8
Sunbin-Finik em Kitil e nulo Yemkitilmokabe te.
Keko beli, Kulais Yesus eso fowtokoko, buluw kunum waneng num dulum elote Sunbin-Got em diweko, geeyemin weng mak banim te. Nimtew angom? Kulais Yesus e nulo Sunbin-Finik be duyemei, nu sunsun finik so kulomin em deiw ka kel kakabuluwi, ibolow sili sili nam em kuankemin yan be nulo abanggayemkabe kasike. Fein te! Emisik em deiw ming ka kel kakabuluw ding dim bakate, num kawin dim kaleem kal anggil beem sili sili nam be sawa weng beem kitil be de mit da kolewse kasike, sawa weng be ki keko, nulo Sunbin-Got em kiin dim e kiol kuw sen so banim kawtiw keyeminba kekab te. Kate, em teben em deiw kikis beem dulum elote Sunbin-Got e akalem min elo dabalalei, e nukatetew kawin dim kayak keko, kawin dim kaleem kasel num abin kuluse kasike, Sunbin-Got e num sili sili nam ibolow beem yan wa be akalem min beem dim kuw dulewse te. Dulewse kasike kame, kunum waneng nu kawin dim kaleem kal anggil beem “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be diwkuw diwkuw gelewinba kekabuluw kate, Sunbin-Finik em ibolow fukunin ken gelewkabuluw kunum waneng nu ki keko, sawa em kiol weng be fein aluwkabuluw te.* Galesia 5:16,25 Nimin kawtiw ite mak kawin dim kaleem kal anggil beem “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be gelewbiw tewe, kanekabiliw kawtiw biim ibolow fukunin bakati kawin dim kale so fewtoko alakabe te. Kate, nimin kunum waneng ite mak Sunbin-Finik em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be gelewbiw tewe, kanekabiliw kunum waneng biim ibolow fukunin bakati abiil tikin alakabe Sunbin-Got em mesesem mesesem eisneng so be fewtokoko, alakabe te. Yu kilele ibolow fukunina! Nimin kawtiw ite mak kawin dim kaleem kal anggil beem “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be gelewbiw tewe, kanekabiliw kawtiw bi yan wa kuluko, fein kuanokoliw te. Kate, nimin kunum waneng ite mak Sunbin-Finik em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be gelewbiw tewe, kanekabiliw kawtiw bi yan ken kuluko, sunsun finik so bin akal, menew ibolow akal, alik alik be fein kuluko, diwkuw diwkuw bokoliw te. Nimtew angom? Nimin kawtiw ite mak kawin dim kaleem kal anggil em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be gelewbiw tewe, kanekabiliw kawtiw biim ibolow fukunin be Sunbin-Got eso maka kelew kelew kelei, i em sawa weng beelo sakalaw keko, weng bo bo keleweko, atin kuw ki keko, em weng gelewinba kekabiliw kasike. Keko beli, Sunbin-Got e kawin dim kaleem kal anggil em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be gelewkabiw kawtiw ilo kakatyemeko, kalfongyeminba kekabe te.
Kate, yu kawin dim kaleem kal anggil em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng beelo gelewinba kebiliw kawtiw te! Yu Sunbin-Finik em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng beelo gelewkabiliw kunum waneng kesomeliwi, Sunbin-Got em Sunbin-Finik be yom ibolow mutuk tem ka kel weneko, gek kekabe kasike. Kate, mali kawtiw im ibolow tem ka kel e Kulais em Sunbin-Finik be weneko, gekinba kekabe kawtiw i akalem angin kelinba kebiliw te.