3
Yongkambanu nigi puwiliyegi ngai puwiligi puwili keya yombanu yemanewiliyegi panga yungke kiliyaweki yei. Puwiligu kisi piyengki kerewiyiweki yei keya puwili watabi wazono piyengka miziweki wok mabiyeng kangkere mizaweki yei. Puwili yongkambanuwiliyegi kaile kisi nagani yei ma ngalik keli yongomo mizi nagani yei kapura pilik segeya yongkambanu mabuwiliyegi ya kuzige keleyi keya yombanu mamokyegi ya puwiligiyeng yalektago kolaweki yei.
Nogo pelik kai, teni were kaile kaile koya keya Anotogi ngagoragi nagerewiyi miza keya yombanuwiligu teni ngago yogorikyengko teni ikuyogorik keleya. Teni makngezego keli tonuguyengko kira orowei mizi piyengki teni kiriwei miza keya watabi korikwekkiyengki teni wilek kang tiya mana koya logo teni makngezeyegi wilik kagowing keleyiweki. Teni nazuwagawiliyegi kaile kaile keleyageya koya keya watabi nazuwagawiligiyengki ma puwiligu miziyengki yagolok miza. Yombanuwili teniyegi kumbak miza keya teni puwiliyegi kumbak miza. Kapura Anoto teni yaliya wazayibekki wazonora keya kelira tabundawekke pugu teni yaliya wazaya. Teni makngezego pangka mizayengki wiyeke pugu teni yaliya wazaya ono, a’a’, yalek pigi teniyegirago teni yaliya wazaya. Anotogo tenigi yungkeyeng kaigesa logo wik keremiziweki keya pigi Kung Walekpokko tenigi kazing kumbekki Anotoyegi leweng wik yoluweki keleyageya wizimowei teni kemenak yaliya wazaya. Tenigi wiyeke Yisu Kilisi teni yaliya wazayabokko mizagewiyege Anotogo Kung Walek pugubek teniyegi keremungke panu yana logo pigi wazono tonugu weiyagi langai ono kapura pugu yeik yani purago teni pi kiling pangka wazayi keya teni pigi kalogolibek mizawili legi tonugu wilekpek keya yuke yolu pura weiweki logo purik pelik, teni pi kiling paka ngalege wik koyimiweki. Ngago mabek nogo kozak kai piyeng wameikyengko. Ni ngago nogo mabek kozak kai piyeng yongkambanuwiliyegi kozak yeimo, purik piyeng wazonoyengko keya piyeng mizi puwiliyegi saweliyeng. Piyeng mawiyengka kozak yeiyageya purik Anotoyegi ngizi kumuli puwili wazono mizagi piyengki wilibek wilek kang tiya maniweki.
Kapura yombanu Anotogi ngago piyengki wiyeke ngalik kela yongomo mizi puwiliyaga koweige koyizo ma walakawiligi yeikyengki kozak keli puwili ma sisik kameneng mizi puwili ma Mosegi loyengki wiyeke ngalik kela yongomo mizi puwili, purik piyeng yeik ulakyeng kani. 10 Yombanu ngizi kumuliwili sanga miziweki keleyibokyegi kang nara ma neyau ngalik meimo keya tamizeige pi ngoluk mabilik mizi mabura piyegi kezanga manimo. 11 Nogo kumularik yombanu pilikpok kailebek purik ini iwaka wizinda keya kaile pugu miziyengko pi kailebek mizi.
 
12 Ne yereng Nikopoli meiraga yolu purik mabura neyegi keriyi lewaweki kozang mizimo logo purik ne yogo Atema keya yogo Tikika niyegi wezayeli puwekke. Ne ngong kabenengmek lewagelagiyeng yereng puraga mizagi sawiya mena.
13 Keya yogo Sinasi ngagozak mizi puwiliyegi sawelibokyegi saweliweki yawe kozang mizimo keya yogo Apolorau logo piyau kangkere keleyimo keya piyau watabi orowei kangkiyeng pangka pangka miza makne keriyimo. 14 Keya yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuli tenigi puwiliyegi yei mabura puwili watabi wazonoyeng wilibek mizageyaweki yei keya yongkambanu watabi puwiliyegi sawelagi nayendau ono pilik puwiliyegi saweliweki. Puwiligi yolu pura ngizi panuweki pilik mizizo yei.
15 Ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli pelege yolu puwili wangane puwiligiyeng iniyegi wezameli puloge. Anotoyegi ngizi kumuli logo teniyegi keli puwiliyegi wangane tonuwagira wezameli puloge.
Anotogi wazono tonugu weiyagi langai ono pugu yani pura ini mabuwili kiling wizei pani.
Mabura.
Ne Paulu kapiya perik lende mizabek.