5
Yesu da gorobami asisi bebegaeda goroba daginegesisina.
(Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39)
Yesu ae ainda ambodani de Galili ubutu kupo neinda guputera, yai Gadareni do ainda. Edo iji angode Yesu ma doda edo idegeteiri, embo da (1) awa goiari yai dá ango edo idegedo gundo Yesu tapusina. Edo embo awa asisi beyae doda itari. Banga toda yai embomaimi awamaneda bebetegari piedo era ainda isima edo esisina awa, embo da aimi asi okain aurimi ari* asi okain aurimi ari da moka English geda awa chain(s). ami bundedo jiari itari tao ae. Aindabé, iji jiwae asi aurimi ari ami ainda ipatai bundedo jiaro itarate edo esitera. Ata asi okain jiuri kapedo esisina. Embo awa goroba jiwae, embo da aimi ao darari tao ae. Ijide muyaende, embo awa goiari yaida gundo maundo eite pejida aorogateite ganumami akuta tamo kapedo einesina.
Edo embo ami Yesu aikamana gido tumundo gundo ainda doda baongo dadari esisina. 7-8 Ango edo Yesu mi asisi beyaede sisina, “Embo awa dodo idege!” Awatedo, aorogatedo sisina, “Yesu, God Ikane Itarida Mai, imo namonde ro ain jipapa esi? God da daoda tena, na dedo sitote.”
Edo Yesu tedogosisina, “Dao ito averi?”
Edo embo ami mina sisina, “Dao nato Jisi Da, aindabé nakare jiwaebé awatedo.” 10 Edo embo ami Yesu benunu tedo dowae edo esisina, “Yai neinda mamborekae!”
11 Yai ainda pumane jisi da undedo era, peji demonda. 12 Ango edo bineimanemi Yesu de benunu tedo dowae esitera, “Nakare pie maundo pumaneda yai tororé.” 13 Edo Yesu mi asisi bebegae doda itaride sisina, “Awara, mambú!” Ango tesiri awamane idegedo maundo puda doda totoritera. Edo pu jisijisi ajijigari 2,000 awa peji dedewada tumundo matawa wotedo un ubutuda injido bebetegesitera.
14 Embobo avekave pu sima ero jijirisina awa adu maundo bino awa tetero gositera, nasi bajinada edo indari kumbari urari nasida ainda. Embomai idegedo maunsitera, wasiri nongo nongo esiri awa gain. 15 Edo awamane Yesu da yai gundo, embo bineimane jisi dami bundari awa ainda anumbedo isiri gositera, ombarijiari ari, kotembari dave gumbarate eiri, gido adu esitera. 16 Edo awamanemi nongo edo Yesu mi embo ainda bineimanemi bundari isinesina awa bineimane ondesiri idegedo pumaneda yai maunsitera awa, embo neneinde tetero gositera. 17 Awatedo, embobo yai ainda ami tuturo edo Yesu engega sitera, “Natokare yai dodo mambuyo!”
18 Ango etero Yesu tuturo edo ma doda totoreiri embo bineimanemi bundari awa gao esiri kaviyegesisina ami Yesu de tedo dowae esisina, “Na do! Imonde mamane.” 19 Awarata, Yesu embo awa dowae ainde mambae, ata sisina, “Dodo egenembedo nasida mambuyo, ito orobeda, edo teyo goré, ‘Badari da do ari bajina nato yai edo na esiri kaviyegetena!’ ” 20 Awatedo, embo awa dodo maunsisina, Nasi Babain Ajigari 10 ainda eite, Yesu mi imo gao esiri kaviyegesira awa teuri embomi gido korebé edo esitera.
Yesu da gorobami karu ae betari de awa daginegesisina.
(Matthew 9:18-26; Luke 8:40-56)
21 Yesu tenda egenembedo ubutu kupo neinda made tepusina. Embomai jisi da ubutu demonda jinenembesitera. 22 Jairus awa Judah embomainda benunu oro sima ari. Ami Yesu da yai gundo baongo dadari 23 edo benunu sisina, “Nato gagara duberi 12 ango awa karu beyaebé edo betari aikae esira. Gumbu! Ipa tamonda piato kaviyegedo itare.” 24 Awatedo, Yesu aedade mauntero embomai jiwaebé awamane doiedo daedo maunsitera.
25 Ango edo eutu da (1) awa karu ororo bureite duberi 12 doturisina. 26 Edo iji jiwae siwo gao ari emboda yai aro kaviyegain ganu kundo maundo esisina. Ata karu kaviyegae ainda ganu itae esisina. Ainda karu bajina esisina. 27 Ango edo eutu ami Yesu da gumbari ge ingido embomi Yesu doiedo mauntero ainda gunda maundo Yesu da ombari ribori tujijisina. 28 Eutumi kotembesisina, “Tepo da (1) na embo ainda ombari ribori tujido awa kaviyegana.” 29 Tujijieira angode, Yesu da gorobami eutu awa esiri ororo jingesiri kaviyegesisina. Edo tamo mina dave burisina.
30 Yesu boraebé gosisina, ainda goroba awa idegeteira. Edo wareregedo embomainde sisina, “Ombari nato aimi tujiri?”
31 Yesu da ambodanimi sitera, “Embo jiwaebé imo doiera gotesi? Ro awa embo imo, ‘Aimi tujiri’ tesi?”
32 Edo Yesu eutu aimi ainda ombari ribori tujiri awa gain kakowa esisina. 33 Eutu kaviyegesisinami adu eite do periperi eite Yesu da yai gundo baongo dadari edo sisina, “Na awa ororo bureite duberi 12 dotena, edo gundo ito ombari ribori tujido kaviyegetena. Awa ge bémi tena.” 34 Edo Yesu mi eutu ainde sisina, “Gagara nato, bégade mambuyo! God mi ito gebé ari nato yai pieteta ami imo esiri kaviyegeteta.”
35 Yesu ge eiwa siri Jairus da mandoda edo embo nenei guputera. Edo sitera, “Ito gagara itae esira. Atopatari dowato mando itoda gumbure.”
36 Yesu ge tera awa ingido Jairus de sisina, “Itadaita eote! Na tumonda ewasi!”
37 Ango edo embomai nenei tesiri dotero edo Peter de James ae nameji John de kundo maunsisina. 38 Awamane gundo Jairus da mandoda, Yesu yavi bajinabé eite ji tero gosisina. 39 Edo Yesu mandoda torido embomainde sisina, “Yavi eite einda ji tewa aindabé rori? Gagara saka eiwa betae, ata jitao aveira.” 40 Ango tesiri gido awa embomai mandoda ami Yesu tedojijiritera.
Ata Yesu awamanede sisina, “Imomane eve iwo!” Ango edo imo gagarada aimamo de ambodani tamonde (3) de awa budo gagara betari isira do ainda totorisina. 41 Edo Yesu gagara saka awa ipada jijieite Judah embomainda gemi sisina, “Talitha cumi!” (ainda moka awa “Gagara saka eri!”). 42 Boraebé gagara saka awa erido ainto esisina. Ainda aimamomi gido, “Aiiya! Wasiri eiwa tena!” ango mina tara esitera. 43 Yesu awamanede sisina, “Embo neinde teove, gagara eteno kaviyegesira eiwa!” Edo amboda sisina, “Gagara eiwa indari piewo indare.”

*5:3 asi okain aurimi ari da moka English geda awa chain(s).