* 1 Kolin 3:16; 12:3 10 Kaneko kasike, nimin kunum waneng ite mak Kulais eso fewtokoko, bonggubiw tewe, kanekabiliw kunum waneng biim sili sili nam kebiliw beem mongom ete im kawin dim kaleem kal anggil be kuanoke kate, im finik be Kulais em kanese kiol kuw kukuw beem mongom ete finik so bin kuluko, sunsun kuw boke te.* Galesia 2:20 11 Yesus elo fomkamin dim elote dawkalfolse Sunbin-Got beem Sunbin-Finik e yom ibolow mutuk tem ka kel alakabe kasike, Sunbin-Finik beem kitil e yom kuanomin kal anggil bakati finik so duyemei, yu finik so bin kuluko, bokoliw te.
12 Kaneko kasike, nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu kilele ibolow tem tem keko, fukunemoliwka! Kame, nu Sunbin-Got elo yan so keleweko, alakabuluw kasike, nu kanelom nukalem kawin dim kaleem kal anggil em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be geleweko, beem deiw ka kel kakamokoluw te! Itel bate! 13 Yu kaem deiw ka kel kakamiw tewe, yu fein finik banim keko, kuanokoliw te. Kate, yu Sunbin-Finik em “Kanelina! Kanelina!”, angakabe weng be geleweko, beem deiw ka kel eso yuso makuw fewtokoko, kakamiw tewe, yu yom kawin dim kaleem kal anggil beem kukuw wa be anko, banim kelewiwi, yu sunsun finik so bin fein kulokoliw te.* Galesia 6:8; Kolosi 3:5 14 Feinka! Sunbin-Finik e yulo yaulei, yu fein Sunbin-Got em muluwel kebiliw te. 15 Kate, yu kilele ibolow fukunemoliwka! Nu Sunbin-Finik be kulukabuluw kasike kame, nu kanelom “Ebe! Nu num kukuw wa em yan wa kulokoluw kai!”, angeko, iti finganeko, finganin fian beem sak weng afak kawtiw kebokoluw te! Kate, Sunbin-Finik be nulo Sunbin-Got em fein muluwel keyemse kasike, nu ki keko, Sunbin-Got elo “Aatim a! Aatim a!”, dangeko, gaanbuluwi, e nulo fein kiliyemkabe te.* Mak 14:36; 2 Timoti 1:7 * Galesia 4:5-7; Fitew Dase 21:7 16 Kasike kame, Sunbin-Finik be nukalem finik beem dim elo telei, aso i bongguko, nulo bokoyemomeliw: “Fein te! Yu Sunbin-Got em fein muluwel kebiliw te!”, angakabiliw te.* 2 Kolin 1:22 17 Kate yu kilele ibolow fukunemoliwka! Nu Sunbin-Got em fein muluwel keluw tewe, Aatim Sunbin-Got em akalem min Kulais elo fan atew dulewoke mesesem mesesem eisneng be nukati fein kulokoluw te. Kate, nukati em dulewsiliw kal anggil ilum beemdiw kal anggil ilum daolewomin memen keboluwka! Kaneluw tewe, nu Kulais emdiw sunsun finik so bin kuluko, akalem kamok fian keko, alakabe dim ka kel eso mak kuw diwkuw diwkuw bokoluw te.
Nukalem Kalfongeko, Diwkuw Bokoluw em Weng te.
18 Yu kilele ibolow fukunina! Kawin dim kale kel nu kal ilum kuluko, sakik kulukabuluw kate, nu sowem Kulais eso sunsun ken abin kulokoluw beem dulum elote ibolow fukunkabuluw kasike, kame em sakik ilum be fong eisneng atew kekabe te. 19-20 Talfut kelewse ding dim kabalak e, Sunbin-Got e kawin dim kaleem eisneng alik alik ken ati kuw kilkeko, dukuko, bamki so kelewse kate, ibik ete, e mesesem mesesem alik alik beelo sakok kelewse kasike, mesesem mesesem eisneng alik alik kale soson em banim keko, kilonin eisneng kekabe te. Kasike kame, alik alik kilkeko, duku kolewse eisneng bakati sakik keko, ilum so bomi, ibolow danong danong keko, weng mak emdiw bokolomeliw: “Nalem tit ete Sunbin-Got e teleko, akalem fein muluwel ilo kilele kaim dim fitewoke ye? Tiak ding kebe sako?”, ange ange keko, dakalale dakalale keko, alakabiliw te.