10
Yesu mi iu de aro de jimundo dodo evekara arida ge atopaposisina.
(Matthew 5:31-32; 19:1-10; Luke 16:18)
Edo Yesu yai awa dodo erido un Jodani kupo neinda temundo wotedo yai Judea kena maunsisina. Ango esiri embo jisijisi tenda gundo jinenembesitera. Edo imo dá edo eira ango ami awamane tenda atopaposisina.
Edo Parasi mane gundo Yesu bavedogain, tedogari pipisitera, “Nakare te goré! Awa awarita, embo aro jimundo amboda dodo evekara ari?”
Edo Yesu tedogari mina sisina, “Moses mi ge okain ro imondemane gagurisini?”
Awamanemi sitera, “Moses mi gagurisina awa, embo aro dowain edo gido, ‘Jimbari itae ena,’ ango ove gaiedo eutu awa piari mambarate sisina.” Deuteronomy 24:1-4
Yesu awamanede mina sisina, “Aindabé itomane do okain edo imomane God da jipapa ambo ambo ari tao ae, Moses ge eiwa gagurisina. Ata tuturoda God mi utu ae butu de esisina ainda awa, ‘embo de eutu de esisina.’ Genesis 1:27; 5:2 ‘Aindabé awa, embo ainda aimamo dodo arode dada aina. Ango era ami, awamane tote (2) awa gundo tamo da (1) ara.’ Genesis 2:24 Ango edo awamane tote (2) evekara itari tao ae, ata tamo da (1). Awatedo, embo ae eutu de God mi piesiri dada etera awa, embo enembomi mana piaro evekara ara.”
10 Daedo, Yesu maundo mandoda torido isiri ge awa ambodanimi tenda tedogositera. 11 Edo awamanede sisina, “Embo aimi ‘Jimbari itae ena,’ ove ango gaiedo ainda aro dowari mambari, eutu nei jimaina, awa jimbo ipuda ari ainda aro matuda yai. 12 Edo eutu ainda iu dodo embo nei jimaina, awa jimbo ipuda ari ainda iu matuda yai.”
Yesu mi mamai ao esisina.
(Matthew 19:13-15; Luke 18:15-17)
13 Edo embo neneimi mamai Yesu da yai kundo guputera, God da ao ari awa embo ipa tamonda piarate. Atako, ambodanimi awamanede ge okain sitera, “Imomane dodo mamai kundo mambú!” 14 Ata, iji angode Yesu mi wasiri awa gido bé dubodave ae edo ambodanide sisina, “Ango teove! Mamai dowo! Nato yai gumboré! Aindabé, embo God tumonda edo era dá mamai engogo awa, God da gisijiarida itera. 15 Awara! Edo ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Embo da aimi God mi gisijiarate jipapa eira awa, ainda gumbari ategedo kumaina, dá mamai ango. Edo ango aina awa, God mi embo awa gisijiaina. 16 Edo Yesu mi mamai ipada jiuri gumboro osinembedo ipa tamonda piedo, God da ao ari awawane embo benunu tedo esisina.
Embo gunaguguye jiwaedemi Yesu de tedogari pipisisina.
(Matthew 19:16-22; Luke 18:18-23)
17 Edo Yesu ae ambodani de yai ainda edo idegedo begatada ainto edo mauntero, embo da (1) tumundo gundo Yesu da doda baongo dadari edo kondade arate tedogosisina, “Atopatari, imo awa embo dave. Te gane! Na buro ro edo wasiri natopo itari kumani?”
18 Awatedo, Yesu mi embo ainde sisina, “Ro awa embo na dave tesi? Imo na dave teta aindabé awa gotesi? Embo enembo awa dave da (1) itae, ata God akuta. 19 Imo God da ge okain berari sisina awa gari. Ainda tari awa, ‘Ipuda eote, dato beteure, beono eote, ge pitawa teote, embo neinda rorae gae jigamo eote, ito aimamo tou edo eyo.’ ” Exodus 20:12-16; Deuteronomy 5:16-20
20 Edo embo ami Yesu de mina sisina, “Atopatari, na tuturoda mai tekade God da ge okain sisina berari teteta awa ambo ambo eite gundo boroko matawa eite itena.”
21 Ango tesiri Yesu embo awa jisini eite dubobari gemi sisina, “Imo buro nei da (1) bé awa ata. Imo maundo ito rorae berari pieyo embo neimi oriaro ito ganu awa embomai rorae isisigaede piate, edo gaiapabé utuda bata. Edo gumbuyo! Orega awa kundo na ambo ambo ate.”* Yesu ge engo tae, kaena edo gido maundo kaenato rorae berari piaro embo neimi oriaro kaenato ganu awa embomai rorae isisigaede piaro God mi wasiri natopo itari piari bara. Ata, kaenato jimbo bebegae dodo Yesu da yai wareregaro God mi wasiri natopo itari piari bara. Embo eiwa ainda tumonda ari ainda ganuda pipisisina, ata Yesu da yai piae.
22 Yesu mi ge ango tesiri gosisina, ata, embo awa gunaguguye jiwae edo ainda gaiapa mana dowaina ango kotembesisina. Awatedo, embo awa dombubé wa boruda darago esiri mamato eite taigedo maunsisina.
Yesu mi rorae berari butuda edo God da gisijiarida ge atopaposisina.
(Matthew 19:23-30; Luke 18:24-30)
23 Ango esiri Yesu ambodani jisimi udugedo gido awamanede sisina, “Embomai gaiapade awa God da gisijiarida torari awa okain bé tambara!”
24 Edo ambodanimi ge awa siri gido kore bajina esitera. Atako Yesu awamanede tenda sisina, “Maiunji, embomaimi awamaneda gaiapa tumonda eite torari okain bé God da gisijiarida tamundo era! 25 Embo gaiapademi God da gisijiarida torari awa okain dá wo bajina kamelo mi ninou to sakada ango mana toraina.”
26 Edo awamane kore bajinabé eite mina tara esitera, “Embo bé aimi God da tonembari baini?”
27 Ata Yesu awamane jisini eite sisina, “Gebé, embo enembomi awamaneda wasiri topo tonembari tao ae; ata God buro berari ari tao. Awatedo, God mi awamane tonemaina.”
28 Ango edo Peter mi Yesu de ge tuturo edo sisina, “Giyo! Nakare rorae berari dodo guputera, imo ambo ambo edo era.”
