Kpanbara sinsinn
BARKPERII
Ki jiin 1 Barkperii gbouŋ na po
Gbouŋ na beerit Israel teeb barkperii bonchiann nba be, ki ŋamm want mayena nba sɔb Kpanbara sinsinn gbouŋ ni nan Kpanbara gbouŋ ŋanlee ni nae. Gbouŋ na bia mɔk Israel teeb yeejamm sana, laa nyii Adam ki tan tuu kpanbar Sɔɔl. Baatusir ni, bi yi gbouŋ maŋe 1 Kronikils.
1
Laa nyii Adam ki tan tuu Abraham
(Pinpiik 5.1-32; 10.1-32; 11.10-26)
Adam-e din tee Sef baa, ki Sef tee Enos baa, ki Enos tee Kenann baa, ki Kenann tee Mahalalel baa, ki Mahalalel tee Jared baa, ki Jared tee Enɔk baa, ki u mun tee Metusela baa, ki Metusela tee Lamek baa, ki u mun din tee Nowa baa; ki Nowa mar bonjai bantaa, ki bi tee Sem nan Ham nan Jafef.
Jafef bonjai din tee Gomer nan Magog nan Madai nan Jafann nan Tubal nan Mesek nan Tiras: ŋamme tee yeejamm nba ki bi booru sana gaa namm na. Gomer yaaboonae tee Askenas nan Rifaf nan Togarma teeb. Ki Jafann yaaboona tee Elisa nan Speenn nan Saiprus nan Rodes teeb.
Ham yaaboonae tee Kus nan Ijipt nan Libia nan Keenann: ŋamme tee yeejamm nba ki bi booru sana gaa namm na. Ki Kus yaaboona tee Seba nan Hafila nan Sabta nan Raama nan Sab-teka teeb. Ki Raama yaaboona tee Sieba nan Dedann teeb. 10 (Kus din mɔk bonjak, ki bi yiu Nimrod, ŋɔɔe din fiir ki tee sinsinn nipaaruk.) 11 Ijipt din tee Lidia nan Anam nan Lehab nan Naftu 12 nan Patrus nan Kaslu booru yeeja, ki pukin Kret, wunba tee Filistia teeb yeeja na. 13 Keenann-e din tee Sidonn nan Hef baa, ki Sidonn tee u bikperik: ŋamme din tee yeejamm nba ki bi booru sana gaa namm na. 14 Keenann-e bia din tee booru nba na yeeja: ŋamme tee Jebus teeb nan Amor teeb nan Girgas teeb 15 nan Hif teeb nan Ark teeb nan Sinn teeb 16 nan Arfad teeb nan Semar teeb nan Hamaf teeb.
17 Sem bonjaie tee Elam nan Asur nan Arpaksad nan Lud nan Aram: ŋamme tee yeejamm nba ki bi booru sana gaa namm na. Ki Aram bonjai tee Us nan Hul nan Geter nan Mesek: ŋamme tee yeejamm nba ki bi booru sana gaa namm. 18 Ki Arpaksad tee Sela baa, ki u mun tee Eber baa. 19 Ki Eber mar bonjai banlee, bi din yi yenɔ Peleg,* 1.19 Bi maan ni, “Peleg” nan “bɔkitu” mɔbona naane. kimaan li yoo maŋe ki durinya na niib din piin bɔkitu, ki bonjaleek sann mun tee Joktann. 20 Joktann yaaboonae tee Almodad nan Selef nan Hasar-mafef nan Jera 21 nan Hadoram nan Usal nan Dikla 22 nan Ebal nan Abimael nan Sieba 23 nan Ofir nan Hafila nan Jobab.
24 Laa nyii Sem yaaboona ki tan tuu Abram-e tee Sem nan Arpaksad nan Sela 25 nan Eber nan Peleg nan Reu 26 nan Serug nan Nahor nan Tera 27 nan Abram (ŋɔɔe bia tee Abraham).
