, wasiribé budo ara.’ Deuteronomy 8:3
Ango edo Binei mi Iesu kundo maundo nasi kotopu Jerusalem da esisina, edo Jew embomaida oro kotopu bajina Jew embomaida oro kotopu bajina awa Jew embomaida dasiga ari oro bajina dabé da. Oro awa Jerusalem nasi doda isinesina. ainda eno ikanebé ikaneda esiri peposisina. Edo Binei mi ainde sisina, “Imo awa God da Mai gido, imo akuta kekapunya edo wote. God da geda gaiari isira awa:
‘God mi ge okain tari ainda anelamanemi
imo dedegara,
edo awamanemi imo ipada jiaro erato
ito tai ganumada dainyae.’ Psalm 91:11-12
Edo Iesu mi embo ainde sisina, “God da geda gaiari daedo isira awa, ‘Imo Badari ito God bawote.’ Deuteronomy 6:16
Edo tekago Binei mi embo awa kundo peji ikanebé ainda vivisisina. Edo yai berari embomaimi gisijido era awa ae awamaneda taogari de awa Iesu da yai piesiri gosisina. Edo ami ainde sisina, “Nane roviravi berari eiwa imonde piana, imo nato yai baongo dadari edo na tumondebain ata gido awa.”
10 Edo Iesu mi ainde sisina, “God da geda gaiari isira awa, ‘Imo Badari ito God awa tumondebain edo eyo, edo embo awa akuta kera edo eyo.’ Deuteronomy 6:13 Imo dodo nato gunda mambu, Satan! Satan awa God da anela da (1)da dao. Anela awa God da ge jindesiri God mi imo kundo augesiri utuda edo idegesisina. Satan awa God da gitopo edo embo enemboda gitopo.
11 Edo Binei embo awa dodo mambiri, edo giwo, anelamane gundo Iesu kondade esitera.
Iesu ainda buro yai Galili da tuturo esisina.
(Mark 1:14-15; Luke 4:14-15)
12 Edo John Bapataito Ari Embo da gitopo embo§ gitopo embo. John Bapataito Ari Embo da gitopo awa Daotari Herod Antipas (Matthew 14:3-4). mi embo awa kundo bundari oroda pipisitera. Edo iji ainde Iesu mi bino awa ingido imo tekago yai Galili ainda egenembesisina. 13 Ango edo Iesu mi Nasaret nasida gisi maunsisina, edo ainda amboda Kapenium nasida gundo isima edo esisina. Edo Kapenium nasi awa Galili ubutu demonda. Edo yai ainda awa Jew ewowo Zebulun ae Naphtali deda topo. 14 Edo Iesu mi yai ainda maundo isima esisina, ge peroveta Isaiah mi matu sisina awa ari bé arate tedo:
15 “Yai Zebulun ae Naphtali de awa
ubutu demonda ae un Jodani da kupo neideda.
Yai awa yai Galili doda isira,
edo yai ainda Gentile embomai* Gentile embomai awa Jew embomai ae. Awamane awa embomai nenei berari Jacob da veda edo gumbae. jiwaemi isima edo era.
16 Edo embomaida yai ainda muyae doda isima edo era awa,
parara bajina gumbiri gera.
Edo ainkain betari yai ae ainda duga deda isima edo era,
awamaneda yai parara atesira.” Isaiah 9:1-2
17 Edo iji ainde Iesu tuturo edo embomaida yai ge karigeteite tevina, “Utuda gisijiari itomane yai aikae gumbira. Utuda gisijiari itomane yai aikae gumbira. Kondade ari ge Matthew 3:2da tuda giwo. Awatedo itomane jimbo bebegae dodo God da yai wareregewo.”
Iesu wo iro ari embo ipa ao pasido (4) dao sisina.
(Mark 1:16-20; Luke 5:1-11)
18 Ango edo Iesu ainto edo Galili ubutu bengida maunteite ami nanonameji tote (2), Simon (Ainda dao nei awa Peter.) ae ainda nameji Andrew de gosisina. Awamane awa wo iro ari embobo, awatedo iji angode awamanemi wo bain monga ubutuda augetero gosisina. 19 Edo ami awamanede sisina, “Nato amboda puwo! Nane imomane atopatano gido embomai bave.” 20 Edo burigibé awamaneda monga dodo embo awa ambo ambo esitera.
21 Ango edo Iesu yai awa dodo ainto edo maunteite ami nanonameji nei tote (2) gosisina. Awamane awa Zebedee da mamai, James ae John de. Edo awamaneda mamo Zebedee de un ma doda isite awamaneda monga kakapegari awa sirigetero Iesu mi awamane dao sisina. 22 Edo boraebé un ma ae awamaneda mamo de dodo embo awa ambo ambo esitera.
Iesu mi God da bino dave karigedo embomai jiwae gao euri kaviegotora.
(Luke 6:17-19)
23 Ango edo Iesu yai Galili da umbugo berarida maundo gundo eite Jew embomaida benunu oro Jew embomaida benunu oro awa jiwaebé, edo nasi da da ainda isima edo esitera. Oro ainda Jew embomai dada edo Badari tumondebain edo esitera, awamaneda katari budo esitera, edo awamaneda mamai atopasido esitera. jiwaeda torido embomai atopaposite gisijiarida bino dave§ gisijiarida bino dave awa nongo edo embomaimi God da sima ari dave awamaneda yai bari tao. awa karigedo esisina. Edo embo ami embomaida burau ari berari ae karu amburo neide kainde berari de awa gao euri kaviegotora. 24 Edo ainda buro babainda bino awa yai Siria berarida arapu esiri, embomaimi awamaneda embo karu ari berari, karu evekara ae memesi de, edo bineimaneda* bineimane awa asisi bebegaeda dao nei. bubundegari ae tamo jipari de, ipatai ambari de, awamane ainda yai kundo gumbero Iesu mi awamane gao esiri kaviegesitera. 25 Awatedo embomai jisi babain yai Galili da edo, Nasi Babain Ajigari 10 da, Nasi Babain Ajigari 10. Guriki da ge einda awa Dekapolisi edo ainda moka awa ‘Nasi Babain Ajigari 10’. Jerusalem da, yai Judea da edo un Jodani kupo neida, awamanemi Iesu ambo ambo esitera.

*4:1 Binei awa Satan da dao nei.

4:4 Deuteronomy 8:3

4:5 Jew embomaida oro kotopu bajina awa Jew embomaida dasiga ari oro bajina dabé da. Oro awa Jerusalem nasi doda isinesina.

4:6 Psalm 91:11-12

4:7 Deuteronomy 6:16

4:10 Deuteronomy 6:13

4:10 Satan awa God da anela da (1)da dao. Anela awa God da ge jindesiri God mi imo kundo augesiri utuda edo idegesisina. Satan awa God da gitopo edo embo enemboda gitopo.

§4:12 gitopo embo. John Bapataito Ari Embo da gitopo awa Daotari Herod Antipas (Matthew 14:3-4).

*4:15 Gentile embomai awa Jew embomai ae. Awamane awa embomai nenei berari Jacob da veda edo gumbae.

4:16 Isaiah 9:1-2

4:17 Utuda gisijiari itomane yai aikae gumbira. Kondade ari ge Matthew 3:2da tuda giwo.

4:23 Jew embomaida benunu oro awa jiwaebé, edo nasi da da ainda isima edo esitera. Oro ainda Jew embomai dada edo Badari tumondebain edo esitera, awamaneda katari budo esitera, edo awamaneda mamai atopasido esitera.

§4:23 gisijiarida bino dave awa nongo edo embomaimi God da sima ari dave awamaneda yai bari tao.

*4:24 bineimane awa asisi bebegaeda dao nei.

4:25 Nasi Babain Ajigari 10. Guriki da ge einda awa Dekapolisi edo ainda moka awa ‘Nasi Babain Ajigari 10’.