29 Edo Yesu mi mina tedo sisina, “Awara! Edo ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Embo da aimi ainda mando dodo, nanonameji, ruaimono, aimamo, aro ae maiunji de ritako butu dodo na awa embo edo God da bino dave awa embo mambira awa, 30 rorae bé jiwaebé boroko iji einde baina. Awatedo, God mi kando bé jiwaebé (100) ango oromando, nanonameji, ruaimono, aimono, maiunji edo butu, emboda yai piari baina. Edo daedo embo aimi na ambo ambo edo eira awa, embo neneimi memesi neindekainde ainda yaida piara. Edo iji amboda gumaina ainde, embo awa wasiri natopo itari baina. 31 Ata gisijiari jiwae boroko iji einde itera awa dero bé tuda amboda wotedo bara. Edo buro embo jiwae boroko iji einde itera awa dero bé ikaneda amboda visido bara.”
Yesu mi ainda betedo erarida ge tenda karigesisina.
(Matthew 20:17-19; Luke 18:31-34)
32 Edo iji ainde Yesu ae ainda ambodani de begatada Jerusalem kena vitain maunsitera. Edo Yesu awa begata kopuru eiri awamane gido kore bajina esitera. Ango edo awamanemi Yesu ambo ambo eite adu esitera. Edo Yesu ainda embobo 12 awa tekago demonda doregedo ami tuturo edo buro ro ainda yai idegaini awa awamanede tesiri gositera. 33 “Ingiwo! Kaena Jerusalem kena vivitera. Edo na, Embo da Mai awa, pirisi babain ae Aodarida atopapasigari deda yai piari mamana. Awamanemi na kundo katara. Edo Judah embobo aeda yai piaro mamana nato betari awa embo. 34 Edo awamanemi na awa tedojirido, asi bebedemi vededo, na kosiwa edo daro betana. Ata deguta tamonde (3) ainde awa, na awa tekago erana.”
James ae John demi Yesu da yai dero atega esitera.
(Matthew 20:20-28)
35 Ango edo James ae John de, Zebedee da mamai, Yesu da yai guputera. “Atopatari,” awamanemi sitera, “Nakare ro jipapa era awa inemi ae etesita?”
36 “Itomane jipapa awa rori?” Yesu mi awamanede sisina.
37 Awamanemi mina sitera, “Iji nonde imo ito anumba ainda taogaride gisijijieite gido awa, nakare jipapa era awa, embo nei ito ipabeda edo embo nei ito ipa andada anumain.” Awamaneda taogari daedo arapa ain kotembesitera, awatedo, awamanemi ango sitera.
38 Ata Yesu mi awamanede sisina, “Imomane ro atega evi awa gae. Imomane inono memesida akou nane inana ango awa indavi? Edo imomane inono betarida bapataito nane bana ango awa bavita?”
39 “Nakare inono ango ara,” awamane mina sitera.
Awatedo, Yesu mi awamanede sisina, “Imomane gebé, memesida akou nane inana angó awa indawa, edo imomane betarida bapataito nane bana angó awa bawa. 40 Ata na awara ari embo katambarida itae, aimi anumaini nato ipabeda edo nato ipa andada. Eiwa ta, God mi matu katambedo siya esisina; awatedo, God mi tari ainkaimi namonde daedo anumbedo gisijiara.”
41 Edo iji angode ambodani ajigari 10 mi James ae John deda ge awa ingido dubodave ae bé esitera. 42 Ata Yesu mi ambodani berari dao tesiri gumbero awamanede sisina, “Imomane gotewa awa, gisijijiegari butuda einda ami ge okain awamaneda embomainde tedo era, edo awamaneda awara tarimi embomai gisijido era. 43 Awarata, itomane badari tega arapa ainyae. Ata embo aimi God da gisijiarida embo bajina ain eira gido embo nei kondade aina. 44 Edo embo aimi badararida dero bain jipapa eira gido awa, embo berarida buro embo aina. 45 Aindabé na, Embo da Mai awa, embo bajina ano embo neneimi na tou orote gumbae, ata nane embo kondade edo nato wasiri dadoegedo ami emboda jimbo bebegaeda mina piano embo jiwae udegari budo God da gisijiarida tororote.” Awatedo, Yesu da jipapa awa ainda iwata angó kaenane ambo ambo orote.
Bartimaeus jisiguba ari awa Yesu mi esiri dave esisina.
(Matthew 20:29-34; Luke 18:35-43)
46 Ango edo Yesu ae ainda ambodani de Jeriko nasida guputera. Ainda amboda awamane ae embo jiwaebé de daedo nasi awa dodo idegedo maunsitera. Edo embo jisiguba ari dao Bartimaeus, awa Timaeus da mai, ami begata demonda anumbedo isite embode ganu benunu tedo esisina. 47 Edo Bartimaeus mi Yesu Nasaret Embo awa gupeira ainda bino ingisina. Edo tuturo edo aorogatedo sisina, “Yesu, David da Mai, na do ewasi!”§ Iji angode embo jisiguba arimi dao bajina ‘David da Mai’ jigamo esisina, awa God da Avigari Embo awa David da orobeda edo gumaina tari. Judah embomainda gain eite itari awa God da Avigari Embo ami gundo embo gao ari kaviyegara edo awamane gisijiaina matu Daotari David mi awamaneda apipiye gisijijisina ango (Psalm 89:3-7; Isaiah 29:18-19; 35:5-6; Jeremiah 23:5-6; Ezekiel 34:23-24).
48 Iji angode embo jiwaebé ge okain embo ainde tedo esitera, “Imo ge do!”
Ata embo ami aorogatedo dowae esisina. “David da Mai, na do ewasi!”
49 Ango edo Yesu petedo dapisina, edo ge okain sisina, “Embo owa dao teú nato yai gumbare!”
Awamanemi embo jisiguba ari ainde sitera, “Yesu imo dao sira. Eri! Adu eote! Erido gumbuyo!” 50 Edo ge ango tetero embo ainda dademo ombari kokumbedo augeteite tou edo erido Yesu da yai gupusina.
51 Awatedo Yesu mi sisina, “Nane imonde ro anate jipapa esi?”
Ango tesiri embo jisiguba ari ami sisina, “Atopatari Bajina, nato jisi ato dave ari yai gain tena.”
52 Ango edo Yesu mi Bartimaeus de sisina, “Mambuyo! God mi ito gebé ari nato yai pieteta ami imo esiri kaviyegeteta.” Edo boraebé embo ainda jisi pirigesiri rorae berari arapa gosisina. Ango edo Yesu begatada ambo ambo esisina.