Ki jiin Ismael yaaboona po
(Pinpiik 25.12-16)
28 Abraham din mar bonjai banlee, ki yenɔ sann tee Aisak, ki lɔɔ sann tee Ismael. 29 Ismael bonjai tee piik nan banlee. Ŋamme tee booru piik nan banlee na yeejamm. Nebayof tee bikperik, ki paan Kedar nan Adbeel nan Mibsam 30 nan Misma nan Duma nan Masa nan Hadad nan Tema, 31 nan Jetur nan Nafis, ki joont Kedema.
32 Abraham din mɔk poobik, ki u sann tee Ketura, ki ŋɔɔ nan Abraham mar bonjai banloob, ki bi sana tee Simrann nan Joksann nan Medann nan Midiann nan Isbak nan Sua. Ki Joksann bonjai tee Sieba nan Dedann. 33 Ki Midiann bonjai tee Efa nan Efer nan Hanok nan Abida nan Eldaa. Binba na kur tee Ketura maarue.
Ki jiin Esɔɔ yaaboona po
(Pinpiik 36.1-19)
34 Abraham-e din tee Aisak baa, ki Aisak bonjai tee Esɔɔ nan Jakɔb. 35 Esɔɔ bonjai din tee Elifas nan Rewel nan Jeus nan Jalam nan Kora. 36 Elifas-e din tee booru nba na yeeja: Ŋamme tee Temann nan Omar nan Sefi nan Gatam nan Kenas nan Timna nan Amalek. 37 Ki Rewel tee booru nba na yeeja: Ŋamme tee Nahaf nan Sera nan Sama nan Misa.
Ki jiin sinsinn niib nba din be Edom na po
(Pinpiik 36.20-30)
38-42 Niib nba din sibir Edom tiŋ din tee Seir yaaboonae.
Seir biyeŋ din tee Lotann, ki u tee Hori nan Homam naakuut yeeja. Ki Lotann niipoo be, ki bi yiu Timna.
Ki u bileek tee Sobal, ki u tee naakuut na yeeja: Ŋamme tee Alfann nan Manahaf nan Ebal nan Sefi nan Onam.
Ki Seir bileek tee Sibeonn, ki u mɔk bonjai banlee: ŋamme tee Aya nan Ana. Ana din tee Disonn baa, ki Disonn tee naakuut na yeeja: Ŋamme tee Hamrann nan Esbann nan Itrann nan Kerann.
Ki Seir bileek tee Eser, ki u tee naakuut na yeeja: ŋamme tee Bilhann nan Saafann nan Jaakann.
Ki bileek tee Disann, ki u tee naakuut na yeeja: ŋamme tee Us nan Arann.
Ki jiin Edom batnba po
(Pinpiik 36.31-43)
43-50 Kpanbara nae din tuu dia Edom tiŋ ki waa leeb paak, ki sɔɔ kpanbar sɔɔ daa kaa Israel tingbouŋ ni:
Bela, ki u tee Beor bija ki nyii Dinhaba.
Bela nba kpo yoo nba, ki Jobab, wunba tee Sera bija ki nyii Bosra na dii naan.
Jobab nba kpo yoo nba, ki Husam, wunba nyii Temann yent ni na dii naan.
Husam nba kpo yoo nba, ki Bedad bija Hadad nba din kɔn nyann
Midiann teeb nba din kɔɔ Moab tiŋ ni na dii naan,
ki u doo sann tee Afif.
Hadad nba din tan kpo yoo nba, ki Samla, wunba nyii Masreka na dii naan.
Samla nba din kpo yoo nba, ki Sawul, wunba din nyii Rehobof,
ki li be mɔkir paak na dii naan.
Sawul nba tan kpo yoo nba, ki Baal Hanann, wunba tee Akbor bija na dii naan.
Baal Hanann nba din tan kpo yoo nba, ki Hadad dii naan, ki u doo tee Pau, ki u ŋaapoo sann tee Mehetabel, ki tee Matred bipoo,
ki Matred tee Mesahab bipoo. Ki bat Hadad mun tan kpo.
51 Edom naakuute na: Ŋamme tee Timna nan Alfa nan Jetef 52 nan Oholibama nan Ela nan Pinonn 53 nan Kenas nan Temann nan Mibsar 54 nan Magdiel nan Iram. Ŋamme din tee Edom naakuut.

*1:19 1.19 Bi maan ni, “Peleg” nan “bɔkitu” mɔbona naane.