eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u

Calamian Tagbanwa NT

Language: [tbk]Tagbanwa, CalamianTagbanwa, Calamian
Title:Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱uCalamian Tagbanwa NT
Abbreviation:tbkNTID: TBKWBT or tbk
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtbk_html.zip
ePub 3tbk.epub
Amazon Kindle .mobitbk.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletbk2008eb.zip
Plain text canon only chapter filestbk_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLtbk_word.zip
Show formats for developers- - -

New Testament in Tagbanwa, Calamian


Natetenged ang durung pisan agkalutuk yang gegmang ibinuluntad yang Dios tung yaten ang mga tau, mismu yang pag̱aningen nang Ana nang inding pisan mapakdingan, ya ray ipinaangay na taa tung kaliw̱utan ang naa bilang maning pa tung sasang dasag. Ya ray binuat na ug̱ud kung tinu pay magtalig yang sadili na tung anya, indi ra magdayun yang pagkablag na tung Dios ang asta tung sampa, kung indi, asan da kang lag̱i nga paeyangay na ta ipagpangabui nang baklu ang anday pagtapusan na.

—John 3:16


Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u

New Testament in Tagbanwa, Calamian

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Tagbanwa, Calamian)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30