* Talfut Kese 3:17-19 21 Nimtew angom? Sunbin-Got em akalem muluwel ilo kilele kaim dim kuw fitewoke ding dim bakate, akalem kilkeko, duku kolewse eisneng alik alik bakati kilonemin sakok deiw be koleweko, Sunbin-Got em muluwel iso bongguko, akalem auk so kitil so wiin fian so dim ka kel iso makuw bokoliw kasike. 22 Bokoliw kate, alik nu atemuwete: Emisik ding elote teleko, kame em ding dim bakate, kilkese mesesem mesesem eisneng alik alik angom bi diwkuw diwkuw waneng im aul dukukemin ding em betbet fian kuluko, ooleko, gaankabiliw beemdiw ikati betbet keko, gaanbiliwi, nu yetemkabuluw te. 23 Biimdiw, nukati ibolow danong danong keko, ooleko, gaanbomi, Sunbin-Got em nulo kaim dim kuw akalem fein muluwel keyemoke ding fenbuluw te. Nimtew angom? Sunbin-Got e akalem Finik be imin wanin atew num mutuk tem ka kel dukuse kasike kame, nu fein kal keluwete: Beem ding dim kabalak e, nukalem kilonemin kal be famdeko, sunsun kuw boke kal keyemei, nu kilele kal kebuluw kasike.* 2 Kolin 5:2-4 24-25 Feinka! Sunbin-Got e nukalem kuankemin kakabuluw deiw be okilewse kate, nu kawin dim kale kel kal anggil ilum betbet kuluko, Sunbin-Got em betbet ilum deiw okilewoke ding bakati ibolow danong danong keko, fenkabuluw te. Nalem tit ete ding be fitew kaim dim elo telei, nu akokow so keko, dolon kelinba kebuluw kate, nu kalaing kuw keko, nukalem ibolow e gal kelinba kelewesomi, beem toloke ding fenkabuluw te.
26 Kameem sakik ilum kuluko, beit keko, mitomin kis kebuluw ding dim bakate, Sunbin-Finik e nulo dokoyemeko, kitil keyemkabe te. Feinka! Num kawin dim kale kel kakabuluw ding dim bakate, nu kal anggil ilum fian kulusomi, Sunbin-Got eso weng bakamin weng beem dulum elote teifuluko, akokow kebuluw kate, Sunbin-Finik e num abin kuluko, nukalem ibolow tem beem ilum be Sunbin-Got elo num akokow kebuluw em weng sin dim e kilele kukulewkabe te. 27 Kukulewbelei, akalem wiin so galmose kunum waneng num ibolow tem beem ibolow fukunin be kilele atemeko, fein kal kebe Sunbin-Got be Sunbin-Finik em num dulum elote elo dangakabe weng bakati kilikabe te. Nimtew angom? Sunbin-Finik e Sunbin-Got em ibolow fukunin be fein gelewkabe kasike.* Sim Fut 139:1
28 Sua kel akate, Sunbin-Got e kaneloke eisneng alik alik beem dulum elote “Kaneloke!”, angesomi, elo ibolow mutuk fian dulewkabuluw kunum waneng nulo akalem wiin so amkoko, koyemse kasike kame, alik alik nu kilele kal keluwete: Nomin eisneng mak num dulum elo toloke mesesem mesesem eisneng mak be num dim ka kel dem ken ati kuw gilaloke te.* Efesus 1:11 29 Fein! Sua kel akate, Sunbin-Got e mali kunum waneng num dulum elote “I nem angin kebokoliw kai!”, angeko, kunum waneng nulo “Kame nem mit tololiwka!”, yangeko, nulo akalem wiin so amkoko, “Nem emisik kebe Min beem ibolow fukunkabe deiw bikati mo koyemii, i emdiw ka kel kakamoliwka!”, yangeko, akalem emisik Min beelo kunum waneng banban num fik keleweko, dukuse te.* Kolosi 1:18; Kibulu 1:6 30 Kaneko beli, e kunum waneng im dulum elote “I nem angin kebokoliw kai!”, angse kunum waneng biilo akalem mit elo gaayemeko, ilo akalem wiin so amkoko, akalem kiin dim kel kiol kuw sen so banim kunum waneng keyemse te. Keyemeko, ilo akalem auk so kitil so sunsun boke dim kalo fein yemde unoke te.
Sunbin-Got em Ibolow Mutuk Fian Nulo Duyemse beem Weng te.
31 Kaneko kasike, nu kame nimtew angbuluw e? Yu kililina! Sunbin-Got e nulo dokoyemkabe kasike, maka mak ki keko, nulo nam kalak da koyeme te.* Sim Fut 118:6 32 Yu kilele ibolow fukunemoliwka! Sunbin-Got e akalem ibolow fian so dulewkabe Min beelo ibolow fukuninba keko, num yan wa kulomin beem mongom ete nulo duyemse kasike kame, nu atin kuw kal keluwete: E akalem ibolow folok be beki beki kuw duyemkabe te. 33 Duyembomelei, maka mak teleko, Sunbin-Got elo num dulum elote geeyemin weng mak nam bokole te. Nimtew angom? Sunbin-Got e nulo akalem wiin so amko koyemeko, nulo akalem kiin dim e kiol kuw sen so banim kunum waneng keyemse kasike.* Aisaya 50:8-9 34 Keyemse kasike kame, kante ki keko, nulo geeyembin weng mak bokoyemoke ye? Kulais Yesus ete sako? A Babo! E num gomet em dulum elote kuanse kasike! E fein kuanse kate, Sunbin-Got e elo iti fomkamin dim elote dawkalfolei, e baba teineko, kame Sunbin-Got em auk so yuk teing dim ka kel teinsomi, num abin kuluko, nuso, Sunbin-Got eso, alik alik num dulum elote menew ibolow weng bokolewkabe te. 35 Feinka! Kulais em nulo duyemkabe ibolow mutuk fian be diwkuw diwkuw num dim mewso kel alakabe kasike,
sakik ding o,
ilum ding o,
yenomin teliw ding o,
wanin olfut ding o,
ilim sukum ding o,
maka teliw ding o,
on balam so ganbin ding o,
ding alik alik be ki keko, Kulais em nulo ibolow mutuk fian duyemkabe deiw be okileweko, nam kasi kolewe te. 36 Sunbin-Got em fut ayem tem be num kal anggil ilum kulukabuluw beem dulum elote bokolomele:
“Sunbin-Got kutaka! Nu kom angin kebuluw kasike, diwkuw diwkuw maka teleko, nulo yenomin ibolow kekabiliw te.
Nimtew angom? Im kiin dim kel nu siwsiw samal im yeniwi, kuankabiliw atew kekabuluw kasike.”,
angse kale.* Sim Fut 44:22 37 Kate, Kulais e nulo ibolow mutuk fian kuw keyemkabe kasike, nomin ilum eisneng mak num dim elo tele tewe, nu Kulais em dim kitil kuw moko, talakabe ilum be kalak da kolewkabuluw te. 38 Fein te! Ne atin kuw kal keko, dolon kebite:
Kuankemin o,
finik so bin o,
Sunbin-Got em dabalakayemin finik mak o,
aneng matil mak o,
kame em eisneng mak o,
sow em kaneloke eisneng mak o,
auk so eisneng mak o,
39 katiw alakabe eisneng mak o,
kalak alakabe eisneng mak o,
Kilkemin Sunbin-Got em kilkeko, dukuse eisneng mak o,
alik alik angom bi Sunbin-Got em nulo ibolow mutuk fian duyembe ibolow beem deiw be okileweko, nam kasi kolewiw te. Nimtew angom? Sua kel akate, e akalem ibolow mutuk fian duyemse ibolow be nulo kukuyemeko, nukalem Kamok Fian Kulais Yesus be num dulum elote dabalalei, nu kilele kal keko, atebabuluw kasike.

*8:4: Galesia 5:16,25

*8:9: 1 Kolin 3:16; 12:3

*8:10: Galesia 2:20

*8:13: Galesia 6:8; Kolosi 3:5

*8:15: Mak 14:36; 2 Timoti 1:7

*8:15: Galesia 4:5-7; Fitew Dase 21:7

*8:16: 2 Kolin 1:22

*8:19-20: Talfut Kese 3:17-19

*8:23: 2 Kolin 5:2-4

*8:27: Sim Fut 139:1

*8:28: Efesus 1:11

*8:29: Kolosi 1:18; Kibulu 1:6

*8:31: Sim Fut 118:6

*8:33: Aisaya 50:8-9

*8:36: Sim Fut 44:22