eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bag-o nga Kasugtanan

Romblomanon NT

Language: [rol]RomblomanonRomblomanon
Title:Bag-o nga KasugtananRomblomanon NT
Abbreviation:rolID: ROLWBT or rol
Copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLrol_html.zip
ePub 3rol.epub
Amazon Kindle .mobirol.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulerol2018eb.zip
Plain text canon only chapter filesrol_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLrol_word.zip
Show formats for developers- - -

Romblomanon: Bag-o nga Kasugtanan (New Testament)


“Kay ginghigugmà ng Dios ning sobra nga kadakò ang mga tawo sa kalibutan, nganì gingtao niya ang iya bugtong nga Ungà, agud ang aber sin-o nga magtuo sa iya hay indì mamatay kundì magkaigwa ning kabuhì nga wayà katapusan.

—John 3:16


Bag-o nga Kasugtanan

Romblomanon: Bag-o nga Kasugtanan (New Testament)

copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Romblomanon)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30