eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi 2017

Shona Bible: Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi 2017

Language: [sna]chiShonachiShona
Title:Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi 2017Shona Bible: Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi 2017
Abbreviation:BDRSCID: SNABIB or sna
Copyright © 2017 Biblica, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLsna_html.zip
ePub 3sna.epub
Amazon Kindle .mobisna.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulesna2017eb.zip
Plain text canon only chapter filessna_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLsna_word.zip
Show formats for developers- - -

The Holy Bible in the Shona language of Zimbabwe: Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi 2017


“Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.

—John 3:16


Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi 2017

The Holy Bible in the Shona language of Zimbabwe: Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi 2017

copyright © 2017 Biblica, Inc.
Language: chiShona
Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™

Kopakodzero © 2005, 2018 ne Biblica, Inc.

Biblica® Open Shona Contemporary Bible™

Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.

“Biblica” chiratidzo chekutengeserana chakanyoreswa mu United States uye chiratidzo chehofisi yeBiblica, Inc. Inoshandiswa zviripamutemo.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

Creative Commons License

Iri basa rinowanikwa pasi peCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). Kuti utarise kopi yeiri rezinesi, shanyira https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 kana kutumira tsamba kuCreative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® chiratidzo chinozikanwa chakanyorwa neBiblica, Inc., uye kushandiswa kwechiratidzo cheBiblica® kunoda mvumo yakanyorwa yeBiblica, Inc. Pasi pemitemo ye rizinesi re CC BY-SA, unogona kuteedzera uye kugovera patsva basa iri risina kugadziridzwa bedzi kana uchichengetedza chiratidzo che Biblica®. Kana iwe ukachinja kopi kana kushandura iri basa, nokudaro uchigadzira rimwe basa, unofanira kubvisa chiratidzo cheBiblica®. Pabasa rakatorwa, unofanirwa kuratidza shanduko dzawakaita uye woratidza sezvinotevera: “Basa rekutanga reBiblica, Inc. rinowanikwa mahara pa www.biblica.com uye nepa open.bible.”

Cherechedzo yekopakodzero inofanirwa kuoneka pamusoro wenyaya kana peji rekopakodzero sezvinotevera:

Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™

Kopakodzero © 2005, 2018 ne Biblica, Inc.

Biblica® Open Shona Contemporary Bible™

Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.

“Biblica” chiratidzo chekutengeserana chakanyoreswa mu United States uye chiratidzo chehofisi yeBiblica, Inc. Inoshandiswa zviripamutemo.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

Unofanirwa zvakare kuita kuti basa rawachinja riwanikwe pasi pe rezinesi yakafanana (CC BY-SA).

Kana iwe uchida kuzivisa Biblica, Inc. maererano neshanduro yako yebasa iri, taura nesu pa https://open.bible/contact-us.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4‪.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4‪.0 or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: “The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com and open.bible.”

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Bhaibheri Dzvene Rakasununguka MuChiShona Chanhasi™

Kopakodzero © 2005, 2018 ne Biblica, Inc.

Biblica® Open Shona Contemporary Bible™

Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.

“Biblica” chiratidzo chekutengeserana chakanyoreswa mu United States uye chiratidzo chehofisi yeBiblica, Inc. Inoshandiswa zviripamutemo.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

‪If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at https://open.bible/contact-us

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2023-04-14