10:4 Deuteronomy 24:1-4

10:6 Genesis 1:27; 5:2

10:8 Genesis 2:24

10:19 Exodus 20:12-16; Deuteronomy 5:16-20

*10:21 Yesu ge engo tae, kaena edo gido maundo kaenato rorae berari piaro embo neimi oriaro kaenato ganu awa embomai rorae isisigaede piaro God mi wasiri natopo itari piari bara. Ata, kaenato jimbo bebegae dodo Yesu da yai wareregaro God mi wasiri natopo itari piari bara. Embo eiwa ainda tumonda ari ainda ganuda pipisisina, ata Yesu da yai piae.

10:37 Awamaneda taogari daedo arapa ain kotembesitera, awatedo, awamanemi ango sitera.

10:45 Awatedo, Yesu da jipapa awa ainda iwata angó kaenane ambo ambo orote.

§10:47 Iji angode embo jisiguba arimi dao bajina ‘David da Mai’ jigamo esisina, awa God da Avigari Embo awa David da orobeda edo gumaina tari. Judah embomainda gain eite itari awa God da Avigari Embo ami gundo embo gao ari kaviyegara edo awamane gisijiaina matu Daotari David mi awamaneda apipiye gisijijisina ango (Psalm 89:3-7; Isaiah 29:18-19; 35:5-6; Jeremiah 23:5-6; Ezekiel 34:23-24).