eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ta lə Lubə Kunmindɨ kɨ́ Sigɨ

Mango NT

Language: [mge]MangoMango
Title:Ta lə Lubə Kunmindɨ kɨ́ SigɨMango NT
Abbreviation:mngID: MGEWBT or mge
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmge_html.zip
ePub 3mge.epub
Amazon Kindle .mobimge.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemge2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesmge_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmge_word.zip
Show formats for developers- - -

Mango: Ta lə Lubə Kunmindɨ kɨ́ Sigɨ (New Testament)


Kdɔ Lubə ndigɨ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè n̰a̰, ɓá adɨ-dé-né ngon kàl liə, kdɔ kadɨ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é rəmə oy al, ngà kadɨ isɨ kəm ya sartagangɨ.

—John 3:16


Ta lə Lubə Kunmindɨ kɨ́ Sigɨ

Mango: Ta lə Lubə Kunmindɨ kɨ́ Sigɨ (New Testament)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Mango)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18