eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Thánh Kinh Bản Phổ thông

Vietnamese Easy Reading Verson

Language: [vie]ViệtVietnamese
Title:Thánh Kinh Bản Phổ thôngVietnamese Easy Reading Verson
Abbreviation:ID: VIEWTC or vie2011
Copyright © 2002, 2011 World Bible Translation Center
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLvie2011_html.zip
ePub 3vie2011.epub
Amazon Kindle .mobivie2011.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulevie2011eb.zip
Plain text canon only chapter filesvie2011_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLvie2011_vpl.zip
Browser Bible moduleVIEWTC_browserBible.zip
USFXvie2011_usfx.zip
USFMvie2011_usfm.zip
OSISvie2011_osis.zip
XeTeXvie2011_xetex.zip
Hide formats for developers- - -

Easy Reading Verson of the Holy Bible in Vietnamese

Verson de lecture facile de la Sainte Bible en vietnamien


Vì Thượng Đế quá yêu nhân loại đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, để ai đặt niềm tin vào Con ấy sẽ không bị chết mất nhưng được sống đời đời.

—John 3:16


Thánh Kinh Bản Phổ thông

Easy Reading Verson of the Holy Bible in Vietnamese

Verson de lecture facile de la Sainte Bible en vietnamien

copyright © 2002, 2011 World Bible Translation Center
Language: Việt (Vietnamese)
Translation by: World Bible Translation Center

Thánh Kinh: Bản Phổ thông™ Cơ Quan Phiên Dịch Kinh Thánh Thế Giới giữ bản quyền © 2011 Giữ bản quyền Phép trích dùng Văn kiện mang tác quyền nầy có thể được trích dùng đến 1.000 câu mà không cần xin phép. Tuy nhiên phần trích không được gồm nguyên một sách hay quá 50% của phần văn kiện được trích. Khi trích dùng xin nhớ ghi câu sau đây nơi tựa hay trang dành cho tác quyền: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™ Do Cơ Quan Phiên Dịch Kinh Thánh Thế Giới giữ bản quyền © 2011 sử dụng do phép của Cơ Quan nói trên. Khi trích Bản Phổ thông vào các mục đích không có tính cách thương mại như chương trình trong nhà thờ, bích chương, bản phim để chiếu lên màn ảnh hay các phương tiện tương tự thì không cần phải ghi toàn thể phần ghi chú tác quyền nhưng phải ghi chữ tắt (BPT) ở cuối mỗi câu trích. Nếu các câu trích hay các trang in lại nhiều hơn 1.000 câu hay hơn 50% của sách được trích, hoặc nếu cần xin phép khác phải liên lạc với Cơ Quan Phiên Dịch Kinh Thánh Thế Giới để được chấp thuận bằng văn thư chính thức của Cơ Quan. Địa chỉ Cơ Quan Phiên Dịch Kinh Thánh Thế Giới P.O. Box 820648, Fort Worth, Texas 76182 Điện thư: bibles@wbtc.org Mạng lưới: www.wbtc.org Truy cập miễn phí Truy cập miễn phí các bản Thánh Kinh và Tân Ước của Cơ Quan Phiên Dịch Kinh Thánh Thế giới qua: www.wbtc.org


2013-10-29