eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị

Keliko Bible

Language: [kbo]KelikoKeliko
Title:Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rịKeliko Bible
Abbreviation:KBOID: KBOWBT or kbo
Copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkbo_html.zip
ePub 3kbo.epub
Amazon Kindle .mobikbo.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekbo2017eb.zip
Plain text canon only chapter fileskbo_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkbo_word.zip
Show formats for developers- - -

Keliko: Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị New Testament+


“Múngú lẽ ꞌbá nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé rĩ pi agaá rá, ĩsẽ ívé Mvá ãlukútaŋá rĩ ímụ́ nyọ̃ọ́kụ́ drị̃gé nõgó, ꞌbá ĩri ẹ̃ꞌyị̃ị́pi rá rĩ ã drã rí ku, ẽ ị́sụ́ rí ídri ꞌdániꞌdáni rĩ ãní bẽnĩ.

—John 3:16


Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị

Keliko: Ụ́ꞌdụ́kọ́ Múké Múngú vé rị New Testament+

copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Keliko)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18