6
Iesu mi nongo edo kaena embomai rorae isisigaede kando piari awa atopaposisina.
“Edo bé gidogogo ewo. Itomane kando embomai rorae isisigaede arapada embomi gorote ango piainyae. Edo ango awa itomane Mamo utuda awa tau itomane mana piaina.
“Awatedo iji ainde imo awamanede kando piato bara awa, arapada karigato giwore. To putedo eote dá embobo iwawa tote (2)demi benunu oroda edo nasi doda eiworo embomaimi dasiga orote jipapa edo era ango. Eiwa gebé imondemane tena, awamaneda tau awa matu bera awara. Ata imo embomai rorae isisigaededa kando piain jipapa eite gido awa dowato embo da ain buro ro esi awa giure. Awaembo ito piari awa onjigedo pieyo. Ango edo ito Mamo imo onjigarida gido eira, ami akuta ito tau awa arapada piari bata.
Iesu mi nongo edo kaena God da yai benunu tari awa atopaposisina.
(Luke 11:2-4)
“Edo imo benunu site gido embobo iwawa tote (2)demi tarago eote. Awamaneda jipapa bajina awa embomaimi awamaneda wasiri dave gorote, awatedo awamane benunu oro doda edo nasi begata umbugoda petedo benunu tedo era. Eiwa gebé imondemane tena, awamaneda tau awa matu bera awara. Ata imo benunu tain edo gido awa, aundo ito mando jiumbarida torido manguro jido doda, ito Mamo imo jisimi gae, ainda yai benunu teyo. Edo ito Mamo imo onjigarida gido eira, ami ito tau awa arapada piari bata.
Edo iji nonde imomane benunu site, ge dá awa tekago tekago teove dá embomai God gae ango edo era. Awamanemi kotembedo era awa, ‘Edo nakare benunu tari ge jiwaebé tedo era, God mi natokare benunu tari awa ingido aina.’ Aindabé itomane Mamo awa gari itomane jipapa rori awa tedogae gisida, imomane awamane ango eove. Awatedo benunu engo tewo:
‘Mamo natokare utuda isima edo eta awa,
dao ito kotopu tou ore.
10 Gisijiari ito doyo gumbare.
Nakare jipapa ito butu einda ore,
dá ouwamanemi utuda edo era ango.
11 Namondekare deguta da (1) dowae, indari jipapa edo era awa;
iji einde piewasi.
12 Edo jimbo bebegae natokare
kotembedo dowasi,
dá ango nanekare embo neneimi
jimbo bebegae ro namondekare edo era awa,
kotembedo dodo era.
13 Edo bawarida nakare kundo aimbote,
ata embo beyae* embo beyae awa Satan da dao nei. da yai nakare toregewasi.
Imo awa natokare Daotari, Goroba Berarida Goroba,
awatedo imo iji natopo itari dasiga ore. Awara.’
14 Edo embo neneimi itomane yai jimbo bebegae aro gido kotembedo dowawa awa, Mamo itomane utudami itomane jimbo daedo kotembedo dowaina. 15 Ata imomane embo neneida jimbo bebegae kotembedo dowae awa gido, Mamo itomanemi jimbo bebegae itomane daedo kotembedo dowainyae.
Iesu mi nongo edo kaena God da yai indari dodo kakara ari awa atopaposisina.
16 “Ango edo imomane God da yai indari dodo kakara eite gido dombu itomane dá embobo iwawa tote (2)demi awamaneda dombu dubo vevera edo era ango eove. Awamanemi dombu aewa gutedo era awa, embomaimi gido kakara era torote. Eiwa gebé imondemane tena, awamaneda tau awa matu bera awara. 17 Ata iji nonde imo indari dodo kakara eite gido ito dombu teiedo kopuru tu duwari eyo. 18 Edo ango eta ami awa indari dodo kakara ari embomaida yai ae, ata ito Mamo imo jisimi gaeda yai. Edo ito Mamo imo onjigarida gido eira, ami ito tau piari bata.
Gaiapa imomane embo awa utuda ounda dada ewo.
(Luke 12:33-34)
19-21 “Yai nonda itomane gaiapa isira awa, do itomane awa yai ainda daedo itaina. Awatedo gaiapa imomane embo awa butuda einda dada eove. Butuda dada awa gido, kandoromi kapara, damana gamaina, edo beono embomi bededo torido bara. Ata gaiapa imomane embo awa utuda ounda dada ewo. Utuda dada awa gido, kandoromi kapari tao ae, damana gambari tao ae, edo beono embomi bededo torido bari tao ae.
Ito jisi awa ango ito tamoda keimo.
(Luke 11:34-36)
22 “Embo enemboda jisi jisi. Ove Kotopuda atopapasigari kotembedo era awa: Ge ‘jisi’ da moka einda awa ‘do’ ango, edo ge ‘tamo’ da moka einda awa ‘wasiri’ ango. mi kondade euri inono yai berari gido era. Awatedo ito jisi awa ango ito tamoda keimo. Edo ito jisi karu itae gido, rorae berari dave gata. 23 Ata ito jisi karude gido, rorae berari dave gari tao ae. Edo imo Iesu da atopatari ategedo bata gido, ro berari gatate God mi jipapa eira awa, davebé gata. Ata imo Iesu da atopatari ategedo bae gido, ro berari gatate God mi jipapa eira awa, davebé gari tao ae. Awa muyaeda itari ango. Awatedo, edo parara do itoda awa muyae ango gido, imo awa jimbo beyae bajinade!
Inemane God ae butu gaiapa de sima ari tao ae.
(Luke 16:13)
24 “Embo da (1)mi badarari tote (2) sima ari tao ae. Embo awa badarari da (1)de sinigambari eite nei dubobudo aina, ko ami badarari da (1) tou eite nei jipapa ae edo aina. Inemane God ae butu gaiapa de sima ari tao ae.
Kotembari jiwae edo dubo vevera eove.
(Luke 12:22-34)
25 “Awatedo imondemane tena, wasiri itomane awaembo kotembari jiwae edo dubo vevera eove, indari edo un ro budo indavi, o ombarijiari ro budo tamoda piavi. Wasiri itomane awa bajinabé God da jisida, indari ango ae; edo tamopisi itomane awa bajinabé God da jisida, ombarijiari ango ae. 26 Imomane nimane ikane ima puma edo era awa gidogogo ewo! Awamanemi rorae ve uraede o buroda rorae be kumbaede o rorae dada edo itari oroda piaede. Awarata itomane Mamo utuda ami awamane undedo eira. Itomane tega awa bajinabé God da jisida, tega nimane dá ango ae. 27 Embo da ainmi itomane doda ainda wasiri butuda ribori itarate kotembari jiwae edo dubo vevera arimi riboribé ainita? Ango ari tao ae!
28 “Edo ro awaembo itomane ombarijiari ro budo tamoda piari kotembari jiwaemi dubo vevera edo evi? Kotembedogogo edo giwo arapa are, abuda kokomane nongo nongo edo erido eri awa. Awamane akuta buro okain aede edo ombarijiari gaiaede. 29 Awarata imondemane tena, Daotari Solomon da ombarijiari berari ainda jitari dave awa, abu koko dabé ainda jitari davebé dave awa daginegari tao ae. 30 Giwo! Edo God mi kiyan butuda erari kokomi giro ari, ata sipo neide awa vededo dungara, God mi imondemane ombarijiari inonobé piaina. Itomane gebé ari awa saka! 31 Awatedo kotembari jiwaemi dubo vevera edo teove, ‘Kaena un ro indari?’ o ‘Kaena rorae ro indari?’ o ‘Kaena ombarijiari ro budo tamoda piari?’ 32 Gentile embomai, God gae, awamanemi rorae berari eiwawa bain edo era, edo Mamo itomane utuda ami matu giuri rorae berari eiwawa jipapa edo ewa. 33 Ata God da gisijiari§ God da gisijiari da moka awa dá ango utuda gisijiari. Kondade ari ge Matthew 3:2da tuda giwo. ae ainda wasiri dambu darari de awa gisi gain edo ewo! Edo ango eiawo God mi rorae berari eiwawa daedo itomane yai piedo aina. 34 Deguta da da ainda bouga isira, awatedo sipo neida bouga gumbari gido kotembari jiwaemi dubo vevera eove. Bouga ro audo gumbari gido awa, imomane iji ainde inono sirigawa.

*6:13 embo beyae awa Satan da dao nei.

6:22 jisi. Ove Kotopuda atopapasigari kotembedo era awa: Ge ‘jisi’ da moka einda awa ‘do’ ango, edo ge ‘tamo’ da moka einda awa ‘wasiri’ ango.

6:23 Edo imo Iesu da atopatari ategedo bata gido, ro berari gatate God mi jipapa eira awa, davebé gata. Ata imo Iesu da atopatari ategedo bae gido, ro berari gatate God mi jipapa eira awa, davebé gari tao ae.

§6:33 God da gisijiari da moka awa dá ango utuda gisijiari. Kondade ari ge Matthew 3:2da tuda